Әһли-Бејт (ә) Хәбәр Аҝентлији

мәнбә : АБНА Хәбәр Аҝентлији
şənbə

18 sentyabr 2021

14:56:08
1181051

Олимпија вә Паралимпија јарышларынын медалчыларынын ҝөрүшүндә;

Имам Хаменеи: Бу јарышмаларда Иранлы идманчы гадынлар, сүбут етдиләр ки, Ислами һиҹаб парламағын гаршысыны алан манеә дејилдир.

Ислам Ингилабынын Али Рәһбәри: Сизин гәһрәманлыг месажыныз үмид, шәнлик вә ағласығмаз ишләр ҝөрмәк имканыдыр.

“Идман карванына шәһидләрин адыны, хүсусилә дә Шәһид Сүлејманинин адынын верилмәси, бәзи гәһрәманлар тәрәфиндән медалларынын хас бир шәһидләрә һәдијјә едилмәси, фәдакарлыг вә мүгавимәт символу олараг Чәфијјәдән (админ: Һизбуллаһын бојнуна салдығы шал) истифадә едәрәк она сәҹдә етмәк, Һиҹаб вә өртүјә риајәт етмәк, хүсусән дә карван бајрағыны дашыјаркән Чадрадан истифадә етмәк, Иран бајрағына севҝи вә мәһәббәт нүмајиш етдирмәк, намаз гылмаг сәһнәләри, мәғлуб рәгиби гуҹагламаг вә Паралимпија волејбол командасынын Шәһид Бабаинин анасына бәсләдикләри еһтирам сәһнәси, Ислам дәјәрләринин тәзаһүрүдүр вә Иран милләтинин кимлијини таныдыр.”

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Хәбәр Аҝентлији АБНА-нын вердији мәлумата әсасән, Ислам Ингилабынын Али Рәһбәри бу сәһәр (шәнбә ҝүнү) Токио Олимпија вә Паралимпија Ојунларынын медалчылары илә ҝөрүшүндә өлкәмизин гәһрәманларына сәмими тәшәккүрүнү билдирәрәк дејибләр: “Өлкәнин гүрурлу идманчыларынын бејнәлхалг ареналарда биринҹилијинин ән әһәмијјәтли месажы ағласығмаз ишләр ҝөрмәјин мүмкүн олмасы вә ҹәмијјәтә, ҝәнҹлијә дөзүмлүлүк, үмид вә дирилик месажыны чатдырмагдыр.”

Ислам Ингилабынын Али Лидери һәзрәт Ајәтуллаһ Хаменеи ҹәнаблары бу месажы ҹәмијјәт үчүн чох әһәмијјәтли адландырараг әлавә едибләр: “Бир чох тәшкилат ҹәмијјәтдән, хүсусән дә ҝәнҹликдән үмид вә шән һәјат тәрзини алмағы планлашдыраркән, Иранлы идманчыларын гәһрәманлыглары бүтүн ҹәмијјәтә үмид месажыны верир вә бу чох дәјәрли бир мәсәләдир.”

Имам Хаменеи ҹәнаблары, дүнја идманында гејри-сағлам чемпионатларын вә медаллар газанмағын нүмунәләринә диггәт чәкәрәк билдирибләр: "Һагсызлыглар, рүшвәт, сијаси гаршыдурмалар вә енержи артыран маддәләрдән истифадә едәрәк медал газанмаг кими вәтәнини сатмаг вә өзүнү танытмагла медал газанмаг да гејри-сағлам чемпионатларын нүмунәләридир."

Үмүмдүнја Мүсәлманларынын Али Лидери һәзрәт Ајәтуллаһ Сејјид Әли Хаменеи гәһрәманлыгла јанашы инсани, дини вә мәнәви дәјәрләрин тәзаһүрүнү чох дәјәрли адландырды вә бу һалларын Олимпија вә Паралимпија јарышларында нүмунәләринә ишарә едәрәк билдирдиләр: “Идман карванына шәһидләрин адыны, хүсусилә дә Шәһид Сүлејманинин адынын верилмәси, бәзи гәһрәманлар тәрәфиндән медалларынын хас бир шәһидләрә һәдијјә едилмәси, фәдакарлыг вә мүгавимәт символу олараг Чәфијјәдән (админ: Һизбуллаһын бојнуна салдығы шал) истифадә едәрәк она сәҹдә етмәк, Һиҹаб вә өртүјә риајәт етмәк, хүсусән дә карван бајрағыны дашыјаркән Чадрадан истифадә етмәк, Иран бајрағына севҝи вә мәһәббәт нүмајиш етдирмәк, намаз гылмаг сәһнәләри, мәғлуб рәгиби гуҹагламаг вә Паралимпија волејбол командасынын Шәһид Бабаинин анасына бәсләдикләри еһтирам сәһнәси, Ислам дәјәрләринин тәзаһүрүдүр вә Иран милләтинин кимлијини таныдыр.”

Һәзрәт Ајәтуллаһ Хаменеи ҹәнаблары вурғулајыблар: "Бу јарышмаларда Иранлы идманчы гадынлар, сијасәт, елм вә идарәетмә саһәләриндә сүбут етдикләри кими идман саһәсиндә дә сүбут етдиләр ки, Ислами һиҹаб парламағын гаршысыны алан манеә дејилдир."

Ајәтуллаһ Хаменеи, идман саһәләриндә ҹинајәткар сионист режимин танынмамасыны чох әһәмијјәтли бир мәсәлә олараг гијмәтләндирди вә бујурду: “Амансыз, сојгырымлар төрәдән вә гејри-гануни сионист режими бејнәлхалг идман ареналарына гатылараг леҝитимлији газанмаға чалышыр вә бу ишдә дүнја империалист гүввәләри дә бу режимә көмәклик ҝөстәрирләр. Анҹаг бунунла белә һөрмәтли идман саһәси үзрә мәсулларымыз вә дәјәрли идманчыларымыз бу мәсәләдә һеч бир шәкилдә пассив олмамалыдырлар.

Сионист режим вә тәрәфдарларынын идманчыларымызы Олимпија Паралимпијада иштирак етмәкдән мәһрум етмәк үчүн етдикләри гаршылыглы һәрәкәтләринә тохунараг вурғуладылар:Идман Назирлији, Хариҹи Ишләр Назирлији вә һүгуг системи бу мәсәләни гануни јолларла һәлл етдирмәли вә өлкәнин идманчыларына вә һәтта башга өлкәләрин мүсәлман идманчыларына, мәсәлән, јахынларда гадаған едилмиш Әлҹәзаирли идманчыја дәстәк вермәлидирләр.

Ислам Ингилабынын Али Рәһбәри, гүрурлу бир Иран идманчысынын медалдан өтрү ҹинајәткар режимин нүмајәндәси илә әл сыхыб ону таныја билмәјәҹәјинин гејри-мүмкүн олдуғуну вурғулајараг сөзүнә әлавә етди: “Бу мәсәләнин бир тарихи вар вә кечмишдә башга өлкәләрдән олан идманчылар Ҹәнуби Африкадакы апартеид режиминин нүмајәндәләри илә јарышмагдан имтина едирдиләр вә бир мүддәт сонра һәмин режим јох олду. Вә сионист режим дә јох олаҹаг.”

 

Диггәт: Хәбәрдән Истифадә Етдикдә Мәнбәјә Истинад Лазымдыр!