• Гарабағ Ислам Торпағыдыр

  Тәкбир вә Ләббејкә Ја Һүсејн! сәдалары илә Ҹәбрајылы азад едән вә бу дөјүшдә Шәһид олан ХТД-лар – Видео

  Ашағыда мүшаһидә едәҹәјиниз видеода Ҹәбрајыл шәһәрини јениҹә алан Хүсуси Тәјинатлы Гүввәләр Ҹәбрајыл шәһәринин телевизија гүлләсинин јанында дајыныб, Аллаһу Әкбәр! сәдалары илә шәһәрин ермәни ишғалындан азад едилдијини билдирирләр...

  Давамы ...
 • Гарабағ Ислам Торпағыдыр

  Һәрби санитар 44 ҝүнлүк Мүһарибәни тәсвир едир. Һүсејнчи иҝидләрин неҹә дөјүшдүјү барәдә данышылды – Видео (Һиссә-5)

  Ашағыда мүшаһидә едәҹәјиниз видеода данышан һәрби санитар дөјүш ҝүнләриндә Азәрбајҹанын рәшадәтли Һүсејнчиләринин шүҹаәти вә мәрдликләри барәдә сөһбәт ачыр: Аллаһ шәһидләриизә рәһмәт еләсин. Артыг гачгын дејиләм... Илк дәфә Физули, Ҹәбрајыл вә Губадлы торпагларына ајағ басанда о гәдәр севинҹәк идик ки, дилә ҝәтириләси дејил. Биз севиндијимиз кими торпагларымыз да бизи ҝөрүб севинирди... Биз Губадлы торпағындајыг. Шәһид Әлијар Әлијевин торпағында!

  Давамы ...
 • Гарабағ Ислам Торпағыдыр

  Һәрби санитар 44 ҝүнлүк Мүһарибәни тәсвир едир. Һүсејнчи иҝидләрин неҹә дөјүшдүјү барәдә данышылды – Видео (Һиссә-4)

  Ашағыда мүшаһидә едәҹәјиниз видеода данышан һәрби санитар дөјүш ҝүнләриндә Азәрбајҹанын рәшадәтли Һүсејнчиләринин шүҹаәти вә мәрдликләри барәдә сөһбәт ачыр: Ҝүнә 30 дәфә, 40 дәфә Кәлмәји Шәһадәи дејиб ҝирирдик. Ачығы дөјүшдә өлүмдән горхмаг һисси адамда олмур. Амма һәр һалда јенә дөјүшә ҝирдикдә “Әшһәддү Әнлә Иләһә Илләллаһ” дејиб ҝирирдик...

  Давамы ...
 • Гарабағ Ислам Торпағыдыр

  Һәрби санитар 44 ҝүнлүк Мүһарибәни тәсвир едир. Һүсејнчи иҝидләрин неҹә дөјүшдүјү барәдә данышылды – Видео (Һиссә-3)

  Ашағыда мүшаһидә едәҹәјиниз видеода данышан һәрби санитар дөјүш ҝүнләриндә Азәрбајҹанын рәшадәтли Һүсејнчиләринин шүҹаәти вә мәрдликләри барәдә сөһбәт ачыр: Бирдән олурду ки ҝүндә 30, 40 јаралы ҝәлирди. Чатдыра билмирдик. Јаралылары дүзүрдүк, вәзијәтләрини дәјәрләндирирдик...

  Давамы ...
 • Гарабағ Ислам Торпағыдыр

  Һәрби санитар 44 ҝүнлүк Мүһарибәни тәсвир едир. Һүсејнчи иҝидләрин неҹә дөјүшдүјү барәдә данышылды – Видео (Һиссә-2)

  Ашағыда мүшаһидә едәҹәјиниз видеода данышан һәрби санитар дөјүш ҝүнләриндә Азәрбајҹанын рәшадәтли Һүсејнчиләринин шүҹаәти вә мәрдликләри барәдә сөһбәт ачыр. Неҹә јаралы Азәрбајҹан әсҝәринин “мәнә јардым етмәјин Шәһид олмаг истәјирәм” дедикләрини бизләрә анладыр...

