Әһли-Бејт (ә) Хәбәр Аҝентлији

мәнбә : АБНА Хәбәр Аҝентлији
cümə

2 iyun 2023

18:50:00
1370616

Исфаһанда ҹәназәнин дәфн адәтләри вә гајдалары илә танышлыг үчүн үчүнҹү ихтисаслашдырылмыш семинар кечирилиб – Фото

Исфаһан әјаләтинин руһаниләри вә гәбирстанлыг үзрә идарә рәсмиләри вә әмәкдашларынын иштиракы илә кечирилән семинарда Һөҹҹәтүл Ислам вә Мүслимин Әмир Бәһауддин Әлаинежадын чыхыш едиб.

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) Хәбәр Аҝентлији – АБНА-нын вердији мәлумата әсасән, Исфаһанда ҹәназәнин дәфн адәтләри вә гајдалары илә танышлыг үзрә үчүнҹү ихтисаслашдырылмыш семинар кечирилиб.

Исфаһан әјаләтинин руһаниләри вә гәбирстанлыг үзрә идарә рәсмиләри вә әмәкдашларынын иштиракы илә кечирилән семинарда Һөҹҹәтүл Ислам вә Мүслимин Әмир Бәһауддин Әлаинежадын чыхыш едиб.

Гејд едәк ки, семинаријанын сонунда Исфаһанын Бағе Резван мәгбәрәсиндә дәфн едилмиш “Нәһҹ әл-Бәлағәни шәрһ едәнләр” адлы китабын ачылышы олуб.

 

 

Диггәт: Хәбәрдән Истифадә Етдикдә Мәнбәјә Истинад Лазымдыр!