Әһли-Бејт (ә) Хәбәр Аҝентлији

мәнбә : ABNA24
şənbə

13 may 2023

19:46:45
1365432

Иранын мүдафиә ҝүҹү дүшмәнләр үчүн ваһимәлидир

Ислам Ингилабы Кешикчиләри Корпусу- Сепаһ-ын һава-космос гошунларынын командан әвәзи дејиб ки, дүшмән Иранын һәрби вә өнләјиҹи ҝүҹүнүн тәгдирәлајиг олдуғуну етираф едир вә Иранын мүдафиә ҝүҹү онлар үчүн ваһимәли олубдур.

Иранын Гум шәһәриндә Сепаһ-ын һава-космос гошунларынын наилијјәтләри вә баҹарыглары сәрҝисинин ачылыш мәрасиминдә чыхыш едән бригада ҝенералы-пасдар Сејид Мәҹид Мусәви гејд едиб ки, сөзүҝедән сәрҝинин мүһүм мәгсәди, бу гошунларын фөвгәладә габилијјәтләринин бир һиссәсинин бәјан едилмәсидир.

Сепаһ-ын һава-космос гошунларынын командан әвәзи ону да гејд едибдир ки, сөзүҝедән гошунларын ракет саһәсиндәки габилијјәтләринин башлыҹа һиссәси, Ислам Ингилабынын Бөјүк Рәһбәринин стратеҝијалары вә истигамәтләндирмәләри илә әлдә олунубдур.

Һава-космос саһәсиндә мөмин вә маһир ҝәнҹләрин олдуғуна ишарә едән ҝенерал-пасдар Мусәви белә вурғулајыб: Иранын ракет саһәсиндәки ирәлиләјиши о гәдәр олубдур ки, бу ҝүн Иран ракетләри үчүн дәгиглик баҹарығына там шәраит јараныб вә ракет мәнзили дә ики мин километрә чатыбдыр.

ПУА саһәсиндә дә јерли биликдән истифадә илә, пилотсузларын гајрылмасында чешидлилик, учушда давамлылыг вә мүхтәлиф мәнзилләр үзрә габилијјәтләр әлдә олунуб- дејә, Сепаһ рәсмиси вурғулајыб.

342/