Әһли-Бејт (ә) Хәбәр Аҝентлији

мәнбә : Тренд
bazar ertəsi

4 iyul 2022

22:21:57
1272527

Рәсми Теһранын дәвәти илә ИИР-да сәфәрдә олан Ҹејһун Бајрамов Иран Ислам Шурасы Мәҹлисинин сәдри илә ҝөрүшүб - Фото

Мәһәммәд Багер Галибаф Шәрги Зәнҝәзур Игтисади Рајону вә Нахчыван Мухтар Республиаксы арасында коммуникасија бағлантыларыын јарадылмасында Иранын һәр заман дәстәк вермәјә һазыр олдуғуну вә бу лајиһәләриин һәјата кечирилмәсиндә Иран тәрәфинин гәрарлы олдуғуну билдириб. Ејни заманда, Иран Ислам Республикасынын Азәрбајҹанын Шәрги Зәнҝәзур вә Гарабағ игтисади рајонларында бәрпа вә гуруҹулуг ишләриндә иштирак етмәкдә мараглы олдуғуну ифадә едиб.

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Хәбәр Аҝентлији АБНА-нын вердији мәлумата әсасән, 4 ијул 2022-ҹи ил тарихиндә Ирана рәсми сәфәри чәрчивәсиндә Азәрбајҹан Республикасынын хариҹи ишләр назири Ҹејһун Бајрамов Иран Ислам Республикасынын Ислам Шурасы Мәҹлисинин сәдри Мәһәммәд Багер Галибаф илә ҝөрүшүб.

Хариҹи Ишләр Назирлијиндән Тренд-ә верилән мәлумата ҝөрә, назир Ҹејһун Бајрамов 2020-ҹи илин декабр ајында Ирана сәфәрини вә сәфәр чәрчивәсиндә кечирдији сәмими ҝөрүшә истинад едиб, гаршылыглы сәфәрләрин икитәрәфли әлагәләрин инкишафындакы әһәмијјәтини ифадә едиб.

Назир Азәрбајҹан вә Иран президентләринин Ашгабад шәһәриндә кечирдикләри ҝөрүшү, һабелә Азәрбајҹан Республикасы илә Иран Ислам Республикасы арасында игтисади, тиҹарәт вә һуманитар саһәләр үзрә Дөвләт Комиссијасынын һәмсәдрләринин ҝөрүшүнү, Иран ХИН рәһбәринин Азәрбајҹана сәфәрини, ејни заманда хариҹи ишләр назирләри арасында баш тутан телефон данышыгларынын әһәмијјәтини, Иран Парламетинин нүмајәндә һејәтинин Азәрбајҹана сәфәрини, парламентләрарасы әлагәләрин инкишафы вә бу истигамәтдә парламентләрарасы әлагәләр үзрә ишчи групларынын ҝөрүшләринин хүсуси әһәмијјәт кәсб етдији билдириб.

Назир Ҹејһун Бајрамов әмәкдашлығын парламент өлчүсү үзрә Иран Парламентинин витсе-спикеринин Гошулмама Һәрәкатынын Парламент Шәбәкәсинин Бакы конфрансында иштиракыны гејд едиб.

М.Б.Галибаф Азәрбајҹан вә Иран арасында мәдәни вә дини гардашлыг әлагәләринә истинад едәрәк Иран Ислам Республикасынын гоншу өлкәләр илә әлагәләринин инкишафынын приоритет мәсәлә олдуғуну диггәтә чатдырыб. О, Иран тәрәфинин игтисади вә тиҹари әлагәләрин инкишафында мараглы олдуғу вурғулајыб.

Мәһәммәд Багер Галибаф Шәрги Зәнҝәзур Игтисади Рајону вә Нахчыван Мухтар Республиаксы арасында коммуникасија бағлантыларыын јарадылмасында Иранын һәр заман дәстәк вермәјә һазыр олдуғуну вә бу лајиһәләриин һәјата кечирилмәсиндә Иран тәрәфинин гәрарлы олдуғуну билдириб. Ејни заманда, Иран Ислам Республикасынын Азәрбајҹанын Шәрги Зәнҝәзур вә Гарабағ игтисади рајонларында бәрпа вә гуруҹулуг ишләриндә иштирак етмәкдә мараглы олдуғуну ифадә едиб.

Назир Ҹејһун Бајрамов гаршы тәрәфә ҹари реҝионал вәзијјәт, пост мүнагишә дөврүндә Азәрбајҹанын сүлһүн вә сабитлијин бәргәрар олмасы үчүн ирәли сүрдүјү тәклифләр, бу истигамәтдә атдығы аддымлар барәдә мәлумат вериб.

Ејни заманда, Иранла сәрһәддә Азәрбајҹанын 132 километрлик сәрһәдинин ишғалдан азад едилмәсинин әмәкдашлыг үчүн јени имканлар јаратдығы гејд едилиб.

Ҝөрүшдә, һәмчинин гаршылыглы мараг доғуран диҝәр реҝионал мәсәләләр мүзакирә едилиб, реҝионда сүлһ вә сабитлијин тәмин олунмасынын әһәмијјәти вурғуланыб.

 

 

Диггәт: Хәбәрдән Истифадә Етдикдә Мәнбәјә Истинад Лазымдыр!