Әһли-Бејт (ә) Хәбәр Аҝентлији

мәнбә : ABNA24
şənbə

9 iyul 2022

17:55:33
1273777

Әрәфә ҝүнү хәтибинә гаршы етиразлар артыб

Сионист шәхсијјәтләрлә әлагәси олан сазишчи руһаниләрдән биринин Әрәбистанда Әрәфә ҝүнүнүн хәтиби тәјин едилмәси, сосиал шәбәкәләрдә бир чох әрәб өлкәси вәтәндашларынын ҝениш реаксијаларына сәбәб олубдур.

АБНА24 Хәбәр Верир , Сәудијјә Әрәбистанында Мәсҹидүлһәрам вә Мәсҹид-үн-Нәбинин ишләри үзрә баш идарә билдирибдир ки, Әрәфә ҝүнүнүн намазы вә дуасы үчүн баш дин алимләри һејәтинин үзвләриндән олан, Ислам Дүнјасы Бирлијинин баш катиби Мәһәммәд бин Әбдүлкәрим Али-Исаны хәтиб сечибдир.

Гејд олунан етиразларын далғасы о гәдәр ҝениш олубдур ки, ББҸ-нин әрәб бөлмәси дә ону әкс етдирмәјә мәҹбур олуб вә бу һагда јазыбдыр: Шејх Мәһәммәд бин Әбдүлкәрим Али-Исанын Әрәфә ҝүнүнүн намазы үчүн хәтиб кими тәјин едилмәси мәлум олдугдан сонра бу гәрарла бағлы виртуал мүһитдә вә сосиал шәбәкәләрдә етираз далғасы формалашыб.

Бәзи медиаларын билдирдикләринә ҝөрә, аз өнҹә Али-Сәудун бу һәрәкәтинә етираз чәрчивәсиндә әлли миндән чох твитт вә нәзәр јајылыб. Бәзи истифадәчиләр бу статистикаја ишарә илә Али-Сәуддан истәјибләр ки, инсанларын емосијаларыны тәһрик етмәкдән чәкинсин.

Бәзи диҝәр истифадәчиләр дә Али-Исанын мүсәлманларын ән ири бејнәлхалг топлантысынын имамәтинә тәјин едилмәсини Али-Сәудун инсанларын емосијаларыны лаға гојмасы вә мүсәлманларын барәсиндә төрәдилән бөјүк бир ҹинајәт кими гијмәтләндирибләр.

Истифадәчиләрин сөзләринә ҝөрә, сионист режимлә сазиш символуна чеврилән, бу режимин раввинләрилә ҝөрүшләринин фотолары јајылан, Бәги гәбиристанлығынын сионистләрә һәвалә олунмасы вә онларын Әрәбистандакы мүгәддәс мәканлара һөкмранлығы идејасыны һимајә едән бир шәхс белә бир мәнсәбдә гәрар тапмамалыдыр.

Белә бир һалда, бир чохлары да һәҹҹ мәрасиминдә иштирак едән мүсәлманлар тәрәфиндән Али-Исанын имамәти илә кечирилән намазын бојкот едилмәсини истәјибләр.

342/