Әһли-Бејт (ә) Хәбәр Аҝентлији

мәнбә : ABNA24
cümə

8 iyul 2022

21:09:40
1273634

Ислам ингилабынын алимәгам рәһбәринин һәҹҹ мүраҹиәти-2022

Әзиз вә Һәким Аллаһа һәмд олсун ки, мүбарәк һәҹҹ мөвсумуну бир даһа мүсәлман халгларын вәд јери гәрар верди вә бу фәзл вә рәһмәт јолуну онларын үзүнә ачды. Мүсәлман үммәт бу ҝүн бир даһа өзүнүн бирлик вә бүтөвлүјүнү бу шәффаф вә әбәди ҝүзҝүдә мүшаһидә едә вә тәфригә мејилләриндән үз дөндәрә биләр.

بسم‌اللّه‌الرّحمن‌الرّحیم

والحمد للّه ربّ العالمین و صلّی اللّه علی محمّد المصطفی و آله الطّاهرین و صحبه المنتجبین

Әзиз вә Һәким Аллаһа һәмд олсун ки, мүбарәк һәҹҹ мөвсумуну бир даһа мүсәлман халгларын вәд јери гәрар верди вә бу фәзл вә рәһмәт јолуну онларын үзүнә ачды. Мүсәлман үммәт бу ҝүн бир даһа өзүнүн бирлик вә бүтөвлүјүнү бу шәффаф вә әбәди ҝүзҝүдә мүшаһидә едә вә тәфригә мејилләриндән үз дөндәрә биләр.
Мүсәлманларын вәһдәти һәҹҹин ики әсас тәмәлиндән биридир вә бу сирли фәризәнин диҝәр әсас тәмәли олан зикр вә мәнәвијјәтлә јанашы олдуғундан, ислам үммәтини иззәт вә сәадәтин зирвәсинә галдыра вә ону «وَ لِلَّهِ العِزَّةُ وَ لِرَسولِهِ وَ لِلمُؤمِنین» нүмунәсинә чевирә биләр. Һәҹҹ бу ики сијаси вә мәнәви үнсүрүн синтезидир вә мүгәддәс ислам дини сијасәт вә мәнәвијјәтин тәнтәнәли тәркибидир.
Јахын кечмишдә мүсәлман халгларын дүшмәнләри бу ики һәјатвериҹи иксир, јәни вәһдәт вә мәнәвијјәти сарсытмаг үчүн бөјүк сәј ҝөстәрмишләр. Мәнәви руһдан мәһрум олан вә дајаз мадди ҝөрүшү еһтива едән гәрб сајағы һәјат тәрзинә рәваҹ вермәклә мәнәвијјәти көврәлдир вә дил, рәнҝ, сој вә ҹоғрафија кими мөвһум тәфригәчи мејилләри ҝүҹләндирмәклә вәһдәти чәтинләшдирирләр.
Кичик нүмунәси символик характер дашыјан һәҹҹ мәрасиминдә мүшаһидә олунан ислам үммәти, бүтүн варлығы илә бунлара гаршы чыхмалыдыр; башга сөзлә бир тәрәфдән Аллаһы јад етмәк, Аллаһа хатир етмәк, Аллаһын кәламыны дүшүнмәк, Аллаһын вәдләринә инанмағы өзүнүн үмуми дүшүнҹәсиндә ҝүҹләндирмәли, диҝәр тәрәфдән исә ихтилаф вә тәфригәчи фикирләрә галиб ҝәлмәлидир.
Бу ҝүн гәтијјәтлә дејиләси мөвзу бундан ибарәтдир ки, бу дәјәрли сәј үчүн дүнја вә ислам дүнјасынын шәраити һәмишәкиндән даһа әлверишлидир.
Она ҝөрә ки, биринҹи: Бу ҝүн мүсәлман өлкәләрин елитасы вә халг күтләләри өзүнүн зәнҝин мәрифәт вә мәнәви сәрвәтинә диггәтли олуб вә онун әһәмијјәти вә дәјәрини баша дүшүб. Бу ҝүн артыг гәрб сивилизасијасынын ән өнәмли төһфәси олан либерализм вә коммунизм артыг јүз ил јахуд әлли ил бундан габагкы ҹазибәдарлыға малик дејил.

Пул үзәриндә гурулан гәрбин демократијасынын абырысы ҹидди суал ишарәси илә үз-үзәдир вә гәрб мүтәфәккирләри мәрифәт вә әмәлдә башларыны итирдикләрини етираф едирләр.
Ислам дүнјасында ҝәнҹләр, алимләр, елм вә дин адамлары бу дуруму ҝөрдүкдә өзләринин мәрифәт сәрвәти барәдә јени дүшүнҹәјә еләҹә дә өз өлкәләриндәки мөвҹуд сијаси мүстәвијә наил олурлар, бу исә даима хатырладығымыз һәмән ислами ојаныш демәкдир.

