• Гарабағ Ислам Торпағыдыр

  Ҹан верән һалда башыны ҝөјә галдырыб: “Мән ҝөрдүјүмү сиз ҝөрмүрсүнүз!” дејән Һүсејнчи – Видео

  Мәлум мәсәләдир ки, вәтәнин кешијиндә дуран Азәрбајҹан Республикасынын шүҹаәтли һәрбичиләринин дөјүш мејданларында ҝөстәрдикләри бөјүк рәшадәтликләри онларын Ашура Мәктәбиндән, Имам Һүсејндән (әлејһи сәлам) алдыглары тәрбијәдән ирәли ҝәлир... Бу дөјүшләрдә иштирак едән Имам Һүсејн (әлејһи сәлам) дөјүшчүләри, Аллаһ Тәалаја олан бағлылыглары, Пејғәмбәр (сәллаәллаһу әлејһи вә алиһ) вә Онун Пак Әһли Бејтинә (әлејһимус-сәлам) олан итаәткарлыглары илә ишғалчы христиан ермәниләриндән сечилирдиләр...

  Давамы ...
 • Гарабағ Ислам Торпағыдыр

  АллаһуӘкбәр! Вә Ләббејкә ја Һүсејн! Нәрәләри чәкәрәк дүшмәни ити гован кими гован Иҝидләримиз – Видео

  Икинҹи Гарабағ Мүһарибәсиндә Азрбајҹан Халгы бу шәрәфсиз дүшмән гүввәләринин ҹавабыны лајигинҹә верәрәк онлары дармадағын етдиләр. Бүтүн бу иҝидлик, вә гәләбә газанмаглыглар исә Азәрбајҹан Шиә Халгынын Гуран вә Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) Мәктәбиндән алдыглары тәрбијәдән ирәли ҝәлир. Онлар дөјүш мејданларында Аллаһ Тәалаја тәвәккүл едиб дәгиг планлар ҹызараг Аллаһу Әкбәр! Ләббејкә ја Һүсејн! Нәрәләри чәкәрәк тәпәдән дырнага гәдәр силаһланмыш дүшмән гүввәләрини горху вә вәһшәтә салыб ити гован кими говдулар...

  Давамы ...
 • Гарабағ Ислам Торпағыдыр

  Рус забити: Мәсҹиддә Азәрбајҹан әсҝәрләри намаз гылдыглары үчүн биздән мәнтәгәни тәрк етмәји хаһиш етдиләр- Видео

  Ашағыда мүшаһидә едәҹәјиниз видеода, 10 Нојабр Бәјаннамәсинә имза атылдыгдан сонра Русија Федерасијасынын Гарабағда сүлһмәрамлылары гүввәләри Ағдам шәһәрини Азәрбајҹан әсҝәрләринә тәһвил вердикдән сонра Азәрбајҹан әсҝәрләри гәдим Шиә Мәсҹиди олан Ағдам шәһәриндәки Кәрбәлаји Сәфихан Гарабағы адлы мемар тәрәфиндән 1868-1870-ҹи илләрдә тикилмиш Ҹүмә Мәсҹидиндә намаз гылмаға башлајырлар. Вә Рус һәрбичилриндән мәнтәгәни тәрк етмәји хаһиш едирләр. Русија забити дә телефону илә, Азәрбајҹан Шиәләринин Мәсҹидә намаз гылдыгларыны ҝөстәрәрәк Азәрбајҹан һәрбичиләринин намаз гылдыглары үчүн онлардан мәнтәгәни тәрк етмәји хаһиш етдикләрини дејир.

  Давамы ...
 • Гарабағ Ислам Торпағыдыр

  15 Нојабр, 2020 тарихдә Кәлбәҹәрә дахил олан һәрбичиләримиз. ЗабитимизАзанвермәјиәмретди – Видео

  Ермәнистан Республикасы илә Азәрбајҹан Республикасы арасында баш верән 44 ҝүнлүк өлүм-дирим мүһарибәсиндә Азәрбајҹанын Һүсејнчи ордусу, 30 ил әрзиндә АБШ, сионист режими, Гәрб Иттифагы вә Русија Федерасијасынын там дәстәјилә тәпәдән дырнаға кими силаһланмыш, өзләринә бетонлардан бункерләр гурмуш, миналы саһәләр јаратмыш, јүзләрлә алынмаз тәбии вә сүни манеәләрлә өзләринәһәрби базалар тикмиш өзүндән разы вә тәкәббүрлү ермәни ишғалчыларына әсил јерләрини ҝөстәрдиләр.

