Әһли-Бејт (ә) Хәбәр Аҝентлији

мәнбә : ABNA24
çərşənbə axşamı

8 noyabr 2022

20:21:08
1321482

Чиндән "мүһарибәјә һазырлыг" месажы

Чин президенти Си Ҹинпин өлкәсинин һәрби һазырлығыны ҝүҹләндирәрәк, диггәтини истәнилән мүһарибәјә һазырлашмаға јөнәлдәҹәјини билдириб.

Ҹинпин өлкәсинин тәһлүкәсизлијинин ҝетдикҹә гејри-сабит вә гејри-мүәјјән һала ҝәлдијини, буна ҝөрә дә әсас диггәти мүһарибәјә һазырлашмаға јөнәлдәҹәкләрини билдириб.

Өтән ај Ҹинпин даһа сүрәтли һәрби инкишафа, технолоҝијада "өзүнә инам вә ҝүҹә" вә хариҹдә Чинин марагларынын мүдафиәсинә чағырыб.

Даилј Маил-дә чыхан хәбәрдә Чин президентинин бу месажынын Тајваны нараһат едә биләҹәји вурғуланыб.

Дүнјанын икинҹи ән бөјүк игтисадијјатына вә ордусуна саһиб олан Чин, лазым ҝәләрсә, Тајваны ҝүҹ јолу илә илһаг едәҹәји илә бағлы дәфәләрлә һәдәләјиб.

Чин-Тајван мүнагишәси:

Чиндә Икинҹи Дүнја Мүһарибәсиндән сонра Чан Кајшекин рәһбәрлик етдији Чин Милләтчи Партијасы (Коуминтаҝ) гүввәләри илә Мао Зидонун рәһбәрлик етдији Чин Коммунист Партијасы (ЧКП) гүввәләри арасында ҝедән вәтәндаш мүһарибәсиндә галиб ҝәлән коммунистләр 1949-ҹу ил октјабрын 1-дә Чин Халг Республикасынын гурулдуғуну елан етдиләр.

Вәтәндаш мүһарибәсиндә удузан Коуминтаҝ үзвләри исә Тајванда мәскунлашараг, 1912-ҹи илдә гурулан "Чин Республикасы"нын гүдрәтинин адада давам етдијини иддиа едәрәк, орада мүвәггәти һөкумәт гурдулар.

Чин Халг Республикасынын өз әразисинин бир һиссәси олдуғуну иддиа етдији Тајван, 1949-ҹу илдән де-факто мүстәгиллик әлдә едиб. Чин вә Тајван арасындакы ајрылыг һәлә дә давам едир.

342/