Әһли-Бејт (ә) Хәбәр Аҝентлији

мәнбә : ABNA24
cümə

19 may 2023

20:33:22
1367060

Лавров үчтәрәфли данышыгларын әһәмијјәтиндән данышыб

“Ҹәнуби Гафгазда сабитлик вә сүлһ Русијанын мараглары илә бирбаша бағлыдыр”

Москвада Азәрбајҹан Республикасы вә Ермәнистандан олан һәмкарларыны бир араја ҝәтирән Русијанын хариҹи ишләр назири Серҝеј Лавров бәјан едиб ки, Ҹәнуби Гафгазда сабитлик вә сүлһ Русијанын мараглары илә бирбаша бағлыдыр.

Лавровон сөзләринә ҝөрә, Русија Ҹәнуби Гафгазда вәзијјәтин сабитләшдирилмәсинә јөнәлмиш разылашмаларын һәјата кечирилмәси үчүн һәр шеји едәҹәк.

Москвада кечирилән үчтәрәфли ҝөрүшдә чыхыш едән Лавров үмидвар олдуғуну билдириб ки, данышыглар конструктив атмосфердә давам едәҹәк вә бирбаша диалог әлавә нәтиҹәләр әлдә етмәјә имкан верәҹәк.

О сонра билдириб: “Русија, Ермәнистан вә Азәрбајҹан лидерләринин имзаладығы үчтәрәфли бәјанатлар давамлы һәлл јолларына наил олмаг үчүн јол хәритәләридир. Биз һесаб едирик ки, лидерләримиз арасында разылашмаларын алтернативи јохдур. Бу, бирбаша Русијанын мараглары илә бағлыдыр. Биз вәзијјәтин сабитләшмәсинә јөнәлмиш разылашмаларын һәјата кечирилмәси үчүн һәр шеји едәҹәјик”.

Лавров Дағлыг Гарабағда вә сәрһәддә вәзијјәтин сабитләшдирилмәсинин, һуманитар мәсәләләрин һәллинин, игтисади вә нәглијјат әлагәләринин бағланмасынын вә сүлһ мүгавиләсинин мәтни әтрафында ишин апарылмасынын ваҹиблијини дә гејд едиб.

342/