Әһли-Бејт (ә) Хәбәр Аҝентлији

мәнбә : Straqet
cümə axşamı

30 iyun 2016

20:05:03
763353

Шејтани үнсүрләр

АБШ, исраил вә Инҝилтәрә 12-ҹи Имам ахтарышында, сон 20 илдә Ираг вә Әфганыстанда хүсуси әмәлијјатлар апарылыб

“МоһабатНовости”нин јаздығына ҝөрә, ҝизли Имам гаршысында горху о гәдәр бөјүкдүр ки, МКИ вә МИ6 сон 20 ил әрзиндә Ирагда Имам Меһди (ә.ҹ) һаггында мәлумат топламаға чалышыб, бу мәгсәдлә “Имамы ахырынҹы дәфә һарада ҝөрмүсүнүз?”, “О, һансы шәһәрә, нә вахт вә нечәнҹи илдә јенидән ҝәләҹәк?” кими суаллар вермәклә, дин хадимләринә вә динҹ сакинләрә ишҝәнҹәләр верибләр.

Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Инҝилисдилли "ВТ" (www.ветеранстодај.ҹом) һәрби журналы мараглы бир мәгалә дәрҹ едиб. Мәгалә бүтүн динләрдә ады кечән вә мүсәлманларын "Он икинҹи Имам" кими таныдыглары Имам Меһдинин ахтарылмасындан бәһс едир.

Мәсәлә о гәдәр ҹиддидир ки, бу иш мүһарибәләр, минләрлә инсанын ағыр ишҝәнҹәләрлә диндирилмәси һесабына һәјата кечирилир. Диндирилмә заманы ән анлашылмаз суаллардан бири “Имам Меһди адлы адам һарада ҝизләнир?” имиш.

“МоһабатНовости”нин јаздығына ҝөрә, ҝизли Имам гаршысында горху о гәдәр бөјүкдүр ки, МКИ вә МИ6 сон 20 ил әрзиндә Ирагда Имам Меһди (ә.ҹ) һаггында мәлумат топламаға чалышыб, бу мәгсәдлә “Имамы ахырынҹы дәфә һарада ҝөрмүсүнүз?”, “О, һансы шәһәрә, нә вахт вә нечәнҹи илдә јенидән ҝәләҹәк?” кими суаллар вермәклә, дин хадимләринә вә динҹ сакинләрә ишҝәнҹәләр верибләр. "ФактХәбәр”ин тәрҹүмә етдији һәмин мәгаләни ашағыда ихтисарла охуҹулара да тәгдим едирик:

“Имамын доғулмасы вә гејбә чәкилмәси тәхәјјүлүн мәһсулудур, јохса јох – дејә билмәрик, амма гәрибәси будур ки, залым һөкмдарлар мин ил бундан әввәл дә ону тутмаг вә өлдүрмәк истәјиб, мүасир зүлмкарлар да ону өлдүрмәк үчүн ахтармагдадырлар. Јәһуди журналист Мелани Филлипс ББҸ-дә Имам Меһдинин Иранда ҝизләнмәси барәдә дискуссијаја башлајыб. Гәрб скептикләри исә һесаб едирләр ки, бүтүн бунлар “Библија”нын дүзәлтмәсидир. Бу ахтарышларла әлагәдар нечә-нечә фактларын ачылмасына, ону ахтармаг үчүн һансы өлчүләрин ҝөтүрүлмәсинә нәзәрән, биз Ирагда баш верәнләрә диггәт јетирмәјә билмәрик. 2006-ҹы илдә силаһлы гүввәләрин формасыны ҝејмиш адамлар тәрәфиндән Имам Меһдинин (ә.ҹ) анадан олдуғу вә гејбә чәкилдији јер олан Самиррада атасы Имам Һәсән Әсҝәринин (ә) мәзары бомбардман едилир. Партлајышы төрәдәнләр түрбәјә дахил олуб, мүһафизәчиләрин әл-голуну бағлајыб вә әразини миналајыблар. Мүһафизәчиләрин сөзләринә ҝөрә, мәзардан нәсә ҝөтүрмәк үчүн ону ачыблар. Онлар Имам Һәсән Әсҝәринин (ә) үстүндән зүһуру ҝөзләнилән Имамын ДНТ-сини тәјин етмәк мәгсәди илә нәсә ҝөтүрүбләр.

Филлипс Ислам фобијасы јајмагла, сионист шәбәкәсинин бир һиссәси олараг әсасән Фәләстин тәрәфдарлары олан вә Исраилин бојкот едилмәсини истәјән 77 ҝүнаһсыз инсаны гәтлә јетирмиш норвечли террорчу Андрес Брејвикин илһамландырыҹысы олуб. Әсрләр боју малијјә вә диҝәр манипулјасијаларын көмәји илә сионистләр христианлары инандыра билибләр ки, мәһз Ислам бәладыр вә она гаршы христиан-сионист бирлији илә дурмаг лазымдыр. Онлар антиислам аналитик мәркәзләринә вә мүсәлманларын күтләви информасија васитәләри илә тәҹрид олунмаларына милјардлар хәрҹләдиләр.

Әҝәр Исраил өз сијасәтини “Библија” инанҹлары әсасында гурурса, онда бу “мессианик һиссләр” Имам Меһдинин (ә) ахтарышына сәбәбдирми?

Әҝәр МКИ-дә имамын ҝәләҹәјини билирләрсә, онда онлар “гара бајраглы ордулар Хорасандан һәрәкәтә кечәҹәк вә һеч бир гүввә онлары дајандыра билмәјәҹәк, онлар, нәһајәт, Јерусәлимә чатараг өз бајрагларыны галдыраҹаглар”, һәдисиндән дә хәбәрдар олмалыдырлар.

