Әһли-Бејт (ә) Хәбәр Аҝентлији

мәнбә : ABNA24
cümə

19 may 2023

20:34:04
1367061

Ислами өлкәләр сионистләрин Мәсҹидуләгсаја гаршы һөрмәтсизлијинә етираз едибләр

Бәзи ислами өлкәләр өз бәјанатларында сионистләрин “бајраг јүрүшү” адлы мәрасимдә Мәсҹидуләгсаја гаршы басгынлары вә һөрмәтсизликләринә гаршы чыхыблар.

Бајраг јүрүшү” һәр ил/ 1967-ҹи ил мүһарибәсиндә сионист режим тәрәфиндән Гүдсүн гәдим бөлмәсинин ишғалынын илдөнүмү ҝүнү мүнасибәтилә кечирилир.

СИонистләр иддиа едирләр ки, Гүдс шәһәри там шәкилдә бу режимин пајтахтыдыр. Фәләстин халгы исә вурғулајыр ки, Гүдс онун өлкәсинин пајтахты олаҹаг.

Түркијә хариҹи ишләр назирлији бир бәјанатда Гүдсү гәсб етмиш сионист гәсәбә сакинләринин сионист режим полисинин дәстәји алтында Мәсҹидуләгсаја гаршы һөрмәтсизликләрини писләјиб.

Әрәбистан хариҹи ишләр назирлији дә јајдығы бәјанатда сионист гәсбкарларын назирләр кабинетинин вә кнессетин үзвләринин бу режим һәрбчиләринин һимајәләри алтында Мәсҹидуләгсаја гаршы басгынларыны писләјиб. Билдириб ки, Әрријад Фәләстин мәсәләси барәдә әдаләтли вә әһатәли һәлл јолуна наил олмаг истигамәтиндәки бүтүн сәјләри һимајә едир.

Мисир хариҹи ишләр назирлији исә бир бәјанатда сионист режимин һөкумәт вә кнессет башчылары, һәмчинин сионист гәсәбә сакинләриндән бир групунун “бајраг јүрүшү” адлы мәрасим чәрчивәсиндә Мәсҹидуләгсаја гаршы басгынларыны кәскин тәрздә писләјиб.

Гејд едәк ки, сөзүҝедән басгын Фәләстин халгынын емосијаларына хәләл ҝәтирмәк вә фәләстинли намазгыланлары сыхышдырмаг мәгсәдилә едилән тәһрикедиҹи вә аҹиз һәрәкәтләрлә һәјата кечирилиб.

Бәһрејн хариҹи ишләр назирлији дә өз бәјанатында сионист режимдән ишғал олунмуш Гүдсдәки тәһрикедиҹи вә иргчилик һәрәкәтләрини дајандырмасыны истәјиб.

Ислам Әмәкдашлығы Тәшкилаты исә бунунла бағлы јајдығы бәјанатда сионист режим башчылары, һәмчинин сионист гәсәбә сакинләринин сөзүҝедән басгыныны писләјиб вә бу һәрәкәти Тәл-Әвив режиминин бејнәлхалг гәтнамәләри ашкар сурәтдә позмасы, һәмчинин ибадәт азадлығына вә мүгәддәс мәканлара һөрмәтсизликлә бағлы ардыҹыл ганун позунтусунун давамы адландырыб.

Пакистан хариҹи ишләр назирлији дә өз бәјанатында сионист режимин ишғал олунмуш Фәләсин әразиләри вә Гәззә золағында Фәләстин халгына гаршы тәҹавүзләринин давам етмәсини писләјибдир.

Әмирликләрин хариҹи ишләр вә бејнәлхалг әмәкдашлыглар назирлији ис\ өз бәјанатында сионист режимин назирләр кабинети, һәмчинин кнессет үзвләринин мүбарәк Мәсҹидуләгсаја гаршы басгынларыны писләјиб. Билдириб ки, Әбу-Дәбинин сабит мөвгеји, Мәсҹидуләгсаны там шәкилдә һимајә вә мүдафиә етмәк вә орада баш верән тәһрикедиҹи һәрәкәтләри дајандырмагдыр.

342/