Мүһүм Хәбәрләр

ИИР Хәбәрләри

Имам Хаменеи:
Илаһи Инҹиләрин Нур Сил-Силәси

Имам Хаменеи: "Сизин (АБШ) Ислам гурулушуну дәјишмәк истәмәдијиниз вахт олуб?"

Имам Хаменеи: “Ислам Ингилабы Иранда гәләбә газандығы андан етибарән АБШ рәһбәрлији Иранын Ислам Республикасы гурулушуну девирмәјә ҹәһд едир. Лакин бунун һәсрәтиндә...

Мәдәнијјәт сәһифәсиндә дәрҹ олунан сонунҹу мөвзулар

Рөвшән Новрузоғлу: “Гүдс Ҝүнү” нү тәнтәнәли шәкилдә гејд етмәк сүлһсевәр дүнја дөвләтләринин мүгәддәс борҹудур”
Бејнәлхалг Гүдс Ҝүнү

Рөвшән Новрузоғлу: “Гүдс Ҝүнү” нү тәнтәнәли шәкилдә гејд етмәк сүлһсевәр дүнја дөвләтләринин мүгәддәс борҹудур”

“Гүдс Ҝүнү Империализмә, бејнәлхалг сионизмә, терроризмә гаршы мүбаризә ҝүнүдүр.

Рөвшән Новрузоғлу: “Имам Хомејни бүтүн бу һәгигәтләри билдији үчүн Мүбарәк Рамазан ајынын сонунҹу ҹүмә ҝүнүнү “Бејнәлхалг Гүдс Ҝүнү” елан етди.”

Јахын Шәрглә бағлы дәрҹ олунан сонунҹу хәбәрләр

Ал Бағдадинин хәлифәлик елан етдији Мәсҹид чөкүр, Ираг Ордусу ишид-ин сон сығынаҹағыны дағыдыр – Видео
Јахын Шәрг Хәбәрләри

Ал Бағдадинин хәлифәлик елан етдији Мәсҹид чөкүр, Ираг Ордусу ишид-ин сон сығынаҹағыны дағыдыр – Видео

“Тәһлүкәсизлик Гввәләри террорчу үнсүрләрин командири Әбу Бәкр әл Бағдадинин өзүнү хәлифә елан етдији Мәсҹидә доғру ирәлиләјирлә

Һазырда Мосулун гәдим наһијјәси олан гәрб бөлҝәсиндәки Бабул Биз сәмтиндә ҝүҹлү дөјүшләр ҝедир. Ҝенерал Раид Шакирин билдирдијинә ҝөрә, артыг Бабул Биз мәнтәгәсинин...

Авропа

Америка

پیام امام خامنه ای به مسلمانان جهان به مناسبت حج 2016