Әһли-Бејт (ә) Хәбәр Аҝентлији

мәнбә : ABNA24
cümə axşamı

7 iyul 2022

17:57:27
1273460

Електрик шәбәкәләринин бирләшдирилмәси Иран вә Азәрбајҹанын ән мүһүм әмәкдашлыг програмларындан биридир

Иран Ислам Республикасынын енерҝетика назири Иранын електрик шәбәкәсинин имканларына тохунараг, билдириб ки, Иран вә Азәрбајҹанын електрик шәбәкәләринин синхронлашдырылмасы ики өлкәнин ән мүһүм әмәкдашлыг програмларындан биридир.

АБНА24 Хәбәр Верир , Иранын енерҝетика назири Әли Әкбәр Меһрабиан Азәрбајҹан Республикасы Баш назиринин мүавини Шаһин Мустафајевлә ҝөрүшүндә дејиб: "Електрик шәбәкәләринин синхронлашдырылмасы ики өлкәнин електрик енержиси саһәсиндә әмәкдашлыг имканларындан максимум истифадә етмәјә имкан верир".

О, әлавә едиб: "Азәрбајҹанын електрик енержисинин Иран үзәриндән Түркијә вә Авропаја өтүрүлмәси, еләҹәдә Иран вә Русијанын електрик шәбәкәләринин синхронлашдырылмасы бу әмәкдашлығын нәтиҹәси ола биләр".

Меһрабиан, һәмчинин дејиб: "Гәрблиләр бу тәсири әһәмијјәтсиз ҝөстәрмәјә чалышырлар, һалбуки реҝионда бу енержи инкишафлары чох тәсирлидир вә узунмүддәтли олаҹаг".

"Иран, Русија вә Азәрбајҹан Республикасынын електрик шәбәкәләринин бирләшдирилмәси илә бағлы разылашма тәдгиг олунур, Иран вә Түркијә арасында чох јахшы хәтләр јарадылыб вә бу өлкә илә чох јахшы мүбадиләләримиз олуб вә онун васитәсилә биз Авропанын електрик шәбәкәсинә гошулмушуг", - дејә иранлы назир билдириб.

Азәрбајҹан Республикасы баш назиринин мүавини Шаһин Мустафајев дә өз нөвбәсиндә ики өлкә президентләри арасында кечирилән ҝөрүшә тохунараг, тәрәфләр арасында әлагәләрин инкишафынын ваҹиблијини вурғулајыб вә әлавә едиб" "Сон вахтлар бу истигамәтдә Ирана сәфәрләр едилиб вә ики өлкә арасында мүнасибәтләр әввәлки ајларла мүгајисәдә ҝенишләниб".

О гејд едиб ки, су вә електрик енержиси саһәсиндә әмәкдашлыг өлкәси үчүн чох ваҹибдир вә Азәрбајҹан Республикасы бу әлагәләрин инкишафынын ваҹиблијини вурғулајыр.

342/