  Давамы ...
 • Гарабағ Ислам Торпағыдыр

  Биз, “Аллаһ! Муһәммәд! Ја Әли!” дејиб дөјүшә ҝетдик. Әсҝәрләримизин һазырладығы ҝөзәл видео клип

  Кимиси Шәһадәт мәгамына аз галмыш су ичмәкдән имтина едәрәк, һәзрәт Әбүлфәзлил Әббас (әлејһи сәлам) кими сусуз Шәһид олмаг истәдијини билдирир, кимиси дүшмәнин ити нишанчылар вә пулемјотчуларынын нәзарәт етдији мејданда јаралы һалда галмыш әсҝәр јолдашыны нәјин баһасына олурса олсун ҝедиб чыхараҹағыны блдирир вә дедијинә әмәл дә едир, кимиси өзүндән рүтбәҹә бөјүк олан забит вә әсҝәр јолдашларына “сиз аилә саһибисиниз. Бу иши мән ҝөрәрәм” дејәрәк дүшмән сәнҝәринә дахил олурду...

  Давамы ...
 • Гарабағ Ислам Торпағыдыр

  Ермәниләрлә дөјүшдә 17 нәфәр јаралысы олан 20 нәфәрлик һејәтин руһ јүксәклији – Видео

  Ашағыда мүшаһидә едәҹәјиниз видеода ермәни ишғалчылары илә үз-үзә дөјүшдән јениҹә чыхмыш Азәрбајҹан Мүзәффәр Ордусунун 20 нәфәрлик һејәти ағыр јараланмасына бахмајараг руһ јүксәклијинин онларда даһа да ҝүҹлү олмасы бәллидир. 20 нәфәрдән 17 нәфәри јараланан бир һејәт, әслиндә руһ дүшкүнлүјү, горху вә изтираб ичәрисиндә олмалыдыр. Лакин Азәрбајҹанын Һүсејнчи әсҝәрләри бүтүн чәтинликләри вә гаршылашдыглары проблемләри бир-бириләри илә зарафатлашыб вә ҝүлүмсәкләри илә арадан галдырмаға баҹырырдылар...

  Давамы ...
 • Гарабағ Ислам Торпағыдыр

  Шуша Мәсҹидиндән Азан сәсинин верилмәсилә фәхр едән әсҝәримиз: Ҝөјдә Аллаһ јердә сизләрин дуаларыјла галиб олдуг- Видео

  Бүтүн бу налијјәтләр Азәрбајҹанын Һүсејнчи иҝидләринин сајәсиндә баш верди... Онлар дөјүшүн илк ҝүнләриндән етибарән өзләрини Имам Һүсејн (әлејһи сәлам) Мәктәбинин давамчысы вә бу мәктәбдә тәрбијјә алан бир шәхс биләрәк, Ләббејкә Ја Һүсејн!, Ја Әли!, Аллаһу Әкбәр! Аллаһ Муһәммәд Ја Әли! нәрәләри илә јағы дүшмән үзәринә һүҹум чәкдиләр...

  Давамы ...
 • Гарабағ Ислам Торпағыдыр

  Сејјид Пејғәмбәр (с) баласы ермәни ишғалчыларындан азад етдикләри торпагларда Азан верди – Видео

  Ашағыдакы мүшаһидә едәҹәјиниз видеода әсҝәрләримиз Имам Һүсејн (әлејһи сәлам) Ордусунун әсҝәрләриндән олдугларыны сүбут едәрәк, дүшмән үзәриндә газандыглары гәләбәнин сабаһысы ҝүнү христиан ермәни ишғалчыларындан азад етдикләри торпагларда ермәни вандализиминин нөвбәти гурбаны олан, виранәјә чеврилмиш Албан Килсәсиндә Зөһр Азанын вердиләр. Әсҝәрләримизин икиси Бинәли бири исә Губа рајонундандыр.

