Әһли-Бејт (ә) Хәбәр Аҝентлији

мәнбә : ABNA24
cümə

19 may 2023

20:32:45
1367059

Бајденин Сурија дөјүшүндәки ән бөјүк мәғлубијјәти

Американ Нјус-Уик журналы Дәмәшгин әрәб өлкәләри сырасына гајыдышыны Вашингтонун Сурија дөјүшүндәки ән бөјүк мәғлубијјәти адландырыб вә јазыб ки: Бу гајыдышын ән мүһүм месажы, һәрби иштирака сон гојулмасы вә Американын Суријаја гаршы санксијаларынын ләғви ваҹиблијидир.

Американ Нјус-Уик журналы дүнән хәбәр верибдир ки, АБШ президенти Ҹо Бајденин Сурија гаршысындакы сијасәти индијәдәк ән бөјүк зәрбәни алыбдыр.

Бу журналын репортажы, әрәб лигасына үзв өлкәләрин Американын мүхалифәтинә рәғмән, Суријанын әрәб гојнуна гајытмасы вә бу өлкәнин президенти Бәшшар Әсәдин Әрәбистанда олмасыны рәғбәтлә гаршыламаларындан сонра јајылыб.

Әсәдин әрәб өлкәләри бирлији башчыларынын саммитиндә иштирак едәҹәк суријалы нүмајәндә һејәти илә Ҹиддәјә дахил олмасы вә бир әрәб јығынҹағындакы буҝүнкү иштиракы, 2011-ҹи илдә башланмыш Сурија мүһарибәсиндән бәри илк дәфәдир ки, баш верир. Америкалы дипломатлар Нјус-Уик-лә мүсаһибәдә етираф едибләр ки, Дәмәшгин гајыдышынын Бирләшмиш Штатлар үчүн мүһүм бир месажы вар: Һәрби иштирака сон гојулмасы вә бу өлкәни һәдәфләјән санксијаларын ләғви.

Суријанын БМТ-дәки нүмајәндилијиндән олан мәнбәләр Нјус-Уик журналына дејибләр ки, Суријанын/ америкалы һәрбчиләрин Сурија әразисинин бәзи һиссәләриндәки ганунсуз иштиракы вә АБШ-ын Сурија халгына гаршы тәтбиг етдији биртәрәфли сәрт тәдбирләр кими/ ики мөвзу барәдәки мөвгеји/ БМТ низамнамәсинин һәдәфләри, һәмчинин бејнәлхалг һүгуг вә принсипләрин маддәләринә әсасән/ принсипиал вә гәтијјәтли бир мөвгедир.

Сурија нүмајәндә һејәтинин үзвләри Нјус-Уик-лә мүсаһибәнин давамында өлкәләрин суверенлијинә һөрмәт вә она гаршы ҝүҹ вә тәһдиддән истифадә етмәмәк кими, БМТ-нин тәсис едилмәси сәнәдинә ишарә едибләр. Вурғулајыблар ки, бу гануни сәнәд/ тәҹавүз вә ишғал ҹинајәтләрини/ бејнәлхалг ганунларын позулмасы үзрә ән јени һал кими рәдд едир.

Дүнән ҝеҹә информасија мәнбәләри хәбәр вердиләр ки, Сурија президентини дашыјан тәјјарә Ҹиддә шәһәринин бејнәлхалг Әл-Мәлик Әбдүләзиз һава лиманына енди. Әсәд Әрәб Лигасы башчыларынын саммитиндә иштирак мәгсәди вә сәудијјә кралы Салман бин Әбдүләзизин дәвәти илә Әрәбистана сәфәр едиб.

Әрәб бирлијинә үзв өлкәләрин хариҹи ишләр назирләри мајын једдисиндә фөвгәладә бир иҹласда/ Дәмәшгин бу реҝионал органдакы үзвлүјүнүн дајандырылмасынын арадан галдырылмасы үзрә гәрары, башга сөзлә, Суријанын бирлијә гајыдышыны елан етдиләр. Ондан сонра дүнја медиалары әрәб өлкәләринин дипломатик рәсмиләринә истинадла хәбәр вердиләр ки, Бәшшар Әсәд сөзүҝедән гәрардан сонра әрәб өлкәләри башчыларынын илк иҹласында иштирак едәҹәк.

342/