Әһли-Бејт (ә) Хәбәр Аҝентлији

мәнбә : ABNA24
çərşənbə axşamı

23 may 2023

21:03:13
1368235

Гантс Нетанјаһу кабинетинин деврилмәсинә тәкид едиб

Сионист режимин сабиг мүһарибә назири дүнән етдији чыхышда бу режимин баш назиринә јенидән һүҹум, һәмчинин Нетанјаһунун һөкумәтинин деврилмәси вә јени назирләр кабинетинин онун јерини тутмасына тәкид едиб.

Сионист режимдә мүхалифәт коалисијасынын башчыларындан олан Бени Гантс бир твиттдә бу һагда јазыб: Олдуғумуз шәраитдә өнҹә Исраили,/ онун һүгуги вә мәһкәмә системини горумалы,/ инсанлар арасында парчаланманын, һәмчинин игтисадијјата вә тәһлүкәсизлијә зәрәрин дәјмәсинин гаршысыны алмалыјыг.Гантс әлавә едиб: Нәјин баһасына олурса-олсун, Исраилин мәһкәмә системинин сијасиләшмәсинә мане олмалыјыг. Бу гәнаәтдәјәм ки, бу пис назирләр кабинетини дәјишмәлијик.Нетанјаһунун мәһкәмә ислаһатлары планына гаршы етиразларын давам етмәси, ону бу планы һәләлик дајандырмға мәҹбур етди.

342/