Әһли-Бејт (ә) Хәбәр Аҝентлији

мәнбә : АБНА Хәбәр Аҝентлији
bazar ertəsi

4 iyul 2022

22:08:58
1272522

Теһранда рәсми сәфәрдә олан Ҹејһун Бајрамов иранлы һәмкары илә ҝөрүшүб - Фото

Назир Һүсејн Әмир-Абдуллаһиан, һәмчинин Иран тәрәфинин “Иран Ислам Республикасынын әразисиндән кечмәклә Азәрбајҹан Республикасынын Шәрги Зәнҝәзур игтисади рајону илә Нахчыван Мухтар Республикасы арасында јени коммуникасија бағлантыларынын јарадылмасы һаггында анлашма меморандуму”нун иҹрасында гәрарлы олдуғуну ифадә едиб.

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Хәбәр Аҝентлији АБНА-нын вердији мәлумата әсасән, 4 ијул 2022-ҹи ил тарихиндә Ирана рәсми сәфәри чәрчивәсиндә хариҹи ишләр назири Ҹејһун Бајрамов Иран Ислам Республикасынын хариҹи ишләр назири Һүсејн Әмир-Абдуллаһиан илә ҝөрүшүб.

Хариҹи Ишләр Назирлијиндән верилән мәлумата ҝөрә, ҝөрүшдә назир Ҹејһун Бајрамов дәвәтә вә гонагпәрвәрлијә ҝөрә тәшәккүр ифадә едиб. 2021-ҹи илин декабр ајында Иран хариҹи ишләр назиринин Азәрбајҹана сәфәрини хатырлајан назир, гаршылыглы сәфәрләрин икитәрәфли әлагәлән инкишафына вердији төһфәни гејд едиб.

Гыса заманда, өлкә Президентләри арасында ики дәфә ҝөрүшләрин кечирилмәсинин Азәрбајҹан вә Иран арасында әлагәләрин инкишафынын ҝөстәриҹиси олдуғу вурғуланыб.

Назир Ҹејһун Бајрамов өтән ил әрзиндә ики өлкә арасында тиҹарәт дөвријјәсинин 30%, 2022-ҹи илин илк јарысында исә 18% артдығыны гејд едәрәк бу истигамәтдә инкишаф үчүн потенсиалын даһа чох олдуғуну билдириб.

Азәрбајҹан вә Иран арасында енерҝетика саһәсиндә әмәкдашлыг, бу хүсусда, “Худафәрин” вә “Гыз Галасы” лајиһәләринин әһәмијјәти ифадә едилиб. Өлкәләримиз арасында хүсусилә нәглијјат саһәсиндә сәмәрәли реҝионал әмәкдашлығын мөвҹуд олдуғу, “Шимал-Ҹәнуб” Бејнәлхалг Нәглијјат Дәһлизинин әһәмијјәти гејд едилиб.

Астарада дәмир јолу терминалынын тикинтисинин давам етдирилмәсинин ваҹиблији, ејни заманда Астарачај үзәриндә көрпүнүн тикинтисинин дә уғурла давам етдирилдији гејд олунуб.

Мүнагишә сонрасы мәрһәләдә азад олунмуш әразиләрдә Азәрбајҹан тәрәфиндән һәјата кечирилән бәрпа вә гуруҹулуг ишләриндән бәһс едән назир Ҹејһун Бајрамов, Иран ширкәтләринин бу просесдә иштиракыны мәмнунлугла вурғулајыб.

Назир һәмкарына Азәрбајҹанын бөлҝәдә сүлһ гуруҹулуғу истигамәтиндә атдығы аддымлар барәдә мәлумат вериб, Азәрбајҹанын бејнәлхалг һүгуг принсипләринә ҹидди риајәт едилмәси әсасында мүнасибәтләрин нормаллашмасына һазыр олдуғуну билдириб.

Иран Ислам Республикасынын хариҹи ишләр назири Һүсејн Әмир-Абдуллаһиан дәвәти гәбул едиб Ирана сәфәр етдији үчүн назир Ҹејһун Бајрамова тәшәккүр едиб. О, ики өлкәнин дөвләт башчыларынын ҝөрүшүндә әлдә олунан наилијјәтләри, имзаланан сәнәдләри мәмнунлугла гејд едиб. Азәрбајҹанын Иранын хариҹи сијасәтиндә өнәмли јер тутдуғуну билдирән назир Һүсејн Әмир-Абдуллаһиан, ики өлкә арасында мүхтәлиф саһәләрдә, о ҹүмләдән игтисадијјат, тиҹарәт, нәглијјат, енерҝетика саһәләриндә әмәкдашлығын уғурла давам етдирилдијини вурғулајыб.

Назир Һүсејн Әмир-Абдуллаһиан, һәмчинин Иран тәрәфинин “Иран Ислам Республикасынын әразисиндән кечмәклә Азәрбајҹан Республикасынын Шәрги Зәнҝәзур игтисади рајону илә Нахчыван Мухтар Республикасы арасында јени коммуникасија бағлантыларынын јарадылмасы һаггында анлашма меморандуму”нун иҹрасында гәрарлы олдуғуну ифадә едиб.

Тәрәфләр, һәмчинин чохтәрәфли форматларда әмәкдашлыг, реҝионал мәсәләләр вә диҝәр гаршылыглы мараг доғуран мәсәләләри мүзакирә едибләр.

 

 

Диггәт: Хәбәрдән Истифадә Етдикдә Мәнбәјә Истинад Лазымдыр!