• Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) Хәбәрләри- Имамәт вә Хилафәт Бајрамы Ејдуллаһи Әкбәр

  Гәдим Куфә Мәсҹидиндә Вилајәт вә Хилафәт Бајрамы олан Гәдир Хум гејд едилиб – Фото Репортаж

  Һз. Мәһммәд (сәлләллаһу әлејһи вә алиһ) һиҹрәтин 10-ҹу илдә 350 мин мүсәлманын иштиракы илә сонунҹу дәфә һәјата кечирдији һәҹҹ мәрасиминдән ҝери гајыдаркән Гәдир Хум чөлүндә Аллаһ Тәаланын әмри илә (бу әмр Гурани-кәримин Маидә сурәсинин 67-ҹи ајәсиндә ҝәлиб) өзүндән сонра Әли ибни Әбу Талиби вә онун нәслиндән олан 11 өвладыны Аллаһ Тәаланын аләмләрдә олан Хәлифәси, Вәлиси вә инсанларын имамы сечмишдир. Бундан сонра Өмәр ибни Хәттаб вә Әбу Бәкр башда олмагла орада олан бүтүн сәһабәләр һәзрәт Әлини үммәтин рәһбәрлијинә сечилмәси мүнасибәтилә тәбрик едибләр.

  Давамы ...
 • Биз Һамымыз Зәкзакијик!

  Ниҝерија мүбариз вә мүгавимәтчи халгы Шејх Зәкзаки вә ханымынын азад едилмәсини бајрам кечирирләр + Фото Репортаж

  Гејд едәк ки, Ниҝеријанын али мәһкәмәси 2016-ҹы илин декабрында Шејх Зәкзакинин тез бир заманда азад едилмәси барәдә һөкм чыхарды вә бу өлкәнин ордусу вә хәфијјә тәшкилатларыны онун аиләсинә 150 мин доллар компенсасија өдәмәјә мәһкум етди, амма гејд олунан органлар бу һөкмүн иҹрасындан бојун гачырараг, Шејх Зәкзакини һәбсдә сахламагда давам етдиләр.

  Давамы ...
 • Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) Хәбәрләри- Имамәт вә Хилафәт Бајрамы Ејдуллаһи Әкбәр

  Мејсәм Тәммарын (р) һәрәминдә Вилајәт вә Хилафәт Бајрамы олан Гәдир Хум бајрамы ҝеҹәси мәрасим – Фото Репортаж

  Һз. Мәһммәд (сәлләллаһу әлејһи вә алиһ) һиҹрәтин 10-ҹу илдә 350 мин мүсәлманын иштиракы илә сонунҹу дәфә һәјата кечирдији һәҹҹ мәрасиминдән ҝери гајыдаркән Гәдир Хум чөлүндә Аллаһ Тәаланын әмри илә (бу әмр Гурани-кәримин Маидә сурәсинин 67-ҹи ајәсиндә ҝәлиб) өзүндән сонра Әли ибни Әбу Талиби вә онун нәслиндән олан 11 өвладыны Аллаһ Тәаланын аләмләрдә олан Хәлифәси, Вәлиси вә инсанларын имамы сечмишдир. Бундан сонра Өмәр ибни Хәттаб вә Әбу Бәкр башда олмагла орада олан бүтүн сәһабәләр һәзрәт Әлини үммәтин рәһбәрлијинә сечилмәси мүнасибәтилә тәбрик едибләр.

  Давамы ...
 • Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) Хәбәрләри- Имамәт вә Хилафәт Бајрамы вә Муһәррәм

  Дүнја Әһли-Бејт (ә) Ассамблејасынын Баш катибинин месажы илә "Гәдир вә Ашуранын Бөјүклүјү" конфрансы –Фото репортаж

  Бу конфрансда Дүнја Әһли Бејт (әлејһимус сәалм) Ассамблејасынын Баш катиби Ајәтуллаһ Рза Рамазанинин видео месажы јајымланды.

