“Тәкфирчи вә Екстремист Ҹәрәјанлар” адлы Үмумдүнја Конгресин Хәбәрләри 4

Нју-Јурк Ҹүмә Намазынын Рәһбәри: “Тәкфирчиләр Мүсәлман аләминин һәгигәтләрини көлҝә алтына сахламагдан өтрүдүр”

“Күфрүн” мәнасына диггәт јетирән шәхс тәкфирчиләрин бу термин ады алтында һансы ҹинајәтләри төрәтдијинин шаһиди олур.

  • Хәбәрин коду : 653452
  • Мәнбә : АБНА- Хәбәр Аҝентлији
Хүласә

Тәкфирчиләр бу ҝүн “күфр” миссијанын давамчыларыдыр. Онлар чарәсиз инсанлар илә, мүбаризә апарырлар. Амма мәсәлә бурасындадыр ки, Аллаһ Тәала чарәсизләрин көмәјинә бу групларын исә, ахырына чатаҹаг. Елә буна ҝөрә дә, күфр едән шәхс илә, зүлм едән арасында фәрг мөвҹуддур... Бу сәбәбдән дә үмүд едирәм ки, тәкфрчиләрин истинад етдикләри ајә вә дәлиләр үзәриндә даһа ҝениш арашдырмалар апармагла бу инһирафа уғрамыш ҹәрајан илә, ҹидди мүбаризә апара биләк”.

Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, 23 Нојабр, 2014 тарихдә, Мүгәддәс Гум шәһәриндә кечирилән “Тәкфирчи вә Екстремист Ҹәрәјанлары Ислам Алимләринин Бахымында” адлы Үмумдүнја Конгресиндә чыхыш едән Нју-Јорк Ҹүмә Намазынын Рәһбәри Муһәммәд Аси өз нөвбәсиндә конгресә гатылан алим вә мүтәфәккирәрә дәрин миннәтдарлығыны билдирәрәк, онлара иҹласдакы чыхышларына ҝөрә дә тәшәккүр етдијини билдириб.

Нју-Јорк Ҹүмә Намазынын Рәһбәри даһа сонра дејиб: “Илк олараг мүһүм бир һәгигәт һаггда данышмаг истәрдим ки, Гуран Кәрим өз нөвбәсиндә бу һаггда данышыб вә онун ады дәфәләрлә Гуранда Аллаһ Тәала тәрәфиндән ишләдилиб. “Күфр” һәм бир һәгигәтдир вә һәм дә хас бир мөвгеијјәт. Теоризинг бахымындан ады Гурани Кәримдә кечән “күфр”ә диггәт јетирдикдә, бизим бу Гуран кәлмәсинә иман ҝәтирдијимиз вә она нисбәтдә мөмин олдуғумуз, лакин “тағута” нисбәтдә исә кафир олдуғумуз ҝөрүкүр. Буна ҝөрә дә, бу терминин Гуранда өзүнә хас бир мәнасы вар.

Икинҹи: “Күфрүн” мәнасына диггәт јетирән шәхс тәкфирчиләрин бу термин ады алтында һансы ҹинајәтләри төрәтдијинин шаһиди олур. Бу бир тарихи һәгигәтдир. Гуран Кәрим бујурур: “Бир иддә инсанлар вар иди ки, Пејғәмбәрә (с) күфр едирдиләр. (Бу јолла) онлар өзләрини тәһлүкәјә салмаг истәјирдиләр.” Диггәт јетирин ҝөрүн Аллаһ Тәала бу ајәни неҹә изаһ едир: Онлар Пејғәмбәрә (с) күфр етмәклә сизи иман мәнбәјиндән узаглашдырмаг истәјирдиләр.” Вә тәкфирчиләр бу ҝүн һәмин миссијанын давамчыларыдыр. Онлар чарәсиз инсанлар илә мүбаризә апарырлар. Амма мәсәлә бурасындадыр ки, Аллаһ Тәала чарәсизләрин көмәјинә бу групларын исә ахырына чатаҹаг. Елә буна ҝөрә дә күфр едән шәхс илә, зүлм едән арасында фәрг мөвҹуддур... Бу сәбәбдән дә үмүд едирәм ки, тәкфрчиләрин истинад етдикләри ајә вә дәлиләр үзәриндә даһа ҝениш арашдырмалар апармагла бу инһирафа уғрамыш ҹәрајан илә, ҹидди мүбаризә апара биләк”.

 

Диггәт: Хәбәрдән истифадә етдикдә мәнбәјә истинад лазымдыр


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*

قدس راه شهداء
Ексклүзив Бурахылыш Ислам Сәрдарлары Һаҹ Гасым Сүлејмани вә Әбу Меһди әл Муһәндисин Шәһадәти
We are all zakzaki
conference-abu-talib