Әһли-Бејт (ә) Хәбәр Аҝентлији

мәнбә : ABNA24
cümə axşamı

7 iyul 2022

17:56:55
1273458

Әмир Абдуллаһиан: Разылашма јалныз гаршылыглы анлашма вә мараглар әсасында мүмкүндүр

Иранын хариҹи ишләр назири Һүсејн Әмир Абдуллаијан Твиттер һесабында Авропа Авропа Бирлијинин Хариҹи Сијасәт рәсмиси Ҹозеп Боррел илә телефон данышығы брәдә јазыб: "Разылашма јалныз гаршылыглы анлашма вә гаршылыглы фајда илә мүмкүндүр".

АБНА24 Хәбәр Верир , Вјана данышыгларында Иранын данышыглар групунун тәшәббүсләри сајәсиндә мүәјјән ирәлиләјишләр әлдә едилмишди, лакин гәрб тәрәфләринин, хүсусән дә Ҹо Бајден администрасијасынын АБШ-ын әввәлки һөкумәтинин ганунсуз һәрәкәтләрини компенсасија етмәк үчүн јубатмалары вә максимум тәзјиг кампанијасыны давам етдирмәси, АБШ-ын нүвә анлашмасына гајытмагда ҹиддилији илә бағлы шүбһәләр јаратды вә данышыглар просесинин узанмасына сәбәб олду.

Һүсејн Әмир Абдуллаһиан өз твитиндә Иранын ҝүҹлү вә галыҹы разылашма үчүн данышыглара һазыр олдуғуну вурғулајыб вә дејиб: "АБШ гәрар вермәлидир ки, сазыш истәјирми, јохса өз биртәрәфли тәләбләриндә исрарлы галаҹаг. Бу ики шеји бир јердә етмәк мүмкүн дејил".

342/