  Давамы ...
 • Гарабағ Ислам Торпағыдыр

  Һәрби санитар 44 ҝүнлүк Мүһарибәни тәсвир едир. Һүсејнчи иҝидләрин неҹә дөјүшдүјү барәдә данышылды – Видео (Һиссә-1)

  Ашағыда мүшаһидә едәҹәјиниз видеода данышан һәрби санитар дөјүш ҝүнләриндә истигамәтләринин Һадрутдан Шуша јолуна гәдәр иди. Орадакаы Маштағалар кәндиндә илк санитар мәнтәгәсини иҹад етмәси, Азәрбајҹанын рәшадәтли Һүсејнчиләринин шүҹаәти вә мәрдликләри барәдә сөһбәт ачыр.

  Давамы ...
 • Гарабағ Ислам Торпағыдыр

  44-ҝүнлүк Вәтән Мүһарибәсиндә Һүсејнчиләр неҹә вурушурду вә һәрбичимиз бу һагда нә данышды? – Видео

  Мүшаһидә едәҹәјиниз бу видео һәрби санитарын 44 ҝүнлүк Мүһарибәдә, дөјүш ҝүнләриндә Азәрбајҹанын рәшадәтли Һүсејнчиләринин шүҹаәти вә мәрдликләри барәдә сөһбәт ачдығы олајларын хүласәсидир. Һәрби санитарын ачыгламасынын там сүрәтини исә сил-силә шәклиндә сајтымызда верәҹәјик. Истәјәнләр изләјә биләрләр.

  Давамы ...
 • Гарабағ Ислам Торпағыдыр

  Һәрбичимиз: Салам Олсун Икинҹи Гарабағ Мүһарибәсиндә Зәфәр газанан Азәрбајҹан Шиә Халгына! – Видео

  Һадла

  Ашағыда мүшаһидә едәҹәјиниз видеода да шанлы Азәрбајҹан халгынын Һүсејнчиләри Ермәнистан ишғалчы гүввәләринин 28 иллик ишғалындан азад етдикләри Шуша шәһәринин ән уҹа зирвәсиндән бүтүн Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) Давамчыларына Салам ҝөндәрирләр. Онлар, бир даһа Азәрбајҹан халгынын бејнини милләтчилик вә диҝәр шејтани сијасәтләр илә јуараг, диндән узаглашдырмаг истәјәнләрин фәалијјәтләрини гәрар вердиләр. Һәгигәтән дә Азәрбајҹан Халгы зүһур дөнәминдә Имам Заман (Аллаһ Тәала Онун шәрәфли ҝәлишини тезләшдирсин) һәзрәтләринә јардыма тәләсәнләрдән олаҹаглар!

  Давамы ...
 • Гарабағ Ислам Торпағыдыр

  Гарабағ мүһарибәсиндә Дин фактору данылаз иди. Ермәниләр үчүн бу сәлиб јүрүшү Азәриләр үчүн исә Ҹиһад иди- Видео

  2020-ҹи илин 27 Сентјабр ајындан башлајараг 44 ҝүн давам едән Икинҹи Гарабағ мүһарибәсиндә дә бир чох дахили вә хариҹи дүшмән гүввәләри бу мүһарибәјә түркчүлүк дону ҝејиндирмәјә чалышараг, бу мүһарибәнин заһирдә динлә бағлылығыны там инкар етмәјә чалышдылар. Лакин онларын бүтүн сәјләринә бахмајараг Аллаһ Тәала дүшмәнәрин планларыны пуч етди. Азәрбајҹан халгы дөјүшләрә “Аллаһу Әкбәр!”, “Ләббәјкә Ја Һүсејн!”, “Ләббејкә Ја Әли!”, “Аллаһ ! Муһәммәд! Ја Әли!”, “Ја Әли Кимдир Ахы ермәни!”, “Ја Әли! Анҹаг Ирәли!” кими дини шүарларла нәрә чәкәрәк, дүшмән гүввәсинин гәлбинә хоф вә һүркү салдылар.

  Давамы ...
 • Имам Әлинин (ә) һәјатына гыса бир бахыш

  25 Феврал – 13 Рәҹәб – Имам Әмирәлмөминин Әлинин (ә) мөвлуд ҝүнүдүр, бу мүнасибәтлә иман әһлини тәбрик едирик вә мүтәал Аллаһдан истәјирик ки, бизи дүнја вә ахирәтдә имам Әлидән (ә) ајры салмасын!

