Әһли-Бејт (ә) Хәбәр Аҝентлији

мәнбә : АБНА – Хәбәр Аҝентлији
bazar ertəsi

15 may 2017

08:16:08
829870

Мәһдәвијјәт

“Мәһдисм Доктринасы”нын он үчүнҹү бејнәлхалг конфрансы сона јетди – Фото

Ики ҝүнлүк давам едән конфранс Имам Заман һәзрәтләринин миладынын илдөнүмү ҝүнүндә баша чатыб. Конфарнсда 31 өлкәдән дәвәт олунан 74 хариҹи гонаг иштирак едиб. Гонаглар сырасында мүхтәлиф мәзһәбләрдән олан Мүсәлман алимләри илә јанашы һәзрәт Ибраһим Пејғәмбәрин ардыҹыллары олан христиан, јәһуди, зәрдүшлүк вә с. динләрин нүмајәндәләри дә иштирак едиб вә дүнјанын Хиласкары һагда нитгләр сөјләјибләр. Конфрансда иштирак едән хариҹи вә дахили гонаглар бүтүн динләрдә вәд олунмуш һәзрәт Мәһди Саһиб Заман һаггында 90 мәгалә ираә верибләр.

Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) - АБНА – Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, артыг 13 илдир Иран Ислам Республикасы “Мәһдисим Доктринасы” адлы бејнәлхалг конфранс кечирәрәк бүтүн Сәмави Динләрин ардыҹылларыны бир араја топлајыр.

Ики ҝүнлүк давам едән конфранс Имам Заман һәзрәтләринин миладынын илдөнүмү ҝүнүндә баша чатыб. Конфарнсда 31 өлкәдән дәвәт олунан 74 хариҹи гонаг иштирак едиб. Гонаглар сырасында мүхтәлиф мәзһәбләрдән олан Мүсәлман алимләри илә јанашы һәзрәт Ибраһим Пејғәмбәрин ардыҹыллары олан христиан, јәһуди, зәрдүшлүк вә с. динләрин нүмајәндәләри дә иштирак едиб вә дүнјанын Хиласкары һагда нитгләр сөјләјибләр. Конфрансда иштирак едән хариҹи вә дахили гонаглар бүтүн динләрдә вәд олунмуш һәзрәт Мәһди Саһиб Заман һаггында 90 мәгалә ираә верибләр.

Диггәт: Хәбәрдән истифадә етдикдә мәнбәјә истинад лазымдыр