  Давамы ...
 • Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) Хәбәрләри- Имамәт вә Хилафәт Бајрамы Ејдуллаһи Әкбәр

  Вилајәт вә Хилафәт Бајрамы олан Гәдир Хум бајрамы әрәфәсиндә Имам Әлинин (ә) ҝүлләрлә бәзәдилмиш һәрәми– Фото Репортаж

  Һз. Мәһммәд (сәлләллаһу әлејһи вә алиһ) һиҹрәтин 10-ҹу илдә 350 мин мүсәлманын иштиракы илә сонунҹу дәфә һәјата кечирдији һәҹҹ мәрасиминдән ҝери гајыдаркән Гәдир Хум чөлүндә Аллаһ Тәаланын әмри илә (бу әмр Гурани-кәримин Маидә сурәсинин 67-ҹи ајәсиндә ҝәлиб) өзүндән сонра Әли ибни Әбу Талиби вә онун нәслиндән олан 11 өвладыны Аллаһ Тәаланын аләмләрдә олан Хәлифәси, Вәлиси вә инсанларын имамы сечмишдир. Бундан сонра Өмәр ибни Хәттаб вә Әбу Бәкр башда олмагла орада олан бүтүн сәһабәләр һәзрәт Әлини үммәтин рәһбәрлијинә сечилмәси мүнасибәтилә тәбрик едибләр.

  Давамы ...
 • Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) Хәбәрләри- Имамәт вә Хилафәт Бајрамы Ејдуллаһи Әкбәр

  Ҹәмкәран Мәсҹидиндә Һз. Имам Әлијә (ә) тәвәссүл вә Вилајәт Бајрамы олан Гәдир Хум бајрамы ҝеҹәси – Фото Репортаж

  Һз. Мәһммәд (сәлләллаһу әлејһи вә алиһ) һиҹрәтин 10-ҹу илдә 350 мин мүсәлманын иштиракы илә сонунҹу дәфә һәјата кечирдији һәҹҹ мәрасиминдән ҝери гајыдаркән Гәдир Хум чөлүндә Аллаһ Тәаланын әмри илә (бу әмр Гурани-кәримин Маидә сурәсинин 67-ҹи ајәсиндә ҝәлиб) өзүндән сонра Әли ибни Әбу Талиби вә онун нәслиндән олан 11 өвладыны Аллаһ Тәаланын аләмләрдә олан Хәлифәси, Вәлиси вә инсанларын имамы сечмишдир. Бундан сонра Өмәр ибни Хәттаб вә Әбу Бәкр башда олмагла орада олан бүтүн сәһабәләр һәзрәт Әлини үммәтин рәһбәрлијинә сечилмәси мүнасибәтилә тәбрик едибләр.

  Давамы ...
 • Гуран Кәрим – Хәбәрләр

  Ҹәмкәран Мәсҹидиндә Гуран Кәримә даир “ҝәнҹләрин гираәт креслосу” үнванлы 10 ҝүнлүк мәрасимин ачылышы – Фото Репортаж

  Мәрасим Ҹамкаран Мәсҹидинин Гуран вә Намаз бүросу вә һәзрәт Фатимәи Мәсумәнин (сәламуллаһи әлјһа) һәрәминин Гуран вә Һәдиси бүросу тәрәфиндән тәшкил олунур.

  Давамы ...
 • Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) Хәбәрләри- Имамәт вә Хилафәт Бајрамы Ејдуллаһи Әкбәр

  Һәзрәт Мәсумәнин (с) һәрәми Вилајәт вә Хилафәт Бајрамы олан Гәдир Хум бајрамы ҝеҹәсиндә – Фото Репортаж

  Һз. Мәһммәд (сәлләллаһу әлејһи вә алиһ) һиҹрәтин 10-ҹу илдә 350 мин мүсәлманын иштиракы илә сонунҹу дәфә һәјата кечирдији һәҹҹ мәрасиминдән ҝери гајыдаркән Гәдир Хум чөлүндә Аллаһ Тәаланын әмри илә (бу әмр Гурани-кәримин Маидә сурәсинин 67-ҹи ајәсиндә ҝәлиб) өзүндән сонра Әли ибни Әбу Талиби вә онун нәслиндән олан 11 өвладыны Аллаһ Тәаланын аләмләрдә олан Хәлифәси, Вәлиси вә инсанларын имамы сечмишдир. Бундан сонра Өмәр ибни Хәттаб вә Әбу Бәкр башда олмагла орада олан бүтүн сәһабәләр һәзрәт Әлини үммәтин рәһбәрлијинә сечилмәси мүнасибәтилә тәбрик едибләр.