Икинҹи: Бу ислами өзүнү дәркетмә ислам дүнјасынын мәркәзиндә һејрәтамиз вә мөҹүзәви фенемон јарадыб вә залым гүҹләр онун гаршысында ҹидди проблем јашајырлар. Бу феноменин ады “мүгавимәт” , онун һәгигәти исә иман, ҹиһад вә тәвәккүлүн тәзаһүрүдүр. Бу феноменин нүмунәси барәдә илкин ислам дөврүндә бу шәриф ајә назил олмушдур:

اَلَّذینَ قالَ لَهُمُ النّاسُ اِنَّ النّاسَ قَد جَمَعوا لَکُم فَاخشَوهُم فَزادَهُم ایمانًا وَ قالوا حَسبُنَا اللَّهُ وَ نِعمَ الوَکیلُ* فَانقَلَبوا بِنِعمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضلٍ لَم یَمسَسهُم سوءٌ وَ اتَّبَعوا رِضوانَ اللَّهِ وَ اللَّهُ ذو فَضلٍ عَظیم. 

Үчүнҹү: Бүтүн бунларла јанашы бу ҝүн дүнја ислами Иранда сијаси ҝүҹ вә дөвләтчилијин уғурлу бир нүмунәсинин шаһидидир. Ислам Республикасынын стабиллији, мүстәгиллији, тәрәгги вә иззәти чох бөјүк,мәнали вә ҹазибәли һадисә олараг һәр бир ојаг мүсәлманын дүшүнҹә вә һиссини өзүнә ҹәлб едә биләр. Ислами һөкумәтин бүтүн бәрәкәтләринин әлдә олунмасыны тәхирә салан бу гурулушун биз рәһбәрләринин бәзи сәһвләри, бу гурулушун әсас принсипләриндән мәншә алан мөһкәм тәмәлләр вә гырылмаз аддымлары сарсыда, мадди вә мәнәви тәрәггини дајандыра билмәмишдир.

Бу әсас принсипләрин башында ганунвериҹиликдә вә иҹрада исламын һакимијјәти, өлкәнин бүтүн идарәчилик мәсәләләриндә ән өнәмли амил кими халгын сәсинә архаланмаг вә залым ҝүҹләрә мејл етмәмәк дајаныр вә бу принсипләр мүсәлман халглар вә дөвләтләрин ортаг нөгтәси ола, ислам үммәтини истигамәт ҝөтүрмәдә вә әмәкдашлыгларда бирләшдирә вә бүтөвләшдирә биләр.
Бунлар бирлик вә бүтөвлүјә доғру һәрәкәт үчүн ислам дүннјасынын һазыркы әлверишли шәраитини јаратмышдыр. Мүсәлман дөвләтләр вә дини вә елми елита, мүстәгил зијалылар вә һәгигәтсевәр ҝәнҹләр бу әлверишли зәминләрдән фајдаланмаға даһа чох дүшүнмәлидирләр.

Залым гүҹләр вә даһа чох Американын ислам дүнјасындакы бу кими мејилләнмәдән ниҝаран галмалары вә бүтүн имканларыны онунла гаршылашмаға јөнәлтмәләри тәбиидир. Медија империјасындан тутмуш јумшаг мүһарибә методлары, милитаризасија вә васитәчи мүһарибәләр, сијаси авантура вә мәлумат сыздырма, һәдәләмә, тамаһландырма, рүшвәт вермә…бүтүн бунлар Амеирка вә диҝәр залым гүввәләр тәрәфиндән ислам дүнјасыны ојаныш вә сәадәт истигамәтиндән јајындырмаг үчүн истифадә олунмагдадыр.

Бу реҝиондакы ҹинајәткар вә үзүгара сионист режим дә бу һәртәрәфли ҹәһдләрин васитәләриндән биридир. Аллаһын фәзл вә ирадәси илә бу ҹәһдләр бир чох һалларда накам галыб вә залым гәрб, бизим һәссас реҝионумузда вә сон вахтлар бүтүн дүнјада ҝүн-ҝүндән зәифләјир. Америка вә онун ҹинајәткар әлбири олан гәсибкар сионист режимин реҝиондакы накамлығы вә пәришанлығыны Фәләстин, Ливан, Сурија, Ираг, Јәмән вә Әфганыстанда ҝедән һадисәләр фонунда ачыг-ашкар ҝөрмәк олар.

Гаршы тәрәфдә ислам дүнјасы там стимуллу вә руһ јүксәклијинә малик олан ҝәнҹләрлә ашыб-дашыр. Бу ҝәләҹәји гурмаг, үмид вә өзүнә инам үчүн ән бөјүк сәрмајәдир һансы ки, бу ҝүн ислам дүнјасында хүсусијлә дә бу реҝион өлкәләриндә бу сәрмајә далғаланмагдадыр
Бу сәрмајәни горујуб-сахламаг вә ону артырмагда һамымыз мәсулијјәт дашыјырыг. Бүтүн бунларла белә дүшмәнин һијләсиндән гафил олмаг олмаз; тәкәббүр вә гифләтдән чәкинәк вә өз сәјләримизи, ајыглығымызы артыраг вә бүтүн һалларда Аллаһа диггәт вә јалварышла гадир вә һәким Аллаһдан јардым диләјәк. Һәҹҹ мәрасиминдә иштирак, Аллаһа тәвәккүл вә јалвармаг, еләҹә дә дүшүнмәк вә гәрар вермәк үчүн бөјүк фүрсәтдир.

Дүнја боју мүсәлман гардаш вә баҹылары дуа един, Аллаһдан онлара уғур вә гәләбә диләјин. Өз пак дуаларынызда бу гардашыныза да илаһи һидајәт вә көмәк нәзәрдә тутун.
Вәссәламу әләјкум вә рәһмәтуллаһ.

Сејид Әли Хаменеи
5 Зил-һәҹҹә 1443