“Тәкфирчи вә Екстремист Ҹәрәјанлар” адлы Үмумдүнја Конгресин Хәбәрләри 3

Ајәтуллаһ Ҹәннәти: “Тәкфирчиләр илә јалныз маарифләндирмә јолу илә мүбаризә апармалыјыг”

Тәкфирчиләрин һеч кимә рәм етмәдикләри үчүн онлара гаршы мүбаризәдә мүтләг јәһуди вә христиан алимләри дә иштирак етмәлидир.

  • Хәбәрин коду : 653414
  • Мәнбә : АБНА- Хәбәр Аҝентлији
Хүласә

Иран Ислам Республикасынын Нәзарәт Шурасынын Катиби әлавә олараг вурғулајыб: “Онлар (дүшмән гүввәләри) Ислам Ојанышынын нәтиҹәсиз галмасы вә Ислам Ојанышы илә үзләшән өлкәләрин Исламдан безикмәләри үчүн әлләриндән ҝәләни әсирҝәмирләр. Она ҝөрә дә, бүтүн Мүсәлманлара вә ҝүҹү чатан инсанлара лазымдыр ки, тәкфирчиләр гаршысында баҹардыгҹа мүгавимәт ҝөстәриб маарифләндирмә ишләри апарсынлар”.

Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, 23 Нојабр, 2014 тарихдә, Иран Ислам Республикасынын тәшкилатчылығы илә, Мүгәддәс Гум шәһәриндә кечирилән “Тәкфирчи вә Екстремист Ҹәрәјанлары Ислам Алимләринин Бахымында” адлы Үмумдүнја Конгресиндә чыхыш едән Ајәтуллаһ Ҹәннәти тәкфирчи сектаны азғын вә гәддар бир ҹәрәјан секта адландырараг бу шејтани фиргә илә бүтүн сәмави дин алимләринин мүбаризәјә галхмасыны тәкид едиб.

Иран Ислам Республикасынын Нәзарәт Шурасынын Катиби ҹәнаб Ҹәннәти билдириб: “Мәсәлә 100% сијаси ојундур. Адындан да мәлум олдуғу кими Ислам вә Мүсәлманлара зәрбә вурмаг үчүндүр. Бу ишдә (тәкфирчиликә гаршы мүбаризәдә) јәһуди вә христиан алимләринин дә иштиракы зәрурәт дашыјыр. Она ҝөрә ки, тәкфирчиләр һеч кимә рәһм етмир, ҹамаатын намусуна әл узадыр вә һеч бир шеји дәјәрли һесаб етмирләр”.

Ајәтуллаһ Ҹәннәти даһа сонра Ислам Ингилабынын гәләбәсиндән сонра ИИР-да һәгиги Исламын зуһур етдијини вә онун диҝәр өлкәләрә сычрадығына вә империалист гүввәләрин бу сычрајышдан өз мәнафеләринә гаршы хәтәр һисс етдикләринә ишарә едәрәк билдириб: “Ислам Ҹумһуријјәтиндә ајаг тутан Ислам 35 илдир ки, гүдрәт вә бөјүк әзимкарлыгла диҝәр өлкәләрә ихраҹ едилир вә Ислам Ојанышы бүтүн мәнтәгәләри бүрүмәк үзрәдир. Дүнја истикбарчылары вә сијасәтчиләри дә Ислам Ојанышынын онларын әсас өзәјләринә хәтәрли олдуғуну баша дүшүбләр”.

Иран Ислам Республикасынын Нәзарәт Шурасынын Катиби әлавә олараг вурғулајыб: “Онлар (дүшмән гүввәләри) Ислам Ојанышынын нәтиҹәсиз галмасы вә Ислам Ојанышы илә үзләшән өлкәләрин Исламдан безикмәләри үчүн әлләриндән ҝәләни әсирҝәмирләр. Она ҝөрә дә, бүтүн Мүсәлманлара вә ҝүҹү чатан инсанлара лазымдыр ки, тәкфирчиләр гаршысында баҹардыгҹа мүгавимәт ҝөстәриб маарифләндирмә ишләри апарсынлар”.

 

Диггәт: Хәбәрдән истифадә етдикдә мәнбәјә истинад лазымдыр


Әлагәдар Мөвзулар

Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*

قدس راه شهداء
Ексклүзив Бурахылыш Ислам Сәрдарлары Һаҹ Гасым Сүлејмани вә Әбу Меһди әл Муһәндисин Шәһадәти
We are all zakzaki
conference-abu-talib