Әһли-Бејт (ә) Хәбәр Аҝентлији

мәнбә : ABNA24
şənbə

9 iyul 2022

18:00:57
1273783

Иран реҝионун ҝеополитикасында дәјишикликлә нәтиҹәләнәҹәк һәр һансы аддыма гаршыдыр

Иран Али Милли Тәһлүкәсизлик Шурасынын катиби дејиб: Иран Ислам Республикасы реҝионун ҹоғрафи сијасәтиндә дәјишикликлә нәтиҹәләнәҹәк һәр һансы аддыма гаршыдыр.

АБНА24 Хәбәр Верир , Әли Шәмхани Ермәнистана дахил оларкән мүхбирләрлә мүсаһибәдә реҝиондахили һәмкарлыглар јолу илә бөлҝәдә сүлһ вә сабитлијин бәргәрары үзрә сәјә тәкидлә дејиб: Иранын 13-ҹү дөвләти реҝион өлкәләри вә гоншу өлкәләрлә әлагәләрин ҝенишләндирилиб, дәринләшдирилмәси үзрә принсипиал сијасәт үзәриндә тәмәркүзләшиб.

Шәмхани үмидварлыг едибдир ки, Ермәнистан вә Азәрбајҹан Республикасы арасындакы мүзакирәләр һәр ики өлкәнин әрази бүтөвлүјүнүн горунмасы чәрчивәсиндә дајаныглы сүлһ илә нәтиҹәләнәҹәк.

342/