  Давамы ...
 • Гарабағ Ислам Торпағыдыр

  Азәрбајҹанын Имам Һүсејн (ә) Ордусундан гардаш Иран Ислам Республикасына саламлар – Видео

  Икинҹи Гарабағ Мүһарибәси дә әслиндә бөјүк гүввәләр тәрәфиндән Шиә Халгынын демографик бахымдан азалмасыны вә јаддашлардан силинмәсини нәзәрә алмышдырлар. Лакин бу мүһарибә бир даһа ҝөстәрди ки, Азәрбајҹан Халгы өз дининә, минталитетинә вә Илаһи Дәјәрләринә садиг бир халгдыр. Хариҹи вә дахили дүшмәнләр әл-әлә вериб Шиәлијин әлејһинә күтләви сүрәтдә, ҝенишмигјаслы тәблиғатлар апармасына бахмајараг, Аллаһ Тәала, һәмишәки кими бу дәфә дә дүшмәнләрин ҝөзләмәдији јердән онларын планларыны пуча чыхартды.

  Давамы ...
 • Гарабағ Ислам Торпағыдыр

  Торпагларымызы азад едән Имам Һүсејн Ордусу, алдыглары әразиләрдә Азан верирләр – Видео

  Әслиндә бу гәләбә, һансыса дөвләтләрин вә јахуд бејнәлхалг тәшкилатларын апардығы сијаси данышыглар вә мүзакирәләрин нәтиҹәси дејилдир. Әксинә Азәрбајҹан Шиә халгынын ајыглығы, Бәдр, Үһүд, Ҹәмәл, Сиффејн, вә Кәрбәла кими дөјүшләрдә иҝидлик, фәдәкарлыг илә тәгва вә иманы бир јердә ҹәмләшдирән мәсум сәркәрдәләри өзләринә өрнәк билмәји, хусусән дә Полад Һәшимов вә онун иҝид достлары кими шәһидләрин шәһадәтинин бәрәкәти вә әзизләримизин шәһид олмаларындан гәзәбләнмиш халгымызын сәһнәјә гәлмәси вә өз етиразыны билдирмәсинин нәтиҹәси иди...

  Давамы ...
 • Гарабағ Ислам Торпағыдыр

  “Аллаһу Әкбәр!” дејәрәк ермәни ишғалчыларына рус дилиндә месаж верән Азәрбајҹан һәрбичиси – Видео

  Бу мүһарибәдә олигархлар, атеистләр, маныслар вә с-дән фәргли олараг диндар тәбәгәнин үзүвләриндән олан кәрбалајылар, мәшһәдиләр вә һаҹылар силаһа сарынараг вәтәнин кешијиндә дурмағы вә ишғал олунмуш әразиләримизи ермәни дүшмән гүввәләринин ҹајнағларындан азад етмәји өзләринә һәм шәри һәм дә вәтәндаш һүгугу билдиләр.

  Давамы ...
 • Гарабағ Ислам Торпағыдыр

  Атасы, оғлу Шәһид ҝизир Әмирли Тофиг һагында дедикләри вә ҹаван нәсилә вердији төвсијјәләри – Видео

  “Оғлум дининә чох бағлы бир шәхс иди. Ағылы кәсәндән намаз гылыр, оруҹ тутурду. Исламла бағлы әламәтдар ҝүнләриндә оруҹ тутмаг хасијјәти вар иди онун. Оғлумун 40 мәрасиминдә онунла ејни вахтда, бир јердә дөјүшән һәрби јолдашы сөһбәт едирди ки, Тофиг оруҹ иди. Нә гәдәр етдик ки, ҝетмәсин су далынҹа. Амма о сөзә бахмады вә ҝетди. Ерәниләр онун ачыг һәдәфдә олдуғу үчүн миламјот вә мәрми атәшләринә тутсалар да лакин она һечнә олмады... Сују бизә ҝәтириб чатдырды. Өзү исә о судан ичмәди. Һамы елә билирди о булагдан дојунҹа су ичиб амма мән билирдим ки, Тофиг оруҹ иди вә су ичмәмишдир... Бир нечә ҝүн сонра исә Тофиг оруҹа һалында шәһид олду... ”

  Давамы ...
 • Гарабағ Ислам Торпағыдыр

  Һәрби јолдашларынын Шәһид Әмирли Тофигин кимлији вә давранышы һаггында сөјләдикләри үрәк сөзләри- Видео

  Азәрбајҹан Хүсуси Тәјинатлылар Дәстәсинин ҝизири Шәһид Әмирли Тофиг Шәмсәддин оғлу 1992-ҹи ил февралын 27-дә Азәрбајҹанын Талыш Бөлҝәсинин Ҹәлилабад рајонунун Фәтуллагышлаг кәндиндә анадан олмуш. 2000-ҹи илләрдә исә Ҹәлилабад шәһәринин Ҝөјтәпә гәсәбәсинә валидејнләри илә бирликдә көчмүшләр. О, аиләнин икинҹи өвлады иди. Тофигдән бөјүк гардашы Ниҹат вә кичик баҹысы вардыр.

