Әһли-Бејт (ә) Хәбәр Аҝентлији

мәнбә : ABNA24
şənbə

11 fevral 2023

10:20:20
1345417

Иран, Ислам Ингилабынын гәләбәсинин 44-ҹү илдөнүмүнү гејд едир

Бу ҝүн мәрһум Имам Хомејнинин рәһбәрлији илә 22 Бәһмән (11 феврал) Ислам Ингилабынын гәләбәсинин 44-ҹү илдөнүмүдүр.

1979-ҹу ил февралын 11-дә баш тутан Ислам Ингилабынын гәләбәсинин 44-ҹү илдөнүмү илә әлагәдар Иранын һәр јериндә мүхтәлиф тәдбирләр вә јүрүшләр кечириләҹәк.

Һәр ил Иранда Имам Хомејнинин Парисдән гајытдығы тарихи олан февралын 1-дән ингилабын елан олундуғу февралын 11-нә гәдәр олан 10 ҝүн әрзиндә мүхтәлиф бајрам тәдбирләри кечирилир. Ингилаб шәнликләри февралын 11-дә пајтахт Теһранда вә өлкәнин диҝәр шәһәрләриндә издиһамлы мәрасимләрлә кечирилир.

Гәләбәни гејд етмәк үчүн Теһранда һазырлыглар бир нечә ҝүн әввәл башлајыб. Шәһәрин дөрд бир тәрәфи, әсас күчә вә мејданлары бәзәдилиб. Теһран Иран бајраглары, Ислам Ингилабынын Али Мәгамлы Рәһбәри Ајәтуллаһ Хаменеи, Шәһид Гасым Сүлејмани вә Имам Хомејнинин (р.ә) плакатлары илә бәзәдилиб.

Теһран Ислами Билдириш Гурумунун Координасија Шурасынын сәдри Һөҹҹәтүл-Ислам Мәһәммәд Һүсејн Мусапур Ислам Ингилабынын фәалијјәтләри илә бағлы вердији сон ачыгламасында белә дејиб: “Ислам Ингилабынын гәләбәсинин 44-ҹү илдөнүмү илә әлагәдар шәнбә ҝүнү өлкәнин 1400 шәһәриндә вә 38 мин кәндиндә јүрүшләр кечириләҹәк”.


342/