Әһли-Бејт (ә) Хәбәр Аҝентлији

мәнбә : ABNA24
çərşənbə

23 noyabr 2022

17:59:48
1325752

Експерт һәрбчиләрә лазыми дәјәрин верилмәдијини вурғулајыб

“Јени ганун лајиһәсинин еһтијатда олан һәрбчиләр арасында наразылыг јарадаҹағы шүбһәсиздир”. Буну һәрби експерт Әдаләт Вердијев депутат Муса Гулијевин еһтијатда олан һәрби гуллугчуларын тәгаүдү мәсәләси барәдә вердији ачыгламаја мүнасибәт билдирәркән дејиб.

Милли Мәҹлисин Әмәк вә сосиал сијасәт комитәсинин сәдри, депутат Муса Гулијевин еһтијатда олан һәрби гуллугчуларын тәгаүдү мәсәләси барәдә вердији ачыглама

ҹәмијәт арасында бирмәналы гаршыланмајыб. Белә ки, депутат ачыгламасы заманы билдириб ки, һәрби гуллугчу еһтијата ҝедәндә, пенсијаја чыханда ишләдији дөврдә алдығы әлавәләрин ҹәминин пенсијаја нисбәти вә маашы ҝөтүрүлүр. Адам истефаја ҝедәндән сонра һансыса јени әлавә тәсис олунурса, бу әлавәләр артанда кечмиш һәрбчијә бу әлавәләр аид едилмир вә бу, пенсијада һесабланмыр.

Ганун лајиһәси Милли Мәҹлисдә үчүнҹү охунушдан сонра гәбул едилиб. Гануна ҝөрә, бундан сонракы мәрһәләләрдә һәрби гуллугчуларын маашлары артырыланда еһтијатда вә истефада олан, о ҹүмләдән хүсуси рүтбәли һәрби гуллугчуларын пенсијаларында артым олмајаҹаг.

Мәсәлә илә бағлы Еднеwс-а данышан һәрби експерт Әдаләт Вердијев билдириб ки, гәбул едилән бу гәрар һәрби хидмәтин нүфузуна мүсбәт тәсир етмәјәҹәк.

“Ҝәләҹәкдә һәрби хидмәтә јолланмаг истәјән ҝәнҹләр вәзијјәти анлајаҹаглар. Нәтиҹәдә онларын гуллуг етмәк үчүн мотивасијалары да галмајаҹаг. Гәрара мүсбәт рәј верән депутатларымыз анламалыдырлар ки, гәләбәни Азәрбајҹан халгына бәхш едән 1990-ҹы илләрдән бу ҝүнә гәдәр ҹәбһәдә гуллуг едән һәрбчиләрдир. Милләт вәкилләри һәмин шәхсләрин тәгаүдләрини кәсибләр. Еһтијатда олан һәрбчиләр арасында наразылыг јарадаҹағы шүбһәсиздир”.

Експерт һәрбчиләрә лазыми дәјәрин верилмәдијини вурғулајыб:

“Һәрбчиләримизә гаршы јанлышлыглара јол верилир. Ҝаһ мүһарибә иштиракчыларынын 1 илдән чох мүддәтә сијаһысыны һазырлаја билмирләр, ҝаһ медаллары вериб битирә билмирләр, ҝаһ да 80 манат тәгаүдү 1 ил јарым сонра өдәмәјә башлајырлар. Јараланан һәрбчиләримизин неҹә доландыглары илә марагланан да јохдур. Инди дә тәгаүдләриндәки 5-10 гәпији ҝүдүрләр”.

342/