  Давамы ...
 • Гарабағ Ислам Торпағыдыр

  Шушаја дахил олан һәрбичимиз Јухары Ҝөвһәр Аға Мәсҹидинин гаршысында шәһидләримизин руһуна фатиһә верди- Видео

  Ашағыда мүшаһидә едәҹәјиниз видеода Шушаны јениҹә азад етмиш забит вә әсҝәрләр, Шушанын мәркәзи мејданында јерләшән Јухары Ҝөвһәр Аға Мәсҹидинә ҝәләрәк дөјүшләрдә ҹанларыны фәда етмиш Шәһидләрин пак руһларына фатиһә охујуб, Аллаһ Тәалаја шүкүр сәҹдәси едирләр.

  Давамы ...
 • Гарабағ Ислам Торпағыдыр

  Шуша Мәсҹидиндә илк азан вериб Ҹүмә Намазына имамлыг едән Гум Елми Һөвзәсинин мәзуну - Фото

  ветеран

  Гум Елми Һөвзәсинин Икинҹи Гарабағ Мүһарибәсиндә иштирак етдији, вәтән севҝисини бүтүн гәлби илә јашајан азәрбајҹанлы руһаниләриндән бири дә Шејх Гурбанәли Әлијевдир. О, Шуша азад олундугдан сонра Јухары Ҝөвһәр Аға Мәсҹидиндә азан верән, Ҹүмә Намазы гылан илк һәрбчи кими јадда галыб.

  Давамы ...
 • Гарабағ Ислам Торпағыдыр

  Гум Елми Һөвзәсинин Гарабағ Ветераны: Шушада намаз гылмаг мәним үчүн Кәрбәланы зијарәтә бәрабәр олду- Фото

  Гум Елми Һөвәсинин Икинҹи Гарабағ Мүһарибәсиндә иштирак етдији, вәтән севҝисини бүтүн гәлби илә јашајан азәрбајҹанлы руһаниләриндән бири дә Шејх Гурбанәли Әлијевдир. О, Шуша азад олундугдан сонра Јухары Ҝөвһәр Аға Мәсҹидиндә азан верән, Ҹүмә Намазы гылан илк һәрбчи кими јадда галыб. Шејх Гурбанәли артыг һәрби хидмәтдән тәрхис олунуб вә Шушада јашананлары бөлүшүб.

  Давамы ...
 • Гарабағ Ислам Торпағыдыр

  Забитимиз салават ҝөндәрәрәк Ҹүмә Ҝүнү мүнасибәти илә Азәрбајҹан Халгыны тәбрик етди - Видео

  Имам Һүсејн (әлејһи сәлам) ешги илә боја-баша чатмыш Азәрбајҹан забитләриндән бири, дөјүшләрин гызғын вахтларында Азәрбајҹан Халгыны саламлајыр, Ҹүмә Ҝүнү мүнасибәти илә тәбрик едир вә Аллаһ Тәаладан Имам Заман (Аллаһ Тәала Онун шәрәфли ҝәлишини тезләшдирсин) һәзрәтләринин шәрәфли зүһурунун тезәшмәсини истәјир. Сонда Аллаһ Тәалаја хас бир дуа едәрәк бүтүн Азәрбајҹан Халгыны Имам Заман (Аллаһ Тәала Онун шәрәфли ҝәлишини тезләшдирсин) һәзрәтләринин әсҝәрләриндән, нөкәрләриндән, нөкәрләринин нөкәрләриндән гәрар вермәсини тәмәнна едәрәк салават ҝөндәрир. (Аллаһуммә сәлли әла Муһәммәд вә али Муһәммәд)

  Давамы ...
 • Гарабағ Ислам Торпағыдыр

  Һаҹы Илгар Ибраһимоғлу дөјүш бөлҝәсиндә әсҝәрләримизлә ҝөрүшүб онлара нәсиһәтләр вериб, дуалар едирди – Видео

  Азәрбајҹанын танынмыш руһаниси, ДЕВАММ-ын (Дини Етигад вә Виҹдан Азадлыгларынын Мүдафиә Мәркәзи) сәдри, Ичәришәһәр "Ҹүмә" мәсҹдинин имам-ҹамааты, һәфтәлик "Дәјәрләр" гәзетинин вә Дәјәрләр AİN (Azerbaijan Islam News) порталынын баш редактору Һаҹы Илгар Ибраһимоғлу Ислам Торпагларынын азадлыг уғрунда ҝетдији 44 ҝүнлүк мүһарибәдә дөјүш бөлҝәсинә ҝедәрәк Азәрбајҹанын иҝидләри илә ҝөрүшләр кечирмиш, онлара мотивасија верәрәк, дуалар етмишдир...

