“Тәкфирчи вә Екстремист Ҹәрәјанлар” адлы Үмумдүнја Конгресин Хәбәрләри 2

Ајәтуллаһ Мәкарим Ширази конгресин ачылыш мәрасиминдә билдириб: “ИШИД нә дөвләтдир вә нә дә ки, Исламчы” – Фото 2

Али Тәглид Мәрҹәси М. Ширази: “Һачана кими әјләшиб тәкфирчиләрин төрәтдикләри ҹинајәтләрә тамаша етмәлијик?”

  • Хәбәрин коду : 653395
  • Мәнбә : АБНА- Хәбәр Аҝентлији
Конгресин баш тәшкилатчыларындан олан Ајәтуллаһ Мәкарим Ширази билдириб: “Ислам Дини һәтта гејриМүсәлмана гаршы белә мәһәббәт вә меһрибанчылыг сәрҝиләјән диндир. Биз мүтләг дүнјаја исбат етмәлијик ки, онларын (тәкфирчиләрин) тутдуглары вә ҝетдикләри јол Ислам Дини илә һеч бир ылагәси јохдур. Тәкфирчиләрә алданмыш ҹаванлара ҝәлдикдә исә, онларын һесаблары тәкфирчиләрдән там фәрглидир. Азғын груплашмаја гаршы силаһлы мүбаризә апармаг ваҹибдир амма бу кифајәт етмир. Онларын көкү мүтләг Ислам Алимләринин әли илә гурудулмалыдыр”.

Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, бу ҝүн 23 Нојабр, 2014 тарихдә, Иран Ислам Республикасынын тәшкилатчылығы илә, Мүгәддәс Гум шәһәриндә кечирилән “Тәкфирчи вә Екстремист Ҹәрәјанлары Ислам Алимләринин Бахымында” адлы Үмумдүнја Конгресин ачылыш мәрасими олуб.

Јерли вахтла 09:15 –дә өз ишинә башлајан конгресин ачылыш мәрасиминдә илк өнҹә конгресин катиби мәрузә етдикдән сонра конгресин һәдәф вә илкин ишләри барәдә мәлумат вериб.

“Тәкфирчи вә Екстремист Ҹәрәјанлары Ислам Алимләринин Бахымында” адлы Үмумдүнја Конгресиндә Даһа сонра чыхыш үчүн сөз Ајәтуллаһ Мәкарим Ширази ҹәнабларына верилиб.

Али Тәглид Мәрҹәси конгрес гонагларыны саламлајаг онлара узаг јахын вә өлкәләрдән ҝәләрәк конгресдә иштирак етдикләри үчүн дәрин тәшәккүрүнү билдириб.

О тәкфирчилик идеолоҝијасы һагда белә дејиб: “Һазыркы шәраитдә азғын ҹәрәјан барәдә мүтләг тәдгигат апарылмалы, онларын дүшүнҹә вә мәктәбләрини танымалы вә көкләрини гурутмалыјыг”.

Ајәтуллаһ Мәкарим Ширази вәһһабиләрин демәк олар ки, дүнјанын бүтүн бөлҝәләриндә төрәтдикләри ҹинајәтләрә ишарә едәрәк билдириб: “Һачана кими әјләшиб онларын төрәтдикләри ҹинајәтләрә тамаша етмәлијик?”

Конгресин баш тәшкилатчыларындан олан Ајәтуллаһ Мәкарим Ширази билдириб: “Ислам Дини һәтта гејриМүсәлмана гаршы белә мәһәббәт вә меһрибанчылыг сәрҝиләјән диндир. Биз мүтләг дүнјаја исбат етмәлијик ки, онларын (тәкфирчиләрин) тутдуглары вә ҝетдикләри јол Ислам Дини илә һеч бир ылагәси јохдур. Тәкфирчиләрә алданмыш ҹаванлара ҝәлдикдә исә, онларын һесаблары тәкфирчиләрдән там фәрглидир. Азғын груплашмаја гаршы силаһлы мүбаризә апармаг ваҹибдир амма бу кифајәт етмир. Онларын көкү мүтләг Ислам Алимләринин әли илә гурудулмалыдыр”.

Диггәт: Хәбәрдән истифадә етдикдә мәнбәјә истинад лазымдыр


Әлагәдар Мөвзулар

Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*

قدس راه شهداء
Ексклүзив Бурахылыш Ислам Сәрдарлары Һаҹ Гасым Сүлејмани вә Әбу Меһди әл Муһәндисин Шәһадәти
We are all zakzaki
conference-abu-talib