  Давамы ...
 • Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) Хәбәрләри- Имамәт вә Хилафәт Бајрамы Ејдуллаһи Әкбәр

  Вилајәт вә Хилафәт Бајрамы олан Гәдир Хум бајрамында Имам Әлинин(ә) мүгәддәс зијарәтҝаһынын јујулмасы– Фото Репортаж

  Һз. Мәһммәд (сәлләллаһу әлејһи вә алиһ) һиҹрәтин 10-ҹу илдә 350 мин мүсәлманын иштиракы илә сонунҹу дәфә һәјата кечирдији һәҹҹ мәрасиминдән ҝери гајыдаркән Гәдир Хум чөлүндә Аллаһ Тәаланын әмри илә (бу әмр Гурани-кәримин Маидә сурәсинин 67-ҹи ајәсиндә ҝәлиб) өзүндән сонра Әли ибни Әбу Талиби вә онун нәслиндән олан 11 өвладыны Аллаһ Тәаланын аләмләрдә олан Хәлифәси, Вәлиси вә инсанларын имамы сечмишдир. Бундан сонра Өмәр ибни Хәттаб вә Әбу Бәкр башда олмагла орада олан бүтүн сәһабәләр һәзрәт Әлини үммәтин рәһбәрлијинә сечилмәси мүнасибәтилә тәбрик едибләр.

  Давамы ...
 • Биз Һамымыз Зәкзакијик!

  Шејх Зәкзаки Азад едилди + Фото

  Ниҝерија мәһкәмәси өтән ҝүн Ниҝерија Ислам Һәрәкатынын лидери Шејх Ибраһим Зәкзәкинин вә һәјат јолдашынын ишинә бахды вә бүтүн иттиһамлардан онлара бәраәт газандырды. Мәһкәмә Шејх Зәкзәкинин вә һәјат јолдашынын сәрбәст бурахылмасына гәрар верди.

  Давамы ...
 • Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) Хәбәрләри- Имамәт вә Хилафәт Бајрамы Ејдуллаһи Әкбәр

  Ниҝеријанын Зарија шәһәриндә Вилајәт вә Хилафәт Бајрамы олан Гәдир Хум бајрамы әзәмәтлә гејд олунду– Фото Репортаж

  Һз. Мәһммәд (сәлләллаһу әлејһи вә алиһ) һиҹрәтин 10-ҹу илдә 350 мин мүсәлманын иштиракы илә сонунҹу дәфә һәјата кечирдији һәҹҹ мәрасиминдән ҝери гајыдаркән Гәдир Хум чөлүндә Аллаһ Тәаланын әмри илә (бу әмр Гурани-кәримин Маидә сурәсинин 67-ҹи ајәсиндә ҝәлиб) өзүндән сонра Әли ибни Әбу Талиби вә онун нәслиндән олан 11 өвладыны Аллаһ Тәаланын аләмләрдә олан Хәлифәси, Вәлиси вә инсанларын имамы сечмишдир. Бундан сонра Өмәр ибни Хәттаб вә Әбу Бәкр башда олмагла орада олан бүтүн сәһабәләр һәзрәт Әлини үммәтин рәһбәрлијинә сечилмәси мүнасибәтилә тәбрик едибләр.

  Давамы ...
 • Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) Хәбәрләри- Имамәт вә Хилафәт Бајрамы Ејдуллаһи Әкбәр

  Ниҝерија Ислам Һыракаты үзвләри Вилајәт вә Хилафәт Бајрамы олан Гәдир Хум бајрамыны гејд едирләр – Фото Репортаж

  Һз. Мәһммәд (сәлләллаһу әлејһи вә алиһ) һиҹрәтин 10-ҹу илдә 350 мин мүсәлманын иштиракы илә сонунҹу дәфә һәјата кечирдији һәҹҹ мәрасиминдән ҝери гајыдаркән Гәдир Хум чөлүндә Аллаһ Тәаланын әмри илә (бу әмр Гурани-кәримин Маидә сурәсинин 67-ҹи ајәсиндә ҝәлиб) өзүндән сонра Әли ибни Әбу Талиби вә онун нәслиндән олан 11 өвладыны Аллаһ Тәаланын аләмләрдә олан Хәлифәси, Вәлиси вә инсанларын имамы сечмишдир. Бундан сонра Өмәр ибни Хәттаб вә Әбу Бәкр башда олмагла орада олан бүтүн сәһабәләр һәзрәт Әлини үммәтин рәһбәрлијинә сечилмәси мүнасибәтилә тәбрик едибләр.

  Давамы ...
 • Биз Һамымыз Зәкзәкијик!

