Мүһүм Хәбәрләр

Азәрбајҹан Хәбәрләри

ДЕVАММ Һаҹы Сәрдар Һаҹыһәсәнлинин һәбсини инсан һагларынын позулмасы кими гијмәтләндирир
Азәрбајҹан вә Ислам

ДЕVАММ Һаҹы Сәрдар Һаҹыһәсәнлинин һәбсини инсан һагларынын позулмасы кими гијмәтләндирир

Һаҹы Сәрдар Һаҹыһәсәнлинин тәгибинин һеч бир гануни вә һугуги әсасынын олмадығыны бәјан едирик.

Әлагәдар органлара, Һаҹы Сәрдар Һаҹыһәсәнлини дәрһал азадлыға бурахмагла бағлы чағырыш едирик

Јахын Шәрглә бағлы дәрҹ олунан сонунҹу хәбәрләр

Мосул Бејнәлхалг Һава Лиманы азад едилмәк әрәфәсиндә, кимјәви бомба илә долу машын зәрәрсизләшдирилди – Фото
Јахын Шәрг Хәбәрләри

Мосул Бејнәлхалг Һава Лиманы азад едилмәк әрәфәсиндә, кимјәви бомба илә долу машын зәрәрсизләшдирилди – Фото

Бејнәлхалг Һава Лиманы әтрафында Шиә дөјүшчүләри илә сионист исраил режми, Түркијә, Сәудијјә, АБШ вә Гәрб иттифагынын дәстәк вердикләри сәләфи террор груплашмасы арасында...

Авропа

Америка

پیام امام خامنه ای به مسلمانان جهان به مناسبت حج 2016