Әһли-Бејт (ә) Хәбәр Аҝентлији

мәнбә : ABNA24
şənbə

9 iyul 2022

17:50:31
1273775

Јапонијанын сабиг баш назири һәјатыны итирди

Бу ҝүн сәһәр суи-гәсдә мәруз галан Јапонијанын сабиг баш назири Шинзо Абе дүнјасыны дәјишиб.

АБНА24 Хәбәр Верир , Јапонија медиалары аз өнҹә хәбәр вердиләр ки, бир сечки кампанијасында ҝүллә илә һәдәфә алынан Јапонијанын сабиг баш назири Шинзо Абе һәјатыны итириб.

Шинзо Абе бу ҝүн, һәфтә сонунда парламент сечкиләри үчүн тәблиғат апардығы Нара шәһәриндә чыхыш едәркән пејсәриндән һәдәфә алыныб.

Јапонијанын бөјүк кечмишә малик олан рәһбәри саат он бир-отуз дәгигәдә «Кинтетсу» вағзалынын гаршысында чыхыш етдији заман пејсәр наһијәсиндән һәдәфә алынды вә ики ҝүллә сәси ешидилдикдән сонра јерә јыхылды.

Атәш ачан шәхс тәһлүкәсизлик гүввәләри тәрәфиндән јахаланыб. О, Јапонија дәниз гүввәләринин сабиг үзвү, гырх бир јашлы Тетсуја Јамагамидир.

Јапонија Али Мәҹлисинә сечкиләр бу һәфтәнин базар ҝүнү кечириләҹәк. Рәј сорғуларына әсасән, Шинзо Абенин Либерал-Демократ Партијасынын гәти гәләбә газанаҹағы ҝөзләнилир. Бу гәләбә Јапонија конститусијасынын дәјишдирилмәси мәсәләсинә даһа чох тәкан верә биләр.

342/