МАГАТЕ ашкар едиб ки, Иран нүвә бомбасы истеһсал етмир, лакин Исраил һәлә дә мүһарибәјә тәкид едир, бәлкә сәбәб одур ки, Иранда 12-ҹи Имамын ән гаты тәрәфдарлары Хорасан бөлҝәсинин тәркиб һиссәсидир? Хорасан Иранын шимал-шәрг әјаләти олараг, мәркәзи Асијанын вә Әфганыстанын да бәзи һиссәләрини өзүндә ҹәмләшдирир.

АБШ вә Исраил мүһарибә апардыглары бүтүн јерләрдә ағ фосфор тәркибли бомбалардан истифадә едир. Бу әмәлдә мәгсәд һеч дә демократијаны ихраҹ етмәк дејил, ҝәләҹәк нәсилләрин шикәст вә ејбәҹәрләшдирилмәсидир. Онлар баша дүшүбләр ки, һеч вахт мүгавимәт һәрәкатыны зәифләтмәк игтидарында олмајаҹаглар.

АБШ-ын Ирагы ишғала башламасындан он ил сонра Америка һәрбчиләринин уран вә ағ фосфордан истифадәси үзүндән һәкимләр чохлу сајда хәрчәнҝ хәстәлији вә доғум гүсурлары мүшаһидә едирләр. Һазырда Фәллуҹә шәһәри үчүн доғум гүсурларынын сәвијјәси Хиросима вә Нагасакини кечиб.

“Тһе Данисһ Даилј”нин дәрҹ етдији ҝизли әфган сәнәдләриндә билдирилир ки, Әфганыстанын јашајыш рајонларында АБШ ордусунун рәһбәрлији алтында ағ фосфорлу гумбара, ракет вә бомбалардан 1100 дәфәдән чох истифадә олунуб.

Гара бајрагла өз ордусуну идарә едәҹәк Имам Меһдинин (ә.ҹ) ҝәләҹәјини хәбәр верән Ислам һәдисләри чох аз сајда әрәбин бу ордуну дәстәкләјәҹәјини, әксәр әрәбләрин тиранлар тәрәфиндә олаҹагларыны хәбәр верир. Кимдир бу әрәбләр?

Суријадакы конфликт, Сәудијјә Әрәбистанынын вә Фарс көрфәзи дөвләтләринин Исраиллә сүлһ бағладығы һадисәләрин ҝедишини ҝөстәрмирми? Исраил һәр кәси Сурија вә Иранла мүһарибәјә тәкид едир, һәмчинин Сәудијјә Әрәбистанындан вә Гәтәрдән Суријадакы террорчулары силаһландырмаг үчүн бөјүк пуллар вә силаһ сызыр, шиәләрин гырылмасы бу програмын тәркиб һиссәсидир.

Тәкгүтблү дүнја лајиһәси Ислам мәмләкәтләриндә гадын вә ушагларын зорланмасыны, башсыз бәдәнләрин гәнимәт кими ЈоуТубе-дә ҝөстәрилмәсини нормал һесаб едән вә Исраилә дост олан гәддар ҝүҹләри јаратмағы баҹарды. Бу дөзүлмәз формул Британија аҝенти Әбдул Вәһһабын ортаја атдығы Исламдыр вә Сәудијјә режими тәрәфиндән тәблиғ олунур, малијјәләшдирилир. Бу Ислам гәддар ҝүҹләри дејил, шиәләри өз дүшмәни кими ҝөрүр.

Азад Сурија Ордусунун лидерләриндән олан Абдулла Тамими сүнни гајда-ганунлары јаратмаг, шиә вә христиан дүрзиләрә зүлм етмәк мәгсәдилә Исраилдән көмәк истәмишди: “Исраил бизим дүшмәнимиз дејил. Биз истәјирик ки, Исраил бизә көмәк етсин.”

Сәудијјә Әрәбистаны вә Исраил Пакистан, Әфганыстан, Ираг кими өлкәләрдә шиәләрин һәјәҹан доғураҹаг сајда өлүмләри илә нәтиҹәләнән мәзһәб мүһарибәләрини дә малијјәләшдирирләр.

Пакистанда шиәләрин өлүм һаллары артыб. Һәрчәнд, сүнни вә шиә груплары сәвијјәсиндә бирләшмәјә сәј ҝөстәрилиб ки, гәтлләр јатырылсын. Амма Сәудијјә Әрәбистанынын пулларынын дәстәји илә Наваз Шәрифин һакимијјәтә ҝәлишиндән сонра Әфганыстанда олдуғу кими, Пакистанда да Сәудијјә Әрәбистаны дини мәктәбләрин инкишафына милјонларла доллар јатырыр. Һансы ки, Әфганыстандакы ејни типли мәдрәсәләрдә јетишдирилән вә тәлим кечән ҝәнҹ Әл-Гаидә үзвләри инди Суријада халгы өлдүрмәк, шикәст етмәк кими ишләрдә сәрбәстдирләр…

АБШ-ын дәстәји илә Исраилин ҝизли Имамы ахтармаг үчүн ишләмәси факты, “Библија”да аз да олса һәгигәтин мүмкүн олмасы фикринә ҝәтириб чыхардыр вә биз дүнјада һәлә дә супер гәһрәманларын олмасына инанмаг истәјирик. Јәни, Хорасандан гара бајрагла чыхаҹаг вә әдаләтсизликлә мүбаризә апараҹаг ордуја үмид етмәк елә дә мәнтигсиз ҝөрүнмүр.”


Диггәт: Хәбәрдән истифадә етдикдә мәнбәјә истинад лазымдыр