Әһли-Бејт (ә) Хәбәр Аҝентлији

мәнбә : ABNA24
bazar

21 may 2023

11:38:22
1367558

Замин Салајевин анасы президентә мүраҹиәт едиб

Истинтаг тәҹридханасында 103 ҝүндүр аҹлыг едән мүхалифәтчи Замин Салајевин анасы һаким аиләјә оғлунун дуруму вә онун азадлыға бурахылмасы илә бағлы мүраҹиәт едиб.

Шамама Салајеванын мајын 19-да һаким аиләјә ҝөндәрдији мәктубда гејд едилир: "Оғлуму мәһкәмәдә өлүмҹүл вәзијјәтдә ҝөрдүкдән сонра өзүмә јер тапа билмирәм. Һәр ан онун өлүм хәбәрини алмаг горхусу илә јашајырам. Ана үчүн бу, сөзлә ифадә едилмәси мүмкүн олмајан дәһшәтли бир әзабдыр. Бир ана кими сиздән мәни бу әзабдан хилас етмәји хаһиш едирәм".

Онун сөзләринә ҝөрә, Салајевин аиләси она ҝөрә чох нараһатдыр.

"Оғлумун азјашлы гызы мәһкәмәдә атасыны ҝөрдүкдән сонра кәдәрдән јемәк јејә билмир. Мән оғлумун һәјат јолдашынын вә гызынын ҝөзләринә баха билмирәм", дејә Ш.Салајева сонра оғлунун азадлыға бурахылмасыны истәјиб.

Гејд едәк ки, Замин Салајев февралын 7-дә сахланылыб, ертәси ҝүн Гарадағ Рајон Мәһкәмәси ону һәбс едиб. Онун барәсиндә РФ ҸМ-ин 221.3-ҹү маддәси илә хулиганлыг иттиһамы илә ҹинајәт иши ачылыб. Салајев һәбсини сифариш һесаб едир вә мәһкәмәнин гәрарына етираз әламәти олараг 103 ҝүндүр аҹлыг едир.

342/