  Давамы ...
 • Гарабағ Ислам Торпағыдыр

  Шушаны азад едән Һүсејнчи һәрбичимиз “Јухары Ҝөвһәр Аға Мәсҹиди”ни Аллаһа һәмд-сәна едә-едә зијарәт едир- Видео

  Ермәнистан силаһлы гүввәләри тәрәфиндән Азәрбајҹан Республикасынын әразиләри ишғал едилдикдән сонра бу әразиләрдәки Мәсҹидләр, о ҹүмләдән Јухары Ҝөвһәр Аға Мәсҹиди ермәни вандализиминә мәруз галмышлар... Бунунла бағлы Азәрбајҹан Республикасы 2010-ҹу илдәки разылашмаја әсасән гоншу гардаш Иран Ислам Республикасындан ермәни ишғалы алтында олан Мәсҹидләрин бәрпа едилмәсини истәмишдир. Разылашмаја әсасән дә, Иран Ислам Республикасы бир-нечә илдән сонра Шушадакы Јихары Ҝөвһәр Аға Мәсҹидинин бәрпа ишләринә башламыш вә гисмән тамамламышдыр...

  Давамы ...
 • Гарабағ Ислам Торпағыдыр

  “Аллаһ Бизләри Әсил Һүсејнчиләрдән Гәрар Версин!” дејән Азәрбајҹан әсҝәри – Видео

  Ислам Ордусунун үстүн ҹәһәти мәһз онун Аллаһ Тәалаја олан бағлылығы, Пејғәмбәр (сәллаәллаһу әлејһи вә алиһ) вә Онун Пак Әһли Бејтинә (әлејһимус-сәлам) олан итаәткарлығындан ирәли ҝәллир...

  Давамы ...
 • Гарабағ Ислам Торпағыдыр

  Дөјүш заманы һәрбичиләримизин етдији дуалар: Аллаһ әсҝәрләримизи Әһли-Бејтдән (ә) ајры салмасын... – Видео

  Имам Һүсејн (әлејһи сәлам) ешги илә боја-баша чатмыш иҝидләримиз, дөјүшләрин гызғын вахтларында Шәһидләримизә дуалар едиб онлары Кәрбәла Шәһидләри илә мәшһур олмаларыны, мәнфур ермәниләрә гаршы гәләбә газанмаларыны, Аллаһ Тәаладан Азәрбајҹан әсҝәрләринин әли илә ермәниләрә әзаб вермәләрини, әсҝәрләримизин сағ-саламат галмалары үчүн вә гәләбә газандыгдан сонра Кәрбәла зијарәтинә ҝетмәләрини тәвәгге едирләр. Сонда дуаларынын гәбул олмалары үчүн Әһли Бејтә (әлејһимус-сәлам) салаватлар ҝөндәрирләр...

  Давамы ...
 • Гарабағ Ислам Торпағыдыр

  Гәбәлә сакини, Шәһид Ҝизир Гасымов Тәбриз Рамиз оғлу – Фото

  Әҝәр бир иҹтимаијјәт ејш вә ишрәт дүшҝүнү олараг өз шәһидләрини унутганлыға верәрсә о топлумда шәһидләр өлмүшдүр

  Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) Хәбәр Аҝентлији –АБНА-нын вердији хәбәрә әсасән, Шәһидләр өлү дејилдиләр. Онлар диридир вә бизим әмәлләримизи мүшаһидә едирләр. Гуран Кәгимдә, Муһәммәд (сәлләллаһу әлејһи вә алиһ) сүрәсинин 4-ҹү ајәсиндә Аллаһ Тәаланын бујурудуғу кими “(Еј мөминләр!) Кафирләрлә (дөјүш мејданында) гаршылашдығыныз заман бојунларыны вурун. Нәһајәт, онлары мәғлуб (дармадағын) етдикдә, (гачмасынлар дејә, әл-ајагларыны) кәндирлә мөһкәм бағлајын. Сонра да мүһарибә битдикдә онлары ја (бојунларына миннәт гојуб) пулсуз вә парасыз, ја да фидјә мүгабилиндә азад един!. (Әмр) будур! Әҝәр Аллаһ истәсәјди, онлардан (башга ҹүр – мүһарибәсиз дә) интигам ала биләрди. Лакин О сизи бири-биринизлә имтаһана чәкмәк үчүн (вурушмағынызы әмр етди). Аллаһ Өз јолунда өлдүрүләнләрин әмәлләрини әсла пуч етмәз.”

