Әһли-Бејт (ә) Хәбәр Аҝентлији

мәнбә : ABNA24
şənbə

30 iyul 2022

14:57:23
1278299

Иран ПУА ихраҹатында бејнәлхалг ојунчуја чеврилиб

Бир американ гәзет експертләрә истинадән јазыб ки, Иран пилотсуз учуш апаратларынын ихраҹаты саһәсиндә бејнәлхалг ојунчуја чеврилиб вә бу истигамәтдә Гәрби Асијадан кәнарда олан әразиләрдә нүфузуну артырмагдадыр.

Бу американ гәзет иддиа едиб ки, Иран Гәрби Асијадан кәнарда олан өлкәләрә пилотсуз тәјјарә технолоҝијаларынын сатышыны артырыб вә бу мәһсулларын тәгдим едилмәси саһәсиндә бејнәлхалг ојунчуја чеврилмәјә сәј ҝөстәрир.

Нју-Јорк Тајмс гәзети јазыб: Иран өтән илләрдә һәрби пилотсуз тәјјарәләрин дизајны вә истеһсалы саһәсиндә “интенсив ирәлиләјиш”ә малик олуб вә бу пилотсузларын Гәрби Асијадан кәнарда олан өлкәләрә өтүрүлмәсини артырыбдыр.

Нју-Јорк Тајмс иддиа едиб: Иран бејнәлхалг нүфузуну артырмаг сәји истигамәтиндә һазырда модерн һәрби пилотсуз тәјјарәләрини диҝәр өлкәләрә, о сырадан Венесуела вә Судан кими санксијалар алтында олан өлкәләрә тәгдим етмәјә чалышыр.

Нју-Јорк Тајмс гәзети јазыб ки, бу иддиа, Иран медиаларында јајылан мәлуматлара, пејк ҝөрүнтүләринә вә Иранын дахили вә хариҹиндәки мүдафиә експертләринин сөзләринә истинад едир.

Гәзет сонра јазыб: Бу мәсәлә Америка тәрәфиндән тәтбиг олунмуш малијјә мәһдудијјәтләри илә мүбаризә апармагда олан Иран үчүн мүһүм сәрмајә тәмини вә сијаси нүфуз мәнбәјинә чеврилиб.

Бу мәлумата ҝөрә, Русија һазырда Иранын потенсиал мүштәриләриндән биридир. Америка рәсмиләри өтән һәфтәләрдә иддиа етдиләр ки, Москва Украјнаја гаршы дөјүшләрдә өз һәрби ҹәббәханасыны ҝүҹләндирмәк үчүн Ирандан јүзләрлә ПУА алмаг нијјәтиндәдир. Белә бир һалда, Иран Хариҹи Ишләр Назирлији билдирди ки, Иран илә Русија арасындакы һәрби әмәкдашлыг Украјна мүһарибәси башланмаздан әввәлә гајыдыр.

Нју-Јорк Тајмс гәзети јазыб: Иранын/ Азәрбајҹан, Пакистан вә Ефиопија кими өлкәләр тәрәфиндән сатын алынан “Бајрагдар ТБ 2” пилотсуз тәјјарәләринин истеһсалчысы олан Түркијә кими чәтин рәгибләри вар вә Украјна да Русијаја гаршы мүһарибәдә онлардан истифадә едибдир.

342/