Әһли-Бејт (ә) Хәбәр Аҝентлији

мәнбә : ABNA24
çərşənbə

23 noyabr 2022

17:58:17
1325749

Иранын дүшмәнләри Аразын кәнарында нә ахтарырлар?

Алимәгамлы Рәһбәрин баш мүшавири Әли Әкбәр Вилајәтинин гоншу өлкәјә достлуг месажы ҝөндәрмәсини дүзҝүн баша дүшмәјән аилә режими Иранын дүшмәнләрини Араз чајынын саһилиндә ҝәзинтијә чыхармагла Теһрана аҹыг верир.

сосиал медиада ҝениш јајылан ики фото-шәкил бу барәдә диггәт чәкиб. Белә ки, Илһам Әлијевин тапшырығы илә сионист режимин кәшфијјат забити Мајк Дорн вә Азәрбајҹан президентинин дүнјада анти-Иранчы кими танынан мүшавири Бренда Шеффер Худафәрин көрпүсүнүн Азәрбајҹан тәрәфиндә ҝәзмәјә чыхарылыблар. Бәһанә кими бәднам забитләрин сәһәр јемәјинә дәвәт олунмасы ҝөстәрилир.

Билдирилир ки, Азәрбајҹан тарихини сахталашдырмада мәшһур олан һәмин бу шәхсләр Исраил вә Америка кәшфијјатынн адамлары сырасындадырлар.

Азәрбајҹан һөкумәти икинҹи дәфәдир ки, пантүркизмин хач анасы сајылан Бренда Шеффери Иран сәрһәдинә ҝәтирир.

Мараглыдыр ки, сионистләрин Иран азәриләри планында јер алдыгларыны бу ҝүн азәрбајҹанлы политолог Хагани Ҹәфәрли дә өз Фаҹебоок пајлашымында етираф едиб.

Илһам Әлијевин Исраилдә сәфирлик ачмаг гәрарыны јармчыг вә гүсурлу гәрар һедаб едән политолог јазыр: “Азәрбајҹан һөкумәти ҹәсатәтли вә ҝәләҹәјә һесабланан гәрарлар алмалыдыр. Әкс һалда Ҝүнеј Азәрбајҹан үчүн ҹидди проблемләр јаратмыш олаҹаг. Һеч кәс унутмамалыдыр ки, Ҝүнеј Азәрбајҹан мәсәләсиндә бизим ән биринҹи мүттәфигимиз Исраилдир”.

Беләликлә дә Иранла сәрһәддә, Аразын шималында ишғалдан азад едилмиш әразиләрин Исраил үчүн ојун мејданыа вә ҹасуслуг мәнтәгәләринә чеврилмәси данылмаз фактдыр, лакин рәсми Теһранын бунлара ҝөз јумаҹағыны дүшүнмәк садәлөвһлүк оларды.

342/