Әһли-Бејт (ә) Хәбәр Аҝентлији

мәнбә : АБНА – Хәбәр Аҝентлији
bazar ertəsi

4 fevral 2019

18:28:25
927733

Вәһһабилик вә Идман

Али Хәлифә вәһһаби режими бәһрејнли Шиә футболчунун ајагларын гандалладығы ан – Фото

Һазырда Австралијада сијаси сығынаҹаг алмыш Һәким әл-Әрәби Тајланда сәфәр едәркән Тајланд полисләри тәрәфиндән һәбс едилиб. О, бир нечә һәфтә һәбсханада сахландыгдан сонра Мәһкәмәјә апарылараг Бәһрејн режиминин Тајланд дөвләтиндән ону тәләб етмәси илә бағлы мүраҹиәтинә етиразыны билдириб.

Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) - АБНА – Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Бәһрејн Милли Командасынын сабиг үзвү Һәким әл-Әрәби Бәһрејнә ганунсуз јолларла һаким кәсилмиш вәһбаи әгидәли Хәлифә сүлаләси тәрәфиндән Шәрләнәрәк һәбс едилиб.

Һазырда Австралијада сијаси сығынаҹаг алмыш Һәким әл-Әрәби Тајланда сәфәр едәркән Тајланд полисләри тәрәфиндән һәбс едилиб. О, бир нечә һәфтә һәбсханада сахландыгдан сонра Мәһкәмәјә апарылараг Бәһрејн режиминин Тајланд дөвләтиндән ону тәләб етмәси илә бағлы мүраҹиәтинә етиразыны билдириб.

Билдирәк ки, Һәким әл-Әрәби мәһкәмәјә ҝедәркән ајағлары гандалда фәрјад едәрәк дејирмиш: Мәни Бәһрејнә ҝөндәрмәјин!!!

Гејд едәк ки, Һәким әл-Әрәби 2014-ҹү илдә Бәһрејн режиминин зүлмләринә етираз әламәти олараг өлкәдән гачмыш вә Австралијаја пәнаһәндә олмушдур.

 

Диггәт: Хәбәрдән истифадә етдикдә мәнбәјә истинад лазымдыр