  Давамы ...
 • Гарабағ Ислам Торпағыдыр

  Оруҹ һалында сусуз шәһид олан ХТД-нин Ҝизири Шәһид Әмирли Тофиг Шәмсәддин оғлунун јығдғы клип – Видео

  Азәрбајҹан Хүсуси Тәјинатлы Дәстәләрин ХТД ҝизири Шәһид Әмирли Тофиг Шәмсәддин оғлу даим идманла мәшғул олан, гисасыны јағы дүшмәнләрдән алмағы даим арзулајан, пешәкар һәрбичи олмағы илә јанашы һәм дә сөзүн әсил мәнасында Аллаһына ибадәт едән бир шәхс иди. Һәрби тәлимләрдән вә ҝүдәлик идманындан ҝери галмадығы кими намаз вә оруҹ тутмағыны да гәзаја вермирди. О, Мөвласы Әмирәл Мөминин, Әли Ибни Әбу Талибә (әлејһимәс сәлам) вә шәһидләр Ағасы һәзрәт Имам Һүсејнә (әлејһи сәлам) игтида едән бир шәхс иди...

  Давамы ...
 • Гарабағ Ислам Торпағыдыр

  Ағасы Әбүлфәзл кими Оруҹ һалында сусуз шәһид олан ХТД-нин Ҝизири Шәһид Әмирли Тофиг Шәмсәддин оғлу – Видео

  Јағы дүшмән гүввәләринин Исламын ајрылмаз парчасы олан Азәрбајҹан Республикасы әлејһинә башлатдыглары 44 ҝүнлүк Вәтән Мүһарибәсиндә чох сајда Шиә балалары, ағалары Имам Һүсејнә (әлејһи сәлам) игтида едәрәк, ширин ҹанларындан кечиб Шәһидлик мәгамына јүксәлдиләр. Бир чохлары исә мүхтәлиф бәдән јаралары алараг Газилик мәгамына уҹалыдлар. Бунлардан бири дә ХТД-нин Ҝизири Шәһид Әмирли Тофиг Шәмсәддин оғлу иди.

  Давамы ...
 • Гарабағ Ислам Торпағыдыр

  “Анд олсун Аллаһа!Бу Гәләбәни бизә газандыран Әһли-бејт севәрләр олду”- дејән һәрбичи Президентә мүраҹиәт етди- Видео

  Һеч бир кәсин ҝөзләмәдији јердән кафирләр вә азғын дүшмән гүввәләри сарсыдыҹы зәрбәләр алдылар. Шанлы Азәрбајҹан Халгы “Аллаһу Әкбәр!”, Ја Әли” Анҹаг Ирәли!”, “Ләббејкә Ја Һүсејн!”, “Ләббејкә Ја Әли!” “Аллаһ! Муһәммәд! Ја Әли! Кимдир Ахы Ермәни!” кими шүарлар илә дүшмән үзәринә шығыјыб торпаглары азад едирдиләр. Һәр бир гарыш торпагларымызы дүшмәнин ишғалындан азад едән әсҝәрләримиз орада Азан верәрәк Әшһәдү Әннә Әмирәл Мөмининә Әлијјән Вәлијјуллаһ дејиб намазлар гылыр, оруҹлар тутур, халгымыза вә вәтәнимизә дуалар едирдиләр...

