Мүһүм Хәбәрләр
Аббас Һүсејнин ајағы шишиб, гыздырмасы дүшмүр
Азәрбајҹан вә Ислам

Аббас Һүсејнин ајағы шишиб, гыздырмасы дүшмүр

Р.Һүсејнованын: "Аббаса Гобустан һәбсханасында һәбсхананын рәиси Афтандил Ағајев чох ағыр ишҝәнҹә вермишди.

Сијаси мәһбусун анасы Рәһимә Һүсејнова: "Аббасын ајағы әмәлијјат олундугдан сонра шиш әмәлә ҝәлиб. Бир нечә дәфә шишдән су чәкибләр, амма фајдасы олмајыб. Шиш јенә дә...

Бу ајда охунан бир Гуран ајәси, башга ајларда бир Гуран хәтм етмәјин савабына маликдир
Гурани Кәрим вә Мүбарәк Рамазан Ајы

Бу ајда охунан бир Гуран ајәси, башга ајларда бир Гуран хәтм етмәјин савабына маликдир

Бу ајын әзәмәти үчүн елә бу кифајәтдир ки, Мүгәддәс Гуран бу мүбарәк ајда назил олмушдур. Бу ајда беһишт гапылары ачылар вә һәр кәсә бағышланма вәдәси вериләр. Бу ајда...

Бу адын севилмәси онлары нараһат едир

Бу адын севилмәси онлары нараһат едир

Алманийанын мәшһур исламофоб Алтернатив партийасынын үзвләри мүсәлманларын ҝәләҹәкдә чохалмасы хәбәриндән ниҝаран олублар. Ниҝаранчылыгларыны ҝизләтмәйәрәк бу...

conference-abu-talib
Имам Хаменеи ҹәнабларынын Һәҹҹ мәрасими мүнасибәтилә Ислам Дүнјасына мүраҹиәти
We are all zakzaki