  Ниҝеријанын Абуҹа шәһәр ҹамааты Шејх Зәкзәкинин азад едилмәси үчүн јүрүшләрә давам едирләр – Фото Репортаж

  Шејх Ибраһим Закзаки вә онун һәјат јолдашы 2015-ҹи ил декабрын 13-дә Ниҝерија һәрбчиләринин Зариа шәһәриндәки һүсејнијјәјә гаршы һүҹумунда ағыр јараланды вә елә һәмин вәзијјәтдә дә һәбс олунду. Ниҝеријанын орду гүввәләри Шејх Зәкзакинин һәбс олундуғу ҝүн һүсејнијјә вә онун мәнзили гаршысына топлашанлара тәрәф атәш ачараг, Зәкзакинин үч ушағы дахил олмагла ики мин Шиәни шәһид етдиләр.

  Давамы ...
 • 114 Дүнја Мүкафаты Мүсабигәси

  “114 Дүнја Мүкафаты” катиблији тәрәфиндән алынан әсәрләрин гијмәтләндирмәсинин сон мәрһәләси – Фото Репортаж

  “114 Дүнја Мүкафаты” катиблији тәрәфиндән алынан әсәрләрин гијмәтләндирилмәсинин сон мәрһәләси 2021 тарих, 25 ијул Базар ертәси ҝүнү Үмүмдүнја Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) Ассамблејасынын мүгәддәс Гум шәһәриндәки офисинин иҹлас салонунда кечирилиб.

  Давамы ...
 • Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) Хәбәрләри – Һз. Фатимәи Мәсумә (ә)

  Ханым Фатимә Мәсумәнин (с) мүбарәк һәрәминдәки Имам Һади (ә) адына сәһнин ҝөрүнтүләри – Фото Репортаж

  Бу сәһн гәдим дөвүрдән бәри “сәһни әтиг” јәни гәдим сәһн ады илә мәшһур иди. Лакин сон он илләрдә бу сәһнин адыны Имам Һадинин (әлејһа сәлам) шәрәфинә дәјишәрәк Имам Һади (әлејһа сәлам) сәһни гојдулар.

  Давамы ...
 • Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) Хәбәрләри – Фатимәи Мәсумә (с)

  Ханым Мәсумәнин (с) һәрәминдә Ҹамиә Кәбирә зијарәтинин охунма мәрасими – Фото Репортаж

  Имам Һадинин (әлејһи сәлам) мөвлуду мүнасибәти илә Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) Кәримәси, ханым Фатимәи Мәсумәнин мүгәддәс зијарәтҝаһында кечирилән дуа мәрасими "Һөҹҹәтүл Ислам вәл Мүслимин ҹәнаб Шәһидинин ифасы илә баш тутуб.

  Давамы ...
 • Гуран Хәбәрләри

  Исфаһанда “Аваје Мәрифәт” мөһтәшәм Гуран лајиһәсинин тәгдимат мәрасими – Фото Репортаж

  Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) Хәбәр Аҝентлији –АБНА-нын вердији хәбәрә әсасән, өтән ҝүн, 26 ијул, 2021 тарихдә, Чәршәнбә ахшамы, ҝүнортадан әввәл Гуран мәрасими устад Мәһәммәд Рза Һагшенасын сәси илә вә Елми Һөвзә вә университет мүәллимләри, Гуран Кәрим фәаллары вә Милли вә әјаләт үзрә Гуран Кәримин гариләринин иштиракы илә Исфаһанда, 14 Мәсум адына һүсејнијәдә тәшкил едилиб.

  Давамы ...
 • Гәрби Асија Хәбәрләри – Түркијә

  Әрдәбилин Имам Ҹүмәси Истанбулдакы Зејнәбијјә мәсҹидини зијарәт едиб – Фото Репортаж

  Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) Хәбәр Аҝентлији –АБНА-нын вердији хәбәрә әсасән, Үмүдүнја Мүсәлманларынын Али Рәһбәри һәзрәт Ајәтуллаһ Узма Сејјид Әли Хаменеинин Әрдәбил үзрә нүмајәндәси вә Әрдәбилин Имам Ҹүмәси Ајәтуллаһ Сејјид Һәсән Амили, Түркијәјә сәфәри заманы Истанбулун Зејнәбијјә мәсҹидини дә зијарәт едиб.

  Давамы ...
 • Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) Хәбәрләри – Әбүлфәзлил Аббас (ә)

  Кәрбәла шәһәриндә јерләшән һәзрәт Әбүлфәз Аббасын (әлејһи сәлам) пак һәрәминин мүхтәлиф шәкилләри _ Фото Репортаж

  Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) Хәбәр Аҝентлији –АБНА-нын вердији хәбәрә әсасән, Ирагын мүгәддәс Кәрбәла шәһәриндәки һәзрәт Әбүлфәзлил Аббасын (әлејһи сәлам) зијарәтҝаһы, ҝүндәлик олараг Ирагын мүхтәлиф бөлҝәләриндән минләрлә зәввар гәбул едир.

