Әһли-Бејт (ә) Хәбәр Аҝентлији

мәнбә : ABNA24
cümə axşamı

7 iyul 2022

17:56:03
1273457

Әмир Абдуллаһиан: Гәтәр данышыглары АБШ-дан игтисади тәминат алмаг үчүн иди

Иран Ислам Республикасынын хариҹи ишләр назири гәтәрли һәмкары илә кечирдији бирҝә мәтбуат конфрансында вурғулајыб: "Гәтәрдәки сон данышыглар АБШ тәрәфдән тәсирли тәминатларын алынмасы мәгсәди дашыјырды вә бизим нүвә разылашмасындан кәнар һеч бир тәләбимиз јохдур".

АБНА24 Хәбәр Верир , Иранын хариҹи ишләр назири Һүсејн Әмир Абдуллаһиан рәсми сәфәр чәрчивәсиндә Теһранда олан Гәтәрин хариҹи ишләр назири Мәһәммәд бин Әбдүррәһман Али Сани илә ҝөрүшүб.

Ҝөрүшдә ики өлкәни марагландыран мәсәләләр, о ҹүмләдән Иран-Гәтәр мүнасибәтләри мүзакирә олунуб.

Ики назир тәкбәтәк ҝөрүшдән сонра бирҝә мәтбуат конфрансында и.тирак едибл'р/

Әмир Абдуллаһиан кечән һәфтә Доһа данышыгларына ев саһиблији едән Гәтәр һөкумәтинин јахшы гонагпәрвәрлијини јүксәк гијмәтләндирәрәк, дејиб: "Доһада кечирилән данышыгларда диггәт јетирдијимиз әсас мәсәләләрдән бири Иранын Әһатәли Мүштәрәк Тәшәббүс Програмындан там игтисади фајда әлдә етмәсинә тәсир едәҹәк һәр һансы бир саһәдә АБШ-дан тәсирли зәманәтләрин алынмасы мәсәләси иди. Лакин Америка тәрәфи индијәдәк бу мәсәләдә бизи әмин едә билмәјиб".

Әмир Абдуллаһиан әлавә едиб: "Ики өлкә президентинин ҝөрүшүндән сонра биз ишчи групларыны активләшдирә билдик вә милли команданын азаркешләринин Гәтәрдә кечириләҹәк дүнја чемпионатында иштиракы үчүн мүәјјән координасијалар лазым иди ки, биз јахшы вә гәнаәтбәхш нәтиҹәләр әлдә етдик".

Гәтәр хариҹи ишләр назири илә реҝионал механизмләрин ҝүҹләндирилмәси зәрурәтинә даир мүсбәт мүзакирәләр апардығыны бәјан едән Әмир Абдуллаһиан вурғулајыб: "Гәтәр бу саһәдә мүсбәт рол ојнајыб вә реҝионал диалогларын ҝүҹләндирилмәси истигамәтиндә мүсбәт аддымлар атыб".

Гәтәрин хариҹи ишләр назири дә өз нөвбәсиндә дејиб: "Гоншу өлкәләрдәки бүтүн тәрәфләрин вә тәрәфдашларын нүвә уғурлары вә реҝионал диалогларын башланмасы үчүн конструктив сәјләр ҝөстәрмәси ваҹибдир. Биз Ирана Гәтәрә ҝөстәрдији етимада ҝөрә, тәшәккүр едирик".

"Иран илә Фарс көрфәзи өлкәләри арасында апарылан данышыглар бизим үчүн мүсбәт нәтиҹәләр верә биләр вә реҝион өлкәләри арасында инкишаф едән әлагәләр халгларын хејринә ола биләр", - дејә Гәтәрин хариҹи ишләр назири гејд едиб.

342/