Әһли-Бејт (ә) Хәбәр Аҝентлији

мәнбә : Саһар ТВ
çərşənbə

13 sentyabr 2023

08:20:00
1393341

Ушаг гатили олан ганунсуз Исраил режими Азәрбајҹан торпагларында өзүнә стратежи мәһсул истеһсал едир, амма...

Билдирилиб ки, бу сазишләр Украјнада давам едән мүһарибә сәбәби илә јаранан глобал әрзаг бөһраны фонунда Исраилин бүтүн буғда еһтијаҹларыны тәмин едәҹәк.

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) Хәбәр Аҝентлији – АБНА: Сионист режим медијасы билдирир ки, гәсбкар режим өзүнүн әрзаг тәһлүкәсизлијини Азәрбајҹан Республикасы вә Өзбәкистан әразиләри васитәси илә тәмин етмәк нијјәтиндәдир.

Репорт информасија аҝентлији ишғалчы режимин медијаларына истинадла билдирир ки, Исраил режими әрзаг тәһлүкәсизлијини тәмин етмәк үчүн Азәрбајҹан вә Өзбәкистанла тахыл сазишләри имзалајыб.

Билдирилиб ки, бу сазишләр Украјнада давам едән мүһарибә сәбәби илә јаранан глобал әрзаг бөһраны фонунда Исраилин бүтүн буғда еһтијаҹларыны тәмин едәҹәк.

Мәлуматда дејилир ки, сионист режим Азәрбајҹан вә Өзбәкистанла имзаладығы сазиш буғда тәдарүкү үчүн мүсәлман өлкәләри илә илк реҝионал алјансын јарадылмасына јөнәлдилиб.

Сазиш “узунмүддәтли”дир вә ишғалчы режимин буғда мәнбәләрини диверсификасија етмәк истәјиндән ирәли ҝәлир.

Азәрбајҹан Республикасынын буғдаја олан тәләбаты өдәјә билмәдији вә бу статежи мәһсулу Газахыстан вә Украјнадан идхал етмәли олдуғу бир шәраитдә бу өлкә торпагларынын сионистләр үчүн буғда истеһсалына ајрылмасы ҹидди тәнгидләрә сәбәб олур.

Гејд олунур ки, Азәрбајҹанын ишғалдан азад олунмуш торпаглары сионистләрин нәзарәтинә верилиб вә онлар өз әрзаг тәһлүкәсизликләрини бу торпаглар васитәси илә тәмин едир ејни заманда кәнд тәсәррүфаты фәалијјәтләри ады алтында Азәрбајҹанын мүсәлман халгы вә гоншуларына гаршы хәјанәткар вә дүшмәнчилик планлары һәјата кечирир.

Мәһз буна ҝөрә дә сионист режимин кәнд тәсәррүфаты назири Ави Дихтер дүнән сазишин имзаланма мәрасиминдә Азәрбајҹан торпагларыны долајысы илә ишғал етмәкдән мәмнунлуг ифадә едиб вә билдириб ки, гида тәһлүкәсизлијинин тәмин едилмәси консепсијанын бир һиссәси олараг, бу ҝүн әксәријјәти Исраилдә истеһсал олунмајан кәнд тәсәррүфаты мәһсулларынын тәмин едилмәси үчүн мүһүм аддым атылыб.

Сионист назир беләликлә дә ишғал олунмуш Фәләстин әразиләринә ҹәмләшдирилмиш сионистләрин әрзаг тәһлүкәсизлијинин тәмин олунаҹағыны дејиб.

Бирләшмиш Милләтләр Тәшкилатынын мәлуматына ҝөрә, 2050-ҹи илә гәдәр дүнјада тәхминән 2 милјард инсан аҹлыгдан әзијјәт чәкәҹәк. Буна, Украјна мүһарибәси илә јанашы, иглим дәјишиклији вә буғда истеһсалынын азалмасы да тәсир едәҹәк. Белә бир прогноза бахмајараг Азәрбајҹан Республикасы стратежи әрзаг мәһсулларыны идхал едир вә мәһз буна ҝөрә дә дүнја базарларында бу саһәдә јаранан бөһранлар бирбаша азәрбајҹанлыларын сүфрәсиндә өзүнү ҝөстәрир. Әразиләрин ишғалдан азад едилмәсиндән сонра алынан торпагларын халгын әрзаг тәһлүкәсизлијинин тәминининә јөнәлдиләҹәји барәдә үмидләр јаранмышды анҹаг јајылан мәлуматлар ҝөстәрир ки, бу әразиләр сионист режимин буғда вә диҝәр әрзаг мәһсулларыны тәмин етмәли олаҹаг.

 

 

Диггәт: Хәбәрдән Истифадә Етдикдә Мәнбәјә Истинад Лазымдыр!