“Тәкфирчи вә Екстремист Ҹәрәјанлар” Үмумдүнја Конгресин Хәбәрләри 14

Күрдүстанын Сүнни алими: “Еј Сүнни алимләри! ИШИД-ин әмәлә ҝәлмәсиндә бир баша тәгсиримиз вар”

ИШИД тезликлә мәһв олаҹаг. Она ҝөрә ки, екстримизимин өмрү аздыр. Лакин тәкфирчилик идеолоҝијасы исә, галаҹаг...

  • Хәбәрин коду : 654148
  • Мәнбә : АБНА- Хәбәр Аҝентлији
Хүласә

Павә шәһәринин Сүнни Имам Ҹүмәси: “Иран Ислам Республикасында Сүнни вә Шиә бир-бири илә, гардсаш кими јашајыр, араларында һеч бир проблем јохдур. Ирандакы сабитлик бир нечә амилин нәтиҹәсидир: 1- Ағыллы вә мүдиријјәтә лајиг Вәлијји Фәгиһ. 2- Сүнни вә Шиә алимләринин бир-бири илә, һәмфикр олмалары. 3- Халгын даим сәһнәдә активлијидир”.

Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Иран Ислам Республикасынын Павә шәһәринин Сүнни алими вә Имам Ҹүмәси Молла Гадир Гадири Гум шәһәриндә кечирилән “Тәкфирчи вә Екстремист Ҹәрәјанлар Ислам Алимләринин Бахымында” үмумдүнја конгресиндә чыхыш едәрәк билдириб: “АБШ Ирага һүҹум етдикдә биз раһатсыз идик. Бу ҝүн, АБШ-ын Ирага һүҹум етдијинин нәтиҹәсини ҝөрүрүк. ИШИД-ин бинөврәси 2003- дә гојулду. Инди дә, ики ајдыр ки, АБШ 40 өлкәдән ибарәт коалисија илә, Ејнул Әрәби (Кобани) тәкфирчиләрдән азад етмәјә чалышыр, лакин һәлә дә бир хәбәр јохдур. Онларјаланданышырлар”.

МоллаГадирГадиридејиб: “ЕјСүнниалимләри! Биз Мәсҹид вә мәдрәсәләримизи тәкфирчи ҝөрнүшләрдән горумалыјыг. Бу ҝүн ИШИД вә бу кими тәкфирчи ҹәрәјанлара гошуланлар бизим Мәсҹид вә мәдрәсәләримиздә тәлим аланлардыр. ИШИД-ин дүнја халгларына вердији төһвәси Исламафобија төһфәсидир. Нәтиҹәдә исә, Исламын дүнјада чиркин тәблиғ олунмасыдыр. Америка Ислам Ингилабы вә Ислам Ојанышындан сонра Исламын дүнјада сүрәтлә јајылмасынын гаршысыны алмаға ҹәһт етди. ИШИД-ин дә јаранмасы бу чалышманын нәтиҹәсидир”.

Павә шәһәринин Сүнни Имам Ҹүмәси тәкфирчи ҹәрәјанларын әмәлә ҝәлмәсинин әсас сәбәби кими Мүсәлман өлкәләриндә ихтилафларын олдуғуну ачыглајараг билдириб: “Дүнјада екстримист ҹәрјанларын әмәлә ҝәлмәмәси үчүн бүтүн Мүсәлманлар ајыг олмалыдыр. Иран Ислам Республикасында Сүнни вә Шиә бир-бири илә, гардсаш кими јашајыр, араларында һеч бир проблем јохдур. Ирандакы сабитлик бир нечә амилин нәтиҹәсидир: 1- Ағыллы вә мүдиријјәтә лајиг Вәлијји Фәгиһ. 2- Сүнни вә Шиә алимләринин бир-бири илә, һәмфикр олмалары. 3- Халгын даим сәһнәдә активлијидир”.

 

Диггәт: Хәбәрдән истифадә етдикдә мәнбәјә истинад лазымдыр


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*

قدس راه شهداء
Ексклүзив Бурахылыш Ислам Сәрдарлары Һаҹ Гасым Сүлејмани вә Әбу Меһди әл Муһәндисин Шәһадәти
We are all zakzaki
conference-abu-talib