  Давамы ...
 • Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) Хәбәрләри- Имамәт вә Хилафәт Бајрамы Ејдуллаһи Әкбәр

  Әмир әл-Мөминин (әлејһи сәлам) мүбарәк зијарәтҝаһынын ҝүнбәзинин үстүндә Гәдир бајрағы галдырылды – Фото Репортаж

  Һз. Мәһммәд (сәлләллаһу әлејһи вә алиһ) һиҹрәтин 10-ҹу илдә 350 мин мүсәлманын иштиракы илә сонунҹу дәфә һәјата кечирдији һәҹҹ мәрасиминдән ҝери гајыдаркән Гәдир Хум чөлүндә Аллаһ Тәаланын әмри илә (бу әмр Гурани-кәримин Маидә сурәсинин 67-ҹи ајәсиндә ҝәлиб) өзүндән сонра Әли ибни Әбу Талиби вә онун нәслиндән олан 11 өвладыны Аллаһ Тәаланын аләмләрдә олан Хәлифәси, Вәлиси вә инсанларын имамы сечмишдир. Бундан сонра Өмәр ибни Хәттаб вә Әбу Бәкр башда олмагла орада олан бүтүн сәһабәләр һәзрәт Әлини үммәтин рәһбәрлијинә сечилмәси мүнасибәтилә тәбрик едибләр.

  Давамы ...
 • Гәрби Асија Хәбәрләри – Иран Ислам Республикасы

  ИИР-ын Али Мәһкәмә Башчысы Ханым Мәсумәнин (с) мүбарәк мәзарыны зијарәт етди – Фото Репортаж

  Хатырладаг ки, ијулун 5-и, 2021 тарихдә јүксәк вәзифәли ИИР рәсминин иштиракы илә кечирилән мәрасимдә Али Мәгамлы Рәһбәрин офисинин сәдри Һөҹҹәтүл Ислам Мәһәммәди Голпајгани, ҹәнаб Һөҹҹәтүл Ислам Мөһсүни Ежеинин Иранын Мәһкәмә Һакимијјәтинә тәјин олунмасына даир Ислам Ингилабынын Бөјүк Рәһбәринин һөкмүнү гираәт едиб.

  Давамы ...
 • Ислам вә Сағламлыг – Идман

  Имам Әли (ә) адына Рәштин Бејнәлхалг Зорханасы – Фото Репортаж

  Зорхана идманы бир мәдәни ирс олараг, мәнәвијјат, етика вә сәнәти бирләшдирән, гәдим дөврләрдән бәри популјар олан вә нәсилдән-нәслә өтүрүлән иранлыларын дини, милли вә тарихи кимлијинин символудур.

  Давамы ...
 • Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) Хәбәрләри – Имам Әли (әлејһи сәлам)

  Имам Әлинин (ә) һәрәминдәки јени инша едилмиш Һәзрәт Зәһра (с) адына сәһн – Фото Репортаж

  Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) Хәбәр Аҝентлији –АБНА-нын вердији хәбәрә әсасән, Ирагын Нәҹәф Әшрәф шәһәриндә јерләшән һәзрәт Әмир әл-Мөминин, Әли Ибн Әбу Талибин (әлејһимә сәлам) пак вә мүгәддәс зијарәтҝаһында һәзрәт Фатимәи Зәһра адына (сәламуллаһи әлејһа) һәјәтинин иншаат лајиһәсинин иҹра әмәлијјатынын сон мәрһәләләри битмәк үзрәдир.

  Давамы ...
 • Һәҹҹ –Исламын Бөјүк Сијаси вә Ибади Әмәли – Гурбан Бајрамы Намазы

  Исвеч шиәләри Ҝөтеборгда Гурбан Бајрамы намазы гылыблар – Фото Репортаж

  Исвеч Шиәләри вә Әһли-бејт (әлејһимус сәлам) давамчыларынын иштиракы илә Гурбан Бајрамы намазы, Исвечин Ҝөтеборг шәһәриндәки Әмирәл-мөминин (әлејһи сәалм) адына Һүсејнијјәдә гылыныб.

