Әһли-Бејт (ә) Хәбәр Аҝентлији

мәнбә : АБНА Хәбәр Аҝентлији
çərşənbə axşamı

5 iyul 2022

21:59:15
1272827

30 иллик мүстәгиллијин аҹы нәтиҹәләри: Бакыда нөвбәти гадын наркотаҹир әлә кечди – Фото

Ҝүләр Абдуллајеванын Бинәгәди вә Низами рајонларында кирајә јашадығы евләрдән исә 500 грама јахын һероин, марихуана вә метамфетамин ашкар олунуб.

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Хәбәр Аҝентлији АБНА-нын вердији мәлумата әсасән, Бинәгәди рајонунда наркотик васитә сатан вә гулдурлуг едән шәхсләрә гаршы әмәлијјатлар кечирилиб.

Бу барәдә Дахили Ишләр Назирлији мәлумат јајыб.

Бинәгәди Рајон Полис Идарәсинин 5-ҹи Полис Бөлмәсинин әмәкдашлары тәрәфиндән һәјата кечирилән әмәлијјат заманы наркотик васитәләрин онлајн јолла сатышы илә мәшғул олан Садиг Кәримов сахланылыб. Онун үзәриндән 100 грам һероин вә метамфетамин ашкар едилиб. Бу шәхс изаһатында наркотикләри сосиал шәбәкәләрдә сатмаг мәгсәди илә танышы Ҝүләрдән алдығыны билдириб. Әмәлијјат тәдбирләринин давамы олараг һәмин шәхс, јәни, Ҝүләр Абдуллајева да тутулараг истинтага тәгдим едилиб. Онун Бинәгәди вә Низами рајонларында кирајә јашадығы евләрдән исә 500 грама јахын һероин, марихуана вә метамфетамин ашкар олунуб. Ҝүләр Абдуллајева изаһатында наркотикләри сосиал шәбәкәләрдә таныш олдуғу хариҹи өлкә вәтәндашындан алдығыны билдириб.

Бинәгәди Рајон Полис Идарәсинин 5-ҹи Полис Бөлмәсинин әмәкдашлары тәрәфиндән һәјата кечирилән диҝәр силсилә әмәлијјатлар заманы сон 30 ҝүндә наркотикләрин ганунсуз дөвријјәси илә мәшғул олан 18 нәфәр сахланылыб. Онлардан күлли мигдардан наркотик васитә һероин вә психотроп маддә метамфетамин ашкар олунараг мадди сүбут кими ҝөтүрүлүб.

Бинәгәди Рајон Полис Идарәсинин 5-ҹи Полис Бөлмәсинин әмәкдашлары тәрәфиндән һәјата кечирилән диҝәр уғурлу әмәлијјат заман Бинәгәди рајонунда ики нәфәрә гаршы кәсиҹи аләтдән истифадә етмәклә гулдурлуг едән вә зәрәрчәкәнләрин мобил телефонларыны, еләҹә дә пулуну алан дәстә үзвләри сахланылыблар. Әмәлијјат нәтиҹәсиндә гејд едилән һадисәләри төрәтмәкдә шүбһәли билинән Мәһәммәд Иманов, Фәјјаз Јарыјев вә Илкин Елдароғлу тутулараг истинтага тәгдим едилибләр. Бу шәхсләр ифадәләриндә етдикләри ҹинајәтләри етираф едибләр.

Фактларла бағлы 5-ҹи Полис Бөлмәсиндә топланан материаллар арашдырмаларын давам етдирилмәси үчүн Бинәгәди Рајон Полис Идарәсинин Истинтаг Шөбәсинә ҝөндәрилиб.

Сахланылан шәхсләр барәсиндә мәһкәмәнин гәрары илә һәбс гәтимкан тәдбири сечилиб, арашдырмалар давам етдирилир.

Бинәгәди рајону әразисиндә наркотик васитәләрин ганунсуз дөвријјәси илә мәшғул олан вә диҝәр ганун позунтусуна јол верән шәхсләрин ифша едилмәси истигамәтиндә полис әмәкдашлары тәрәфиндән әмәлијјатлар давам етдирилир.

 

 

 

Диггәт: Хәбәрдән Истифадә Етдикдә Мәнбәјә Истинад Лазымдыр!