Әһли-Бејт (ә) Хәбәр Аҝентлији

мәнбә : ABNA24
şənbə

9 iyul 2022

17:57:37
1273779

Гарагалпагыстан олајлары илә бағлы Бакыдан Дашкәндә дәстәк

Азәрбајҹан Республикасы Өзбәкистанда баш верән сон иғтишашларла бағлы бу өлкәнин һөкумәтинә өз һимајәсини елан едиб.

АБНА24 Хәбәр Верир , Азәрбајҹан Республикасынын хариҹи ишләр назири Ҹејһун Бајрамов Өзбәкистанын хариҹи ишләр назири вәзифәсини иҹра едән Владимир Наровла телефон данышығында бу өлкә һөкумәтинин Гарагалпагыстан бөлҝәсиндә вәзијјәти сабитләшдирмәк истигамәтиндә атдығы гәтијјәтли аддымлары һимајә едиб.

Бајрамов һәмчинин Өзбәкистанын суверенлији вә әрази бүтөвлүјүнү позмаг истигамәтиндә атылан һәр һансы аддыма гаршы олдуғуну билдириб.

Азәрбајҹан Республикасынын президенти Илһам Әлијевин Дашкәндә рәсми сәфәри заманы әлдә едилмиш разылашмаларын иҹра едилмәси үзрә сәјләрин артырылмасы,/ Өзбәкистанын пајтахтында, Өзбәкистан-Азәрбајҹан Республикасы-Түркијә чәрчивәсиндә үчтәрәфли ҝөрүшүн кечирилмәсинин планлашдырылмасы, бу телефон данышығында нәзәрдән кечирилән диҝәр мөвзулардан олуб.

Гејд едәк ки, чәршәнбә ҝүнү вердији бәјанатда Өзбәкистанын Гарагалпагыстан бөлҝәсиндә баш верән сон һадисәләрдән нараһатлығыны ифадә едән Түркмәнистан Хариҹи Ишләр Назирлији дә Өзбәкистан һөкумәтинә өз һимајәсини елан етмишди.

342/