Әһли-Бејт (ә) Хәбәр Аҝентлији

мәнбә : ABNA24
çərşənbə

17 may 2023

16:57:39
1366591

Никбәт ҝүнү бәшәр тарихинин ән ағрылы фаҹиәләриндән биридир

Иран Ислам Республикасынын президенти билдириб ки, сионист режим “Никбәт ҝүнү” адландырылан ҝүндән бәри милјонларла фәләстинлинин дидәрҝин дүшмәсинә, фәләстинли фәалларын вә садә инсанларын мәгсәдјөнлү шәкилдә гәтлә јетирилмәсинә, онларын евләринин, тәсәррүфатларынын дағыдылмасына баис олуб.

1948-ҹи ил мајын 14-ү бәшәр тарихинин ән ағрылы фаҹиәләриндән бирини хатырладыр. Бу мәшум һадисә дүнјада сон јүз илин ән узун вә ән кәдәрли сијаси вә инсани бөһранына, Гәрби Асија реҝионунда ҝениш ҝәрҝинлијин јајылмасына, Фәләстин торпагларынын мүтәшәккил ишғалына вә гәддарлыгла гәсб едилмәсинә, мәзлум фәләстинлиләрин өлдүрүлмәсинә вә ганун позунтусуна сәбәб олду. Бу мүгәддәс торпағын әсл сакинләринин елементар һүгугларыын позулмасындан 75 ил кечди.

Һаглы олараг “Никбәт ҝүнү” адландырылан бу фаҹиәдә апартеид режиминин формалашмасы илә милјонларла фәләстинли өз ата-баба јурдларындан дидәрҝин дүшдү. Фәләстинли әсирләрә гаршы сәрт вә гәддар давранышлар, мүсәлман вә христиан мүгәддәсликләринин тәһгир едилмәси вә бу торпагларын сакинләринин дини етигад азадлығындан мәһрум едилмәси, фәләстинли фәалларын вә садә инсанларын мәгсәдјөнлү шәкилдә гәтлә јетирилмәси, фәләстинлиләрин ев вә тәсәррүфатларынын, иш јерләринин дағыдылмасы вә сионист јашајыш мәнтәгәләринин јарадылмасы бејнәлхалг гәтнамәләрә зидд олмагла бәрабәр бу режимин гара тарихинин сәһифәләриндән олараг бејнәлхалг һүгугун, инсан һагларынын вә һуманитар һүгугларын фундаментал принсипләринин позулмасы демәкдир. Тәбии ки, бу режимин гәрб тәрәфдарлары, хүсусән дә АБШ һөкумәти онун ҹинајәтләриндә шәрикдирләр.

Сионист режимин сон ајларда Гәззә золағынын мүхтәлиф бөлҝәләринә, хүсусилә јашајыш биналарына ҝениш мигјаслы һүҹуму, Иордан чајынын гәрб саһилиндә исә Фәләстин халгына гаршы гејри-инсани һәрәкәтләри вә Гүдс-Шәрифдә ислами мүгәддәсләрин тәһгир олунмасыны давам етдирмәси, Фәләстин вәтәндашларынын мәгсәдјөнлү шәкилдә өлдүрүлмәси даһа чох дахили бөһранлардан хилас олмаг үчүн һәјата кечирилиб.

Араларында фәләстинли гадын вә ушагларын да олдуғу онларла динҹ сакинин шәһид олмасына сәбәб олан бу ҹинајәтләр сон 75 илдә бу режимин дөвләт терроризминин конкрет тәзаһүрүдүр.

18 илдән артыгдыр ки, Гәззә сакинләри бөјүк һуманитар бөһран шәраитиндә дүнјанын ән бөјүк тәбии һәбсханасында амансыз мүһасирәдә јашајырлар. Гәззә золағынын гејри-гануни вә гејри-инсани мүһасирәсинин вә сионист режимин бу реҝион халгына гаршы давам едән ҹинајәтләринин давам етдирилмәси бејнәлхалг һүгугун тәмәл принсипләринин, инсан һаглары вә һуманитар һүгугларын кобуд шәкилдә позулмасыдыр вә тәәссүф ки, јаланчы инсан һаглары иддиачыларынын сусмасы вә һәрәкәтсизлији апартеид режиминин даһа чох тәкәббүрә сәбәб олур.

Иран Ислам Республикасы Фәләстин халгыны дәстәкләмәк истигамәтиндә ишғал олунмуш әразиләрин азад едилмәсини вә Фәләстин халгынын һагг ишини вә гануни мүгавимәтини дәстәкләмәји вурғулајыр, пајтахты Гүдс-Шәриф олан бүтүн тарихи Фәләстин торпагларында мүстәгил вә ваһид дөвләтин гурулмасыны тәләб едир.

Фәләстин торпагларынын бүтүн әсас сакинләринин, о ҹүмләдән мүсәлман, христиан вә јәһудиләрин иштиракы илә иҹтимаи референдумун кечирилмәси ишғал бөһранынын сијаси һәлли үчүн Иранын демократик планыдыр. Бу, халгын мүгәддәратыны вә сијаси системи тәјин етмә јолунда ваҹиб мәсәләдир.

342/