  Давамы ...
 • Гарабағ Ислам Торпағыдыр

  Гарабағда Шәһид олан Ҝизир Гасымов Тәбриз Рамиз оғлунун шәһадәтиндән өнҹәки сәс јазысы – Аудио MP4

  Әҝәр бир иҹтимаијјәт ејш вә ишрәт дүшҝүнү олараг өз шәһидләрини унутганлыға верәрсә о топлумда шәһидләр өлмүшдүр

  Шәһидләр өлү дејилдиләр. Онлар диридир вә бизим әмәлләримизи мүшаһидә едирләр. Гуран Кәгимдә, Муһәммәд (сәлләллаһу әлејһи вә алиһ) сүрәсинин 4-ҹү ајәсиндә Аллаһ Тәаланын бујурудуғу кими “(Еј мөминләр!) Кафирләрлә (дөјүш мејданында) гаршылашдығыныз заман бојунларыны вурун. Нәһајәт, онлары мәғлуб (дармадағын) етдикдә, (гачмасынлар дејә, әл-ајагларыны) кәндирлә мөһкәм бағлајын. Сонра да мүһарибә битдикдә онлары ја (бојунларына миннәт гојуб) пулсуз вә парасыз, ја да фидјә мүгабилиндә азад един!. (Әмр) будур! Әҝәр Аллаһ истәсәјди, онлардан (башга ҹүр – мүһарибәсиз дә) интигам ала биләрди. Лакин О сизи бири-биринизлә имтаһана чәкмәк үчүн (вурушмағынызы әмр етди). Аллаһ Өз јолунда өлдүрүләнләрин әмәлләрини әсла пуч етмәз.”

  Давамы ...
 • Гарабағ Ислам Торпағыдыр

  Шәһид Ҝизир Гасымов Тәбриз Рамиз оғлу һаггында гызҹығазын вердији гыса мәлумат - Видео

  Әҝәр бир иҹтимаијјәт ејш вә ишрәт дүшҝүнү олараг өз шәһидләрини унутганлыға верәрсә о топлумда шәһидләр өлмүшдүр

  Гуран Кәгимдә, Али Имран сүрәсинин 170-ҹи ајәсиндә Аллаһ Тәаланын бујурудуғу кими “Онлар (Шәһидләр) Аллаһын Өз мәрһәмәтиндән онлара бәхш етдији немәтә (шәһидлик рүтбәсинә) севинир, архаларынҹа ҝәлиб һәлә өзләринә чатмамыш (шәһидлик сәадәтинә һәлә наил олмамыш) кәсләрин (ахирәтдә) һеч бир горхусу олмајаҹағына вә онларын гәм-гүссә ҝөрмәјәҹәкләринә ҝөрә шадлыг едирләр.” Шәһидләр диридирләр вә өлмәјибләр.

  Давамы ...
 • Гарабағ Ислам Торпағыдыр

  Имам Һүсејн (ә) ешгилә гәлби аловланан Шәһид Ҝизир Гасымов Тәбриз Рамиз оғлу һаггында гыса мәлумат

  Әҝәр бир иҹтимаијјәт ејш вә ишрәт дүшҝүнү олараг өз шәһидләрини унутганлыға верәрләрсә о топлумда шәһидләр өлмүшдүр

  Гуран Кәгимдә, Али Имран сүрәсинин 170-ҹи ајәсиндә Аллаһ Тәаланын бујурудуғу кими “Онлар (Шәһидләр) Аллаһын Өз мәрһәмәтиндән онлара бәхш етдији немәтә (шәһидлик рүтбәсинә) севинир, архаларынҹа ҝәлиб һәлә өзләринә чатмамыш (шәһидлик сәадәтинә һәлә наил олмамыш) кәсләрин (ахирәтдә) һеч бир горхусу олмајаҹағына вә онларын гәм-гүссә ҝөрмәјәҹәкләринә ҝөрә шадлыг едирләр.” Шәһидләр диридирләр вә өлмәјибләр.

