Әһли-Бејт (ә) Хәбәр Аҝентлији

мәнбә : ABNA24
şənbə

29 oktyabr 2022

21:07:13
1318564

АИП мүгәддәсләримизин РЕАЛ ТВ-дә тәһгир олунмасы илә бағлы бәјанат јајыб

Азәрбајҹан Ислам Партијасы мүгәддәсләримизин РЕАЛ ТВ-дә тәһгир олунмасы илә бағлы бәјанат јајыб

АИП-ин бәјанатында дејилир: "Бу ҝүнләрдә РЕАЛ телевизија каналынын рәһбәри Миршаһин Ағајев милјонларла телевизија тамашачысынын ҝөзү гаршысында Ислам мүгәддәсләрини тәһгир етмишдир. М.Ағајев Азәрбајҹан Республикасы Контитусијасынын 18-ҹи маддәсинин 3-ҹү бәндини кобудҹасына позараг 95 фаизи мүсәлман олан Азәрбајҹан халгынын дини инанҹыны, әгидәсини, Ислам дининин мүгәддәс шәхсијјәтләрини мәсхәрәедиҹи сөзләрлә ашағыламышдыр. Азәрбајҹан Ислам Партијасы Миршаһин Ағајевин атдығы аддымы сијаси авантјүра һесаб едир вә буну өлкәмиздә сијаси стабиллијин позулмасы, дини гаршыдурма јаратмаг, ҹәмијјәти парчаламаг, гаршылыглы гәзәб вә нифрәт ојатмаг ҹәһди кими гијмәтләндирир. Һесаб едирик ки, бу бир мәнәви ҹинајәтдир вә шәхсә гаршы ҹинајәт иши галдырмаг зәрурәти јарадыр".

Бәјанатда гејд олунур ки, дөвләт башчысынын ады архсында ҝизләнән Миршаһин Ағајевин һәдәфә ҝөтүрдүјү мәгсәд һәм дә өлкәнин вә онун башында дуран шәхсләрин мүсәлман дүнјасында нүфуздан салмаға хидмәт едир. Она ҝөрә дә М.Ағајев һаггында ҹидди арашдырылма апарылараг ҹинајәт мәсулијјәтинә ҹәлб едилмәлидир.

342/