$icon = $this->mediaurl($this->icon['mediaID']); $thumb = $this->mediaurl($this->icon['mediaID'],350,350); ?>
Көшә Јазысы

Һәзрәт Әбүлфәзл-Аббасын (ә) шәһадәти!

Ата-ана тәрбијәси вә аилә мүһити инсан шәхсијјәтинин формалашмасында мүһүм рол ојнајыр.

  • Хәбәрин коду : 716639
  • Мәнбә : Маиде.аз
Хүласә

Һәзрәт Әбүлфәзл (ә) “Ашура” ҝүнү дәфәләрлә имам Һүсејнин (ә) һүзуруна ҝәлиб мејдана ҝетмәк үчүн иҹазә истәди. Лакин о һәзрәт иҝид вә горхмаз бир шәхс олмасы илә јанашы, һагг ордусунун шәрәфли бајрағы онун әлиндә далғаландығындан, һәр дәфә өз нијјәтини билдирдикдә, имам Һүсејн (ә) иҹазә вермир, ону фикриндән дашындырараг бујурурду: “Сән мәним бајрагдарымсан!...”

Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлији- Ата-ана тәрбијәси вә аилә мүһити инсан шәхсијјәтинин формалашмасында мүһүм рол ојнајыр. Һәзрәт Әбүлфәзл (ә) дә бу үмуми ганундан истисна дејилдир. Үммүл-Бәнин кими ананын гуҹағында тәрбијәләнмәк, Әмирәлмөминин Әли (ә) кими атадан әхлаги-мәнәви хүсусијјәтләри өјрәнмәк, имам Һәсән (ә), имам Һүсејн (ә), ханым Зејнәб (с.ә.) вә Үммү-Ҝүлсүм (с.ә.) кими баҹы-гардашларла бирликдә боја-баша чатмаг Әбүлфәзл (фәзиләт атасы) јох, Әбүлфәзаил (фәзиләтләр атасы) јарадыр. Лакин о һәзрәтин ушаглыг чағларыны вә имамларын онун барәсиндәки гијмәтли кәламларыны арашдыраркән мәлум олур ки, онун ҝөзәл әхлагы, билији, тәгвасы, ибадәти, мәрифәти, шүҹаәти вә фәдакарлығы мүһитдән доған шәхси газанҹ дејилдир. Бу сәҹијјәләрин бир һиссәси о һәзрәтдә затидир ки, атасы имам Әлидән (ә) ирс апармышдыр.