Әһли-Бејт (ә) Хәбәр Аҝентлији

мәнбә : ABNA24
cümə axşamı

18 may 2023

21:08:14
1366888

“Рәшт-Астара дәмир јолунун јарадылмасына даир разылашма стратежи аддымдыр”

Иран Ислам Республикасынын президенти Рәшт-Астара дәмир јолу илә бағлы разылашманы стратежи аддым адландырыб.

Иранда Рәшт-Астара дәмир јолу һиссәсинин јарадылмасына даир сазишин имзаланмасы мәрасиминдә чыхыш едән Сејид Ибраһим Рәиси видео-әлагә васитәсилә тәдбирдә иштирак едән Русија президенти Владимир Путинә һәр ики өлкә арасында әмәкдашлыг мөвзусуна ҹидди мүнасибәтинә ҝөрә тәшәккүр едиб.

Сазишә әсасән, Русија вә Иран узунлуғу 170 километр олан вә Шимал-Ҹәнуб бејнәлхалг нәглијјат дәһлизини бирләшдирән Рәшт-Астара дәмир јолунун лајиһәләндирилмәси вә иншасыны бирҝә малијјәләшдирәҹәк.

Иран президенти дејиб: “Шимал-Ҹәнуб Бејнәлхалг Нәглијјат Дәһлизи тәкҹә Иран вә Русија үчүн дејил, бүтүн реҝион өлкәләри үчүн фајдалы олаҹаг. Шәрги вә Ҹәнуби Асијадан Гафгаза вә Шимали Авропаја ҝедән бу маршрут бүтүн бу өлкәләр арасында достлуғун, синержинин, тиҹарәт-игтисади әмәкдашлығын тәзаһүрү олаҹаг”.

Рәисинин сөзләринә ҝөрә, Русија Федерасијасы вә бу дәһлиз үзәриндә олан өлкәләрин һамысы билир ки, Иран маршруту тиҹарәт, игтисади вә транзит ишләри үчүн ән уҹуз, игтисади вә ән јахын маршрутдур.

Сонра сөз Русија президенти Владимир Путинә верилиб. О дејиб ки, Шимал-Ҹәнуб нәглијјат дәһлизинин јарадылмасы саһәсиндә гаршылыглы фәалијјәт Азәрбајҹан илә сых әмәкдашлыг шәраитиндә һәјата кечирилир. Бунунла да үч өлкәнин ҝәләҹәк уғурлу координасијасы үчүн зәрури һүгугу база јаранаҹаг.

Русија Президенти Владимир Путин Рәшт-Астара дәмир јолунун тикинтисини дүнја нәглијјат инфраструктуру үчүн мүһүм һадисә адландырыб. О вурғулајыб ки, Шимал-Ҹәнуб нәглијјат артеријасынын бир һиссәси олаҹаг Рәшт-Астара дәмир јолу јүк дашымаларыны шахәләндирмәјә имкан верәҹәк.

Гејд едәк ки, Рәшт-Астара хәттинин узунлуғу 170 км олаҹаг. Бу јол Шимал-Ҹәнуб бејнәлхалг нәглијјат дәһлизинин гуру һиссәләрини бирләшдирәҹәк.

 342/