Ислам вә Идман

Мәшһур Бокс Кралы Муһәммәд Әли 74 јашында вәфат етди / Һолливуду тәәҹҹүбә ҝәтирән шәхсин әһвалаты - Фото

Америкалы Мүсәлман боксчу нә үчүн адынын һолливудун мәшһурлар хијабаны үзәриндә јазылмасына разы олмамышдыр?!!!

  • Хәбәрин коду : 758175
  • Мәнбә : АБНА- Хәбәр Аҝентлији
Хүласә

Гејд едәк ки, Дүнја шөһрәтли америкалы Мүсәлман боксчу, “Америка Гарадәрили Вәтәндашларын Һүгуглары” һәракатынын танынмыш үзвү Муһәммәд Әли бу ҝүн 4 мај, 2016 тарихдә, 74 јашында нәфәс чатышмамазлығы нәтиҹәсиндә дүнјасыны дәјишиб. Мәрһум боксчу узун илләр иди ки, Паркинсон хәстәлијиндән әзијјәт чәкирди. Сон бир нечә ҝүнү нәфәс проблеми илә үзләшдији үчүн Аризона әјаләтиндә хәстәханаја јерләшдирилмишдир.

Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Һолливудда “мәшһурлар” адлы хијабан јерләшир. Бу хијабанда Американын мәшһур чеһрәләринә тәшәккүр билдирмәк мәгсәди илә онларын адларыны гызылы рәнҝли улдузун үзәринә јазараг хијабанын дөшәмәси үзәринә гојурлар. Беләликлә дә, хијабандан һәр ҝүн кечән инсанлар онларын адларыны охујур вә даим онлары јад едирләр. Мәшһур америкалы МҮсәлман боксчу Муһәммәд Әлијә дә, онун адынын улдуз дахилиндә јазылараг “мәшһурлар” хијабанда нәсб едилмәси тәклифини вердикдә ҝөзләнилмәдән Муһәммәд Әлидән рәдд ҹавабы алырлар.

Һадисә Һолливуд ишчиләрини тәҹүбләндирир: Муһәммәд Әли нә үчүн бу шөһрәтдән имтина едир?!!! Ахы бу илк дәфә иди ки, Америка тарихиндә белә бир һадисә баш верирди... Муһәммәд Әлидән сорушдугда ки, нә үчүн разы олмадын адыны мәшһурлар хијабанында јазсынлар? О, там гәтијјәтлә белә ҹаваб верди: Мән Муһәммәд Пејғәмбәрин (сәлләллаһу әлејһи вә алиһ) адыны дашыјырам. Вә мән һеч вахт разы олмарам ки, Ислам Пејғәмбәринин мүбарәк ады милјонларла инсанын ајаг дөјәҹләдикләри хијабанын дөшәмәси үзәриндә јерә јазылсын вә о ада һөрмәтсизлик олунсун!

Беләликлә дә, Һолливуд үзәриндә Муһәммәд Әлинин ады јазылмыш гызылы рәнҝли улдузу хијабанын диварында нәсб етди. Бу илк дәфә иди ки, танынмыш шәхсијјәтин ады мәшһурлар хијабанын дөшәмәси үзәриндә дејил, диварында нәсб едилирди...

Гејд едәк ки, Дүнја шөһрәтли америкалы Мүсәлман боксчу, “Америка Гарадәрили Вәтәндашларын Һүгуглары” һәракатынын танынмыш үзвү Муһәммәд Әли бу ҝүн 4 мај, 2016 тарихдә, 74 јашында нәфәс чатышмамазлығы нәтиҹәсиндә дүнјасыны дәјишиб. Мәрһум боксчу узун илләр иди ки, Паркинсон хәстәлијиндән әзијјәт чәкирди. Сон бир нечә ҝүнү нәфәс проблеми илә үзләшдији үчүн Аризона әјаләтиндә хәстәханаја јерләшдирилмишдир.

Диггәт: Хәбәрдән истифадә етдикдә мәнбәјә истинад лазымдыр


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*

قدس راه شهداء
Ексклүзив Бурахылыш Ислам Сәрдарлары Һаҹ Гасым Сүлејмани вә Әбу Меһди әл Муһәндисин Шәһадәти
We are all zakzaki
conference-abu-talib