Әһли-Бејт (ә) Хәбәр Аҝентлији

мәнбә : ABNA24
şənbə

9 iyul 2022

18:02:10
1273784

“Телевизијаларда аиләси олмајан аиләдән, тәрбијәси олмајан тәрбијәдән данышыр.”

Азәрбајҹан Ағсаггаллар Шурасынын Идарә Һејәтинин үзвү кечмиш тәһсил назири Мисир Мәрданов телевизијалары тәнгид едиб.

АБНА24 Хәбәр Верир , Мәрданов, ағсаггаллар вә ветеранларын тәмсил олундуғу гејри-һөкумәт тәшкилатларынын әмәкдашлыг форумунда чыхыш едәркән Азәрбајҹан Республикасында телеканалларын дурумуну кәскин гынајыб: “Телевизијаларда аиләси олмајан аиләдән, тәрбијәси олмајан тәрбијәдән данышыр”,- дејә кечмиш назир билдириб.

Мисир Мәрданов телеканалларын милли-мәнәви дәјәрләрә диггәт јетирилмәли олдугларыны вурғулајыб: "Бу һаллара сон гојулмалыдыр. Телевизијалара ағсаггаллар, ағбирчәкләр дәвәт олунмалыдыр. Онлар милли-мәнәви дәјәрләримизи ҝәнҹләримизә ашыламалыдыр. Бу мәсәләләр диггәтдә сахланылмалыдыр", - М.Мәрданов билдириб.

342/