  Давамы ...
 • Гарабағ Ислам Торпағыдыр

  Гарабағын Азадлығы уғрунда Шәһид олан Шиә Руһани вә Һүсејнчиләри – Видео

  Шәһид олан Шиә Руһаниләриндән бири дә Гум Елми Һөвзәсинин Ҹамеәтул-Мустафа (с) Бејнәлхалг Ислам Елмләри Академијасынын тәләбәләри олан Һөҹҹәтүл Ислам Маариф Сәфәров вә Һөҹҹәтүл Ислам Шејх Елмәддин Вәлишовдур...

  Давамы ...
 • Гарабағ Ислам Торпағыдыр

  Гумда тәһсил алан азәрбајҹанлылар вә ИИР вәтәндашларынын Гарабағда дөјүшын әсҝәрләримизә јардымлары- Видео

  Икинҹи Гарабағ мүһарибәси башланан ҝүндән бәри Гум Елми Һөвзәсиндә тәһсил алан Азәрбајҹан Республикасынын тәләбәләри вә һәмчинин Иран Ислам Республикасынын вәтәндашларынын иштиракы илә дөјүш бөлҝәләриндә олан һәрбичиләримизә дәфәләрлә күлли мигдарда мадди јардымлар ҝөндәрмишләр. Бу јардымлар әсасән һәрбичиләримиз үчүн исти алт палтарлары, дәвә јүнүндан дүзәлдуилмә белликләр, әлҹәк, ҹораб вә јун папаглардан ибарәт олуб...

  Давамы ...
 • Гарабағ Ислам Торпағыдыр

  Азад олунмуш Ҹәбрајылда һәрбичиләримиз Зөһр азанын верирләр – Видео

  Азәрбајҹанын шүҹаәтли иҝидләринин дөјүшләрдә бөјүк рәшадәтлик ҝөстәрмәләри мәһз Имам Һүсејн (әлеји сәлам) Мәктәбиндән алдыглары дәрсләрдән ирәли ҝәлир. Онлар, Аллаһ Тәалаја олан бағлылығы, Пејғәмбәр (сәллаәллаһу әлејһи вә алиһ) вә Онун Пак Әһли Бејтинә (әлејһимус-сәлам) олан итаәткарлыглары илә христиан ермәниләриндән сечилирдиләр...

  Давамы ...
 • Гарабағ Ислам Торпағыдыр

  Һәрбичимиз: Ҹәбрајыл торпағындајыг. Исламторпағында. Христианларбурдаотурабилмәз!- Видео

  Дөјүшләрә көнүллү гатылан һәрбичимиз видео мүраҹиәт едәрәк дејир: “Ҹәбрајыл торпағларындајыг, Ислам Торпагларында. Јәни христианлар бурда отура билмәз!Имам Һүсејндән (әлејһи сәлам) белә ир һәдис вардыр: Зилләт Биздән узагдыр! Јәни ки, иншаАллаһ Аллаһ гисмәт етсә Шәһид олсаг, Ағамызын јанында олаҹағыг.”

  Давамы ...
 • Гарабағ Ислам Торпағыдыр

  Губадлынын азад олунмасы мүнасибәтилә әсҝәрләр гурбан кәсирләр –Видео

  Ашағыда мүшаһидә едәҹәјиниз видеода Губадлынын азадлығы уғрунда ҝедән дөјүшләрдә иштирак едән Азәрбајҹан Силаһлы Гүввәләри Губадлыны ермни ишғалындан азад етдикләри үчүн Гурбан кәсирләр. Гурбан кәсән забит “Гурбанлыг Сијғәси”ни охујараг, Аллаһ Тәалаја һәмд-санлар едиб, Ону шәриксиз биләрәк, тәкбирләр дејә-дејә гурабны кәсирләр.

  Давамы ...
 • Шәһидләр Унудулдуглары Заман Өлүрләр!

