Әһли-Бејт (ә) Хәбәр Аҝентлији

мәнбә : ABNA24
şənbə

9 iyul 2022

17:52:22
1273776

Пекиндән Ағ Ев-ә месаж: Мүһарибәјә һазырыг!

Чин ордусу бир американ сенаторун Тајвана сәфәринә реаксијада бу аданын әтрафында «Дөјүш һазырлығы» тәлимләри кечириб.

АБНА24 Хәбәр Верир , Бир американ сенаторун Тајвана сәфәри илә бир заманда Чин ордусунун Тајван боғазынын үзәриндә һәрби тәлимләр кечирмәси Тајпејин һиддәтини доғуруб.

Чин мүдафиә назирлијинин сөзчүсү бу ҝүн билдириб ки, «Дөјүш һазырлығы» бирҝә тәлимләри Америка вә Тајванын «сөвдәләшмәләри вә һәрәкәтләри»нә ҹаваб мәгсәдилә кечирилиб.

Бу Чин һәрби рәсмиси әлавә едиб: Америка сенатынын силаһлы хидмәтләр комитәсинин үзвү, республикачы сенатор Рик Скоттун Тајвана сәфәри Пекин-Вашингтон әлагәләрини ҹидди сурәтдә зәифләдиб вә Тајван боғазында ҝәрҝинликләрин артмасына сәбәб олубдур.

О, хәбәрдарлыг едиб: Чин азадлыг ордусу даима мүһарибәјә һазырдыр вә «Тајванын истиглалијјәти» групунун сепаратчы һәрәкәтләри вә хариҹи гүввәләрин мүдахиләләринин гәтијјәтлә дәф едилмәси үчүн бүтүн лазыми тәдбирләри ҝөрәҹәк.

Скотт ҹүмә ҝүнү Тајванын президенти Тсај Инвен илә ҝөрүшдә Тајпејин ири «Римпек» һәрби тәлим-мәшгләриндә иштиракына үмидвар олдуғуну билдириб.

342/