Әһли-Бејт (ә) Хәбәр Аҝентлији

мәнбә : ABNA24
cümə axşamı

18 may 2023

21:09:04
1366889

“Дена” дестројери вә “Мәкран” ҝәми-лиманы Иран суларына дахил олублар

“Дена” дестројери вә “Мәкран” ҝәми-лиманы дүнја әтрафында ајларла дәнизчиликдән сонра Иран суларына дахил олублар.

Х- Бу ҝүнәдәк “Дена” вә “Мәкран”ын 65 мин километрә јахын дәнизчилији… 2022-ҹи илин август-сентјабр ајларында езамијјәтә ҝетдиләр… Дејиләнләрә ҝөрә, езамијјәтләринин мәгсәдләриндән бири, бејнәлхалг суларда иштирак вә Иран ҝәмиләрини горумаг олуб.

Онларын јер күрәси әтрафында дәнизчилик үзрә илк саһилә јан алмалары Һиндистанын Мумбај шәһәри олду. Ондан сонра Малакка боғазы, Ҹәнуби Чин дәнизи вә Јава дәнизиндән кечиб, Индонезијанын Ҹакарта лиманына јан алдылар…

Иран ҝәмиләри Макассар боғазындан кечмәклә Сакит океана дахил олдулар вә франсыз Микронезија архипелагы вә Фолкленд адаларындан кечмәклә Бразилијанын Рио-де-Жанејро лиманына чатдылар…

Сонракы мәгсәдләри, Ҹәнуби Африка иди. Буна ҝөрә, Атлантик Океанынын ениндән кечмәклә Кејптаун-а јан алдылар… Онлар Ҹәнуби Африканы тәрк едиб, Мозамбик боғазы вә Африка бујнузундан кечмәклә Оманын Сәлалә лиманына чатдылар.

Сәлаләдән чыхмаларындан үч ҝүн кечир вә һазырда тәхминән 5800 саат дәнизчиликдән сонра онлар јер күрәсинин әтрафына доланыблар.

Ф- Ескадра командири данышыр… Ордунун дәниз гошунларынын 86-ҹы ескадрасындакы/ сиз бүтүн силаһдашларыма билдирмәк ифтихарына наил олмушам ки, һал-һазырда биз сағ-саламат вә дүнја әтрафына дәнизчилији уғурла һәјата кечирдикдән сонра әзиз өлкәмиз Иран Ислам Республикасынын әрази суларына дахил олмушуг.

Х- Тәкҹә бир нечә ҝүн кәнарларында олан бир мүхбир кими, мәним үчүн дәниз далғаларынын ҝүҹлү тәканлары илә дәниз сәфәри чәтин бир сәфәр олду. Амма Мәһәммәд дејир:

Мәһәммәд- Ирана чатдыгдан вә бир-ики ај динҹәлдикдән сонра әҝәр бир даһа белә бир тапшырыг баш верәрсә, јенә дә езамијјәтә ҝедәҹәјик, һәтта әввәлкиндән даһа јахшы.

Х- “Дена” дестројери вә “Мәкран” ҝәми-лиманы өлкәнин һәрби тарихиндә ән узун дәнизчилик кими дүнја әтрафында сәккиз аја јахын дәнизчиликдән сонра бу ҝүн Иран суларына дахил олдулар.

342/