  Давамы ...
 • Гарабағ Ислам Торпағыдыр

  Ермәни ишғалындан азад етдији торпагларымызда намаз гылан иҝидимиз – Видео

  Имам Әли (әлејһи сәлам) намаз барәдә бујурур: “Намаза риајәт един! О, мөминин мераҹы, динин сүтунудур. Гијамәтдә бәндәдән өнҹә сорушулан сорғу да намаз һаггында олаҹаг. Бәндәнин намазы гәбул олдуғу тәгдирдә, диҝәр әмәлләр дә гәбул олур. Гәбул едилмәјиб һесаба алынмадыгда исә һеч бир әмәл инсан үчүн фајдалы олмаз. Ону горујун (ону вахтында гылмаг фәзиләтлиндән хәбәрсиз олмајын). Чохлу намаз гылын! Онун васитәси илә (Аллаһа) јахынлашын. Чүнки, Гуранда бујурулдуғу кими: “Намаз мөминләрә јазылмыш вә вахты мүәјјән едилмиш бир ваҹибдир.”( Ниса сурәси, 103-ҹү ајә)

  Давамы ...
 • Гарабағ Ислам Торпағыдыр

  Онлар, Имам Һүсејнин (ә) вә һәзрәти Әбүлфәзлил Аббасын (ә) мүсибәтинә синә вура-вура дүшмәнә галиб ҝәлдиләр – Видео

  Бу мүһарибә бир даһа ҝөзтәрди ки, Азәрбајҹан Халгы өз дининә, минталитетинә вә Илаһи Дәјәрләринә садиг бир халгдыр. Хариҹи вә дахили дүшмәнләрин әл-әлә вериб Шиәлијин әлејһинә күтләви сүрәтдә, ҝенишмигјаслы тәблиғатлар апармасына бахмајараг, Аллаһ Тәала һәмишәки кими бу дәфә дә дүшмәнләрин ҝөзләмәдији јердән онларын 2+2=4 планыны пуча чыхартды.

  Давамы ...
 • Гарабағ Ислам Торпағыдыр

  Ермәни ишғалындан азад едилмиш Талышда 26 илдән сонра сәсләндирлән илк Азан сәдалары – Видео

  Азан бәшәријјәти ибадәтә вә бәндәлијә дәвәт едир.

  Имам Рза (әлејһи сәлам) азанын фәлсәфәси вә әһәмијјәти һаггында белә бујурурлар: “(Азан) 1. О кәс ки, унудуб (онун) јадына салар вә о кәс ки, гәфләтдәдир (ону) гәфләтдән ојадар. 2. О кәс ки, мәшғулдур, намазын вахтыны биләр. 3. (Азан вериләндә) Инсанлар Халигин пәрәстишинә дәвәт олунар вә һәвәсләндириләр. 4. Азаны дејән төвһиди етираф едәр вә иманы ашкар едәр. Исламы елан едәр вә о кәс ки, (бунлары) унутмушдур јадына салар.”

  Давамы ...
 • Гарабағ Ислам Торпагларыдыр

  Нәгәдәр ки, Азәрбајҹанда бу шәһид анасынын тимсалында аналар вардыр дүшмән һеч заман бата билмәјәҹәк! –Видео

  Пантүркчүлүк, иргчилик, толерантлыг вә мулиткултурализим ады илә вәһһабилик, Јаһова Шаһидләри, Кришналыг, һомосексуаллыг вә с. анти-менталитет сијасәтләр ады илә Азәрбајҹан Шиә Халгына, онун милли кимлијинә вә Илаһи Дәјәрләринә гаршы апарылан рәзилликләр нәтиҹәсиз галмагда давам едир. Чүнки Азәрбајҹан Шиә Халгы көклү халг олараг хәмирмајәси Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) Мәһәббәти илә јоғрулмуш бир халгдыр. Нәгәдәр ки, Азәрбајҹанда ашағыдакы видеода мүшаһидә едәҹәјиниз ана тимсалында аналар вардырса дүшмәнин бүтүн зәһәрли охлары һәдәфдән јајынаҹагдыр...

  Давамы ...
 • Гарабағ Ислам Торпағыдыр

  Гарабағы азад едәнләр “Салам Олсун Һүсејнә (ә)! Ләббејкә Ја Һүсејн!” дејән Һүсејнчи иҝидләримиз олду - Видео

  30 илә јахын иди ки, ермәни вәһшиләри әлиндә ишғалда галан Гарабағ башда олмагла даһа 7 рајонумуз, түрбәләр, мәзарлыглар, мүгәддәс мәканларымыз, донуз төвләсинә чеврилмиш Мәсҹидләр вә Мәдрәсәләримиз вә с. мәдәни вә маариф оҹагларымыз 2020-ҹи илин 27 Сентјабр тарихиндән етибарән 2020-ҹи илин 10 Нојабр тарихинә кими ермәни ишғалчыларынын ҹинајәтләринә гаршы апарылан 44 ҝүнлүк мүһарибәдә мәһз Имам Һүсејн (әлејһи сәлам) ашигләринин баҹарыглы әлләри илә ҝери гајтарылды...

