Мүһүм Хәбәрләр
Бакыда Ичәришәһәр Мәсҹидинин гапысы илә үз үзә шәраб еви ачылыб – Фото
Шејтанпәрәстлик!

Бакыда Ичәришәһәр Мәсҹидинин гапысы илә үз үзә шәраб еви ачылыб – Фото

Етиразчылар Аз Граната ширкәтинә мәхсус олан шәраб евинин дәрһал орадан јығышдырылмасыны тәләб едибләр.

Бу мәсәлә бир милли дәјәрләрә гаршы олараг бүтүн азәрбајҹанлыларын һәтта өлкәнин һүдудларындан кәнарда јашајанларын да гынаг објектинә чеврилиб.

Интифазә давам едир, Иорданија Чајы Гәрб саһилиндә 2 сионист әскәри мәһв едилди, 5 сионист јараланды
Јахын Шәрг Хәбәрләри

Интифазә давам едир, Иорданија Чајы Гәрб саһилиндә 2 сионист әскәри мәһв едилди, 5 сионист јараланды

Истишһад әмәлијјаты Ҹәнин мәнтәгәсинин Јәбуд шәһәрҹијиндә баш вериб.

Мәлумата ҝөрә, фәләстинли ҹаван идарә етдији машын илә Иордан Чајынын Гәрб саһилиндәки јәһуди ишғалчыларынын фәләстинлиләрә гаршы тәтбиг етдикләри ганунсуз "јохланыш...

Испанија гарышды, Мадриддә полис-мигрант гаршыдурмасы
Гәрб Хәбәрләри

Испанија гарышды, Мадриддә полис-мигрант гаршыдурмасы

Гаршыдурмаларда азы 20 нәфәрин јараландығы билдирилир.

Полисдәки мәнбәнин мәлуматына ҝөрә, Ммамме Мбаге үрәк чатышмазлығындан вәфат едиб. Она ҝөстәрилән илкин тибби јардым һеч бир нәтиҹә вермәјиб. Лакин шаһидләр вә таныш...

ИШИД террор тәшкилатынын тәсисчиси олан Һ. Клинтон Мәсҹиддә јыхылараг хәсарәт алды
Америка Хәбәрләри

ИШИД террор тәшкилатынын тәсисчиси олан Һ. Клинтон Мәсҹиддә јыхылараг хәсарәт алды

70 јашлы Клинтон Ҹаһаз Маһал сарајында екскурсија заманы ики дәфә ајағы сүрүшәрәк бели үстә јыхылыб.

Нөвбәти ҝүн исә Клинтон ванна отағында јыхылыб вә биләјини зәдәләјиб. Клинтонун ағрылары кәскинләшдикдән сонра сәһәр саат 5-дә ону тәҹили олараг Раҹастхан штатынын...

Имам Хаменеи ҹәнабларынын Һәҹҹ мәрасими мүнасибәтилә Ислам Дүнјасына мүраҹиәти
پیام امام خامنه ای به مسلمانان جهان به مناسبت حج 2016
We are all zakzaki
Һәзрәт Пејғәмбәрдән (с) башга Әзрајыл (ә) һеч кәсдән руһуну гәбз етмәк үчүн иҹазә алмајыб (Һәдис)