  Давамы ...
 • Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) Хәбәрләри- Имамәт вә Хилафәт Бајрамы Ејдуллаһи Әкбәр

  Һз. Мәсумәнин (с) зијарәтҝаһы Имамәт вә Хилафәт Бајрамы олан Гәдир Хум бајрамы әрәфәсиндә јашыла бүрүндү- Фото Репортаж

  Һз. Мәһммәд (сәлләллаһу әлејһи вә алиһ) һиҹрәтин 10-ҹу илдә 350 мин мүсәлманын иштиракы илә сонунҹу дәфә һәјата кечирдији һәҹҹ мәрасиминдән ҝери гајыдаркән Гәдир Хум чөлүндә Аллаһ Тәаланын әмри илә (бу әмр Гурани-кәримин Маидә сурәсинин 67-ҹи ајәсиндә ҝәлиб) өзүндән сонра Әли ибни Әбу Талиби вә онун нәслиндән олан 11 өвладыны Аллаһ Тәаланын аләмләрдә олан Хәлифәси, Вәлиси вә инсанларын имамы сечмишдир. Бундан сонра Өмәр ибни Хәттаб вә Әбу Бәкр башда олмагла орада олан бүтүн сәһабәләр һәзрәт Әлини үммәтин рәһбәрлијинә сечилмәси мүнасибәтилә тәбрик едибләр.

  Давамы ...
 • Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) Хәбәрләри

  Имам Казым (әлејһи сәлам) вә Имам Муһәммәд Тәгинин (әлејһи сәлам) мүгәддәс зијарәтҝаһы – Фото Репортаж

  Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) Хәбәр Аҝентлији –АБНА-нын вердији хәбәрә әсасән, Ирагын Казимејн шәһәриндәки Имам Казым (әлејһи сәлам) вә Имам Муһәммәд Тәгинин (әлејһи сәлам) зијарәтҝаһы ҝүндәлик Ирагын мүхтәлиф шәһәрләриндән минләрлә зәввара ев саһиблији едир.

  Давамы ...
 • Гәрби Асија Хәбәрләри – Иран Ислам Республикасы

  Исфаһанда Зајандеруд чајынын дирчәлиши – Фото Репортаж

  Су бәнди ачыландан бәри чај 10 ҝүн бојунҹа ахар вәзијјәтдә олаҹаг. Зајандеруддакы ахан су јалныз Шәрги Исфаһанын бағларыны сувармаг үчүн нәзәрдә тутулмушдур.

  Давамы ...
 • Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) Хәбәрләри – Әбүлфәз Аббас (ә)

  Кәрбәла шәһәриндәки Һәзрәт Аббасын (ә) һәрәминин мүхтәлиф ҝөрүнтүләри – Фото Репортаж

  Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) Хәбәр Аҝентлији –АБНА-нын вердији хәбәрә әсасән, Ирагын мүгәддәс Кәрбәла шәһәриндәки Һәзрәт Аббасын (әлејһи сәлам) зијарәтҝаһы, ҝүндәлик олараг Ирагын мүхтәлиф бөлҝәләриндән минләрлә зәввар гәбул едир.

  Давамы ...
 • Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) Хәбәрләри – Имам Әлијјән Нәги (ә) вә Һәсән Әскәри (ә)

  Самирра шәһәриндәки Имам Әскәрејнин (әлејһимә сәлам) мүбарәк һәрәми – Фото Репортаж

  Ирагын Самирра шәһәриндә јерләшән һәзрәт Әскәрејн һәрәминдә Алаһ Тәаланын јер үзәриндә Өзүнә Хәлифә тәјин етдији Шиәләрин 10-ҹу Имамы һәзрәт Әли ән-Нәги (әлејһи сәлам) вә Шиәләрин 11-ҹи Имамы һәзрәт Һәсән әл-Әскәринин (әлејһи сәлам) мүбарәк мәзарлары јерләшир. Бу мәзарларын јерләшдији мәкана Әскәрејн һәрәми дејилир.

  Давамы ...
 • Һәҹҹ –Исламын Бөјүк Сијаси вә Ибади Әмәли – Гурбан Бајрамы Намазы

  Гәдим Сәһлә Мәсҹидиндә Гурбан Бајрамы Намазы гылыныб – Фото Репортаж

  Ирагын Нәҹәфи Әшрәф шәһәриндән 10 км аралыгда јерләшән Куфә шәһәри ҹамааты Куфә Мәсҹиди вә Сәһлә Мәсҹидләриндә мүбарәк Гурбан Бајрамы намазыны гылыблар.

  Давамы ...