  Давамы ...
 • Гарабағ Ислам Торпағыдыр

  Һз. Әлинин (ә) дилијлә ханым Зәһраја мәрсијә охујан Азәрбајҹанын Хүсуси Тәјинатлы Гошунларын үзвү – Видео

  Өлүм онлар үчүн балдан ширин, дүшмәлә мүһарибә исә онлар үчүн фәхр иди...

  Ермәнистан ишғалчы республикасынын, әһалисинин 98%-ни Мүсәлманлар тәшкил едән Азәрбајҹан Республикасы әлејһинә башлатдығы Икинҹи Гарабағ мүһарибәсиндә Һүсејнчи әсҝәр вә забитләримиз тарих јаздылар. Онлар ширин ҹанларындан кечәрәк торпагларымызы ҝери алмаға наил олдулар.

  Давамы ...
 • Гарабағ Ислам Торпағыдыр

  Онлар дөјүш бөлҝәсиндә белә намазларыны вахтында гылырдылар – Видео

  Мүһарибәјә көнүллү олараг Аллаһ Тәалаја, Пејғәмбәр (сәлләллаһу әлејһи вә алиһ), Әһли-бејтә (әлејһимус сәлам) вә вәтәнә олан ешг илә јолланан Азәрбајҹанын гејрәтли өвладлары гар вә буран, исти вә сојуг, дөјүш вә сакитлик билмәдән Уҹа Јарадана ибадәтләрини әввәл вахтында јеринә јетирмәләри илә мүасир дөвранымызда инсанларын әјани нүмунәләринә чеврилмишдирләр...

  Давамы ...
 • Гарабағ Ислам Торпағыдыр

  Ја Әли!!! Икинҹи Гарабағ Мүһарибәсиндә гәләбә чалан Аллаһ, Пејғәмбәр вә Имам Һүсејн Ордусу – Видео

  Аллаһ Ордусу, Пејғәмбәр Ордусу вә Имам Һүсејн Ордусу сыраларында дајанан Азәрбајҹанын әсҝәр вә забитләри дөјүшләрдә “Аллаһу Әкбәр!”, “Ја Әли! Кимдир Ахы Ермәни!”, “Ја Әли Анҹаг Ирәли!”, “Ләббејкә Ја Һүсејн!”, “Һејһат Миннә Зиллә!” вә с. дини шүарлар сәсләндирмәләри, вахтында намазларыны гылыб Аллаһ Тәалаја ибадәт етмәләри вә ишғалдан азад етдикләри әразиләрдә илк ҝөрдүкәлри иш Азан вермәләри илә бу мүһарибәнин галиби олдулар...

  Давамы ...
 • Гарабағ Ислам Торпағыдыр

  Ҹан верән һалда башыны ҝөјә галдырыб: “Мән ҝөрдүјүмү сиз ҝөрмүрсүнүз!” дејән Һүсејнчи – Видео

  Мәлум мәсәләдир ки, вәтәнин кешијиндә дуран Азәрбајҹан Республикасынын шүҹаәтли һәрбичиләринин дөјүш мејданларында ҝөстәрдикләри бөјүк рәшадәтликләри онларын Ашура Мәктәбиндән, Имам Һүсејндән (әлејһи сәлам) алдыглары тәрбијәдән ирәли ҝәлир... Бу дөјүшләрдә иштирак едән Имам Һүсејн (әлејһи сәлам) дөјүшчүләри, Аллаһ Тәалаја олан бағлылыглары, Пејғәмбәр (сәллаәллаһу әлејһи вә алиһ) вә Онун Пак Әһли Бејтинә (әлејһимус-сәлам) олан итаәткарлыглары илә ишғалчы христиан ермәниләриндән сечилирдиләр...

  Давамы ...
Гарабағ Ислам Торпағыдыр. Гарабағ Азәрбајҹанындыр.
پیام رهبر انقلاب به مسلمانان جهان به مناسبت حج 1441 / 2020
We are all zakzaki
conference-abu-talib
Әсрин Мүгавиләсинә Јох Дејирик!