AhlolBayt News Agency (ABNA)

source : Deyerler "İqna News"-a istinadla
cümə axşamı

23 yanvar 2020

17:03:18
1004850

Өлмәз Ҝенерал Шәһид Сүлејмани!

Шәһид ҝенерал Сүлејмани дүнјанын азадруһлу инсанларыны бирләшдирди

Шәһид ҝенерал Сүлејманинин өлдүрүлмәсинә мүнасибәт билдирән ниҝеријалы иҹтимаи фәал, бунлары сөјләди: “АБШ терроризми тәкҹә Иран халгына дејил, бүтүн дүнјадакы мүсәлманлара гаршы јөнәлиб. Бу ҝүн АБШ дүнјада пислијин, Иран исә бүтүн дүнја үчүн ишыг символуна чеврилиб”.

Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) Хәбәр Аҝентлији АБНА-нын вердији мәлумата ҝөрә, Ниҝерија Ислам Һәрәкатынын үзвү Жумаи Әһмәд Каруфи, шәһид ҝенерал Сүлејманинин террор едилмәсинин мүсәлманларын вә азадлыг севән инсанларын гәлбини бир араја ҝәтирән амил адландырыб.

Ниҝерија Ислам Һәрәкатынын үзвү, инсан һаглары мүдафиәчиси, јазычы, режиссор вә мүәллимә, Шејх Зәкзәкинин рәһбәрлији илә Ниҝерија Ислам Һәрәкатына гошулан гадынлардан бири иди.

О, 2015-ҹи илдә Зариа шәһәриндә, Ниҝерија һәрбчиләринин Шејх Зәкзәки вә онун ардыҹылларына һүҹуму заманы ҹидди ҝүллә јарасы алараг, беш өвладыны итирди.

"Америка Инсан Һүгуглары Али Рәһбәрин нөгтеји-нәзәриндән" адлы икинҹи бејнәлхалг конфрансда данышан Каруфи демишдир: "Мән мүалиҹә үчүн Ирана ҝетмишдим вә мәнә шәһид Гасим Сүлејмани илә ҝөрүшмәк нәсиб олмушду. Ниҝерија шиәләринә тәзјигләрин олундуғу заман Иран халгынын бизим достумуз олдуғуну баша дүшдүк".

Шәһид ҝенерал Сүлејманинин өлдүрүлмәсинә мүнасибәт билдирән ниҝеријалы иҹтимаи фәал, бунлары сөјләди: “АБШ терроризми тәкҹә Иран халгына дејил, бүтүн дүнјадакы мүсәлманлара гаршы јөнәлиб. Бу ҝүн АБШ дүнјада пислијин, Иран исә бүтүн дүнја үчүн ишыг символуна чеврилиб”.

 

 

Диггәт: Хәбәрдән истифадә етдикдә мәнбәјә истинад лазымдыр!