  Јаралы Газимиздән мүраҹиәт: Ҝедин Мәсҹидләрә шәһидләримиз үчүн намаз гылыб, дуалар един... – Видео

  Гуран Кәгимдә, Али Имран сүрәсинин 169-ҹу ајәсиндә Аллаһ Тәаланын бујурудуғу кими “Аллаһ јолунда өлдүрүләнләри (шәһид оланлары) һеч дә өлү зәнн етмә! Әсл һәгигәтдә онлар диридирләр. Онлара Рәбби јанында рузи (ҹәннәт рузиси) әта олунур.” Шәһидләр диридирләр вә өлмәјибләр. Амма әҝәр бир иҹтимаијјәт кејф вә ишрәт дүшҝүнү олараг өз шәһидләрини унутганлыға верәрләрсә бах бу заман о топлумда артыг шәһидләр өлмүш сајылыр. Вә бу ән горхулу бир һадисәдир ки, дүшмән гүввәсинә гәләбә чалмыш бир халгын башына ҝәлә биләр.

  Давамы ...
 • Гарабағ Ислам Торпағыдыр

  Онлар Әһли Бејтә (ә) тәвәссүл едәрәк Вәтәнин кешијиндә дурур вә Шәһид олурдулар – Видео

  Өлүм онлар үчүн балдан ширин, дүшмәлә мүһарибә исә фәхр иди. Аллаһ Тәала Гуран Кәримин Ниса сүрәсинин 95-ҹи ајәсиндә белә бујурур: “...Аллаһ өз маллары вә ҹанлары илә ҹиһад едәнләри (евдә) отуранлардан дәрәҹә етибарилә үстүн едиб...”

  Давамы ...
 • Гарабағ Ислам Торғаыдыр

  Һөҹҹәтүл Ислам, шәһид М. Сәфәров дөјүш бөлҝәсиндә әсҝәрләрлә бирликдә Һз. Фатимәи Зәһраја матәм сахлајыр – Видео

  Гум Елми Һөвзәсинин Ҹамеәтул-Мустафа (с) Бејнәлхалг Ислам Елмләри Академијасынын Тәбриз филиалынын тәләбәси Руһани Маариф Сәфәров, Саларе Шәһидан Имам Һүсејнә (ә) игтида едәрәк, дөјүш заманы бир чох рајонларын ишғалдан азад едилмәсиндә бирбаша иштирак етмиш вә гәһрәманлыг ҝөстәрмишдир.

  Давамы ...
 • Гарабағ Ислам Торпағыдр

  Азәрбајҹан ҹаванларынын Гарабағ мүһарибәсиндә гәләбә газанмасынын сирри – Мәгалә

  Дөјүш бөлҝәләриндән чәкилән видеоҝөрүнтүләрдән ачыг-ајдын ҝөрүнүрдү ки, Азәрбајҹан әсҝәрләри мәнәви вә дөјүш әһвал-руһијјәләрини јүксәлтмәк үчүн “Ашура” зијарәти, дуалар, рәҹәзли шерләр, мәрсијәләр охујурдулар. Бахмајараг ки, бир чох Ислама вә шиә әгидәсинә дүшмән оланлар истәјирдиләр ки, бу ҝөрүнтүләр јајылмасын вә ја алтернатив ҝөрүнтүләр јајылсын, амма Аллаһын да өз планы вар...

  Давамы ...
 • Гарабағ Ислам Торпағыдыр

  Ләббејкә Ја Һүсејн! Вәтәнин кешијиндә дүран иҝидләримиз – Видео

  Вәтәнинә садиг олан Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) давамчылары дөјүшләрин гызғын чағларында намазлар гылыр, Аллаһ Тәала илә рази-нијаз едирдиләр. Дөјүш өнҹәси әсҝәрләримиз Аллаһ Тәаланын Өвлијалары олан Әһли Бејтин (әлејһимус сәлам) мәзлумијјәтләринә мәрсијәләр дејир, онларын мәзлумијјәтләринә ҝөз јашлары ахыдыр, јағы дүшмән әлејһинә гәләбә газанмаг үчүн имдадлар диләјиридләр...

  Давамы ...
Гарабағ Ислам Торпағыдыр. Гарабағ Азәрбајҹанындыр.
پیام رهبر انقلاب به مسلمانان جهان به مناسبت حج 1441 / 2020
We are all zakzaki
conference-abu-talib
Әсрин Мүгавиләсинә Јох Дејирик!