Мүһүм Хәбәрләр

Азәрбајҹан Хәбәрләри

ИИР Хәбәрләри

Әфсанәви Ҝенерал Сүлејмани: Иран Ислам Республикасы реҝионда стабиллик мәншәјидир
Иран Ислам Республикасы

Әфсанәви Ҝенерал Сүлејмани: Иран Ислам Республикасы реҝионда стабиллик мәншәјидир

Бу ҝүн ИИР вә Ислам дүнјасы үчүн ики әсас тәһдид, мәзһәб фитнәси вә хариҹи һүҹумдан ибарәтдир.

Һаҹ Гасим Сүлејмани Сәудијјәлиләрин реҝиондакы мәзһәб савашыны һәрби ҝүҹлә дејил дин илә, нәзарәтә алаҹағыны билдирәрәк дејиб: “Иран Ислам Республикасы реҝионда...

Мәдәнијјәт сәһифәсиндә дәрҹ олунан сонунҹу мөвзулар

Имам Ҹавадын (ә) шәһадәтинин илдөнүмү ҝеҹәси Теһран, Мәшһәд вә Гум шәһәрләри матәмә гәрг олду – Фото
Имамәт Силсиләсинин 9-ҹу Парлаг Ҝүнәши

Имам Ҹавадын (ә) шәһадәтинин илдөнүмү ҝеҹәси Теһран, Мәшһәд вә Гум шәһәрләри матәмә гәрг олду – Фото

Биз АБНА олараг бу һүзүнлү вә кәдәрли ҝүн мүнасибәти илә башда Аллаһ Тәаланын бүтүн варлыг аләминә Өз Ҹанишини тәјин етдији сонунҹу Һөҹҹәти, Хәлифәси, Ҹин вә Инсан тајфаларынын...

Јахын Шәрглә бағлы дәрҹ олунан сонунҹу хәбәрләр

Һизбуллаһын бу дөјүш сәһнәси дүнјаны ШОКА салды – Видео
Аллаһ Ордусунун Горхмаз Иҝидләри

Һизбуллаһын бу дөјүш сәһнәси дүнјаны ШОКА салды – Видео

Ливан Һизбуллаһ Мүгавимәт Тәшкилаты бүтүн һәрби, игтисади вә лоҝистик јардым вә тәлимләрини Сепаһда өјрәниб.

Һизбуллаһ Мүгавимәт Тәшкилатынын һәрби гүввәләринин Гәләмун јүксәкликләрини ишид террорчу үнсүрләрдән ҝери алмаг үчүн апардыглары ачыг дөјүш сәһнәләри дүнјанын...

Авропа

Русија гырыҹылары ИШИД-ин Дејрәзура идхал етмәк истәдији һәрби карваны дармадағын етди, 200 террорчу мәһв олду – Видео
Јахын Шәрг Хәбәрләри

Русија гырыҹылары ИШИД-ин Дејрәзура идхал етмәк истәдији һәрби карваны дармадағын етди, 200 террорчу мәһв олду – Видео

Хариҹи өлкәләрдән Суријаја ҝәлән террорчу гүввәләр Дејрәзор шәһәриндә бөјүк бир һәрби база дүзәлмәт фикриндәдир.

Русија Федерасијасынын Мүдафиә Назири вурғулајыб: “Бу әмәлијјатда 200 террорчу мәһв едилиб вә дүшмән гүввәсинин 20-дән артыг танк вә зиреһли машынлары дармадағын олуб....

Америка

پیام امام خامنه ای به مسلمانان جهان به مناسبت حج 2016