Әһли-Бејт (ә) Хәбәр Аҝентлији

мәнбә : sahartv
şənbə

9 iyul 2022

17:56:59
1273778

Фәләстинлиләрин «Мүсафири Јәта»дан чыхарылмалары һәрби ҹинајәтдир

БМТ-нин һуманитар мәсәләләр үзрә координасија офиси билдирибдир ки, фәләстинлиләрин гәрб саһилинин ҹәнубунда јерләшән «Мүсафири Јәта»дан чыхарылмалары иҹбари көч кими ола биләр. Бу да 4-ҹү Ҹеневрә конвенсијасынын биабырчы шәкилдә позулмасы олдуғу үчүн һәрби ҹинајәт сајылыр.

АБНА24 Хәбәр Верир , БМТ-нин һуманитар мәсәләләр үзрә координасија офиси ҹүмә ахшамы ҝүнү хәбәрдарлыг едибдир ки, бејнәлхалг һуманитар ганунлар, мүлкиләрин ишғал олунмуш Фәләстин әразиләриндән вә ја онун ичәрисиндән зорла көчүрүлмәләрини гадаған едиб вә сионист режимин башчылары бүтүн иҹбари тәдбирләрә, о сырадан орада һәрби тәлимләрин кечирилмәсинә вә планлашдырылмыш тәхрибат вә тәхлијјәјә сон гојмалыдырлар.

Бирләшмиш Милләтләр Тәшкилатынын һуманитар мәсәләләр үзрә координасија офиси һәмчинин билдириб: 569-у ушаг олмагла мин јүз әлли нәфәрдән ибарәт 215 фәләстинли аилә һал-һазырда «Мүсафири Јәта» бөлҝәсиндә јашајыр. Онлар јахынлыгдакы гәсәбәләрдә јашајан сионист гәсәбә сакинләринин зоракылыглары, һәмчинин өз евләринин дағыдылмасы тәһдиди илә үзләширләр.

Бу сионист гәсәбә сакинләри бөлҝәдәки јоллары бағлајыр, фәләстинли чобанлара һүҹум едир вә фәләстинлиләрин саман анбарлары вә отлагларыны јандырырлар.

342/