Әһли-Бејт (ә) Хәбәр Аҝентлији

мәнбә : ABNA24
cümə axşamı

18 may 2023

21:09:47
1366890

Иран Русија илә чох сајда нефт мүгавиләси имзалајаҹаг

Иран милли нефт ширкәтинин иҹрачы директору дејибдир ки, рус ширкәтләрлә Чешмеје Хош, Далпери, Паједаре Гәрб, Шадеган, Абан, Паједаре Шәрг вә Купал јатагларына шамил олан једди нефт мүгавиләси имзаланаҹаг

Мөһсүн Хоҹәстә-Меһр бу ҝүн 27-ҹи Иран бејнәлхалг нефт, газ, нефтајырма вә нефт-кимја сәрҝисинин кәнарында кечирилән мәтбуат конфрансында билдирибдир ки, рус ширкәтләрин Иранын нефт јатагларындакы актив мүгавиләләри дөрд милјард доллар тәхмин едилир.

Хоҹәстә-Меһр әлавә едиб: Иранда инвестисијада хариҹи ширкәтләрин иштиракы үчүн һеч бир мәһдудијјәт јохдур вә нефт сәнајеси лајиһәләри сәбәтини хас бир өлкәјә аид етмирик.

Иран милли нефт ширкәтинин иҹрачы директору дејиб: Бәзи хариҹи ширкәтләр Иранын нефт сәнајесиндә анлашмалары ҝенишләндирмәјә чалышырлар, зира Иранын имканлары вар, өлкәләр дә нефт анлашмаларынын һәјата кечмәсинә чалышырлар.

Хоҹәстә-Меһр һәмчинин гејд едиб ки, Иран нефтинин һасилаты вә сатышы санксијалар вә ја сәккиз иллик иҹбари мүһарибә кими һеч бир шәраитдә дајандырылмајыб

342/