Мүһүм Хәбәрләр
Иранлы нүмајәндә: Бизим үчүн ишғал едилмиш Шуша, Ханкәнди вә Зәнҝиланын Тәбриз, Әрдәбил вә Зәнҹанла бир фәрги јохдур
Гарабағ Мүсәлман Торпагларыдыр

Иранлы нүмајәндә: Бизим үчүн ишғал едилмиш Шуша, Ханкәнди вә Зәнҝиланын Тәбриз, Әрдәбил вә Зәнҹанла бир фәрги јохдур

“Гарабағ мүһарибәси заманы Иран Ислам Республикасы Азәрбајҹан ордусундакы мүсәлман гардашларына лоҝистик вә силаһ јардымлары етмишдир, сонра да бу јардымлары мүхтәлиф...

Гәдир Хум вә Мүбаһилә Бајрамлары мүнасибәтилә

"Рәсули Әкрәмин (ә) Һимајәдары Һәзрәт Әбу Талиб (ә)" һаггда Бејнәлхалг Конфрансын елми чағырышы

Үмүдүнја Әһли-Бејт (ә) Ассамблејасы диҝәр елми тәшкилатларла бирҝә "Рәсули Әкрәмин (с) Һимајәдары Һәзрәт Әбу Талиб (ә)" адлы Бејнәлхалг Конфрансы тәшкил едәрәк, тарих,...

Трамп Бәшшар Әсәдә јалварды:
Америка Хәбәрләри

Трамп Бәшшар Әсәдә јалварды: "Террорчуларын Суријадакы мәғлубијјәтиндән ниҝараныг"

АБШ президенти дүнән ҝеҹә террорчуларын Суријадакы там мәғлубијјәтиндән олдугҹа ниҝаран олдуғуну билдирәрәк твиттердәки һесабында солғунлугла долу бир месажда Дәмәшгин...

Mourining of Imam Hossein
Имам Хаменеи ҹәнабларынын Һәҹҹ мәрасими мүнасибәтилә Ислам Дүнјасына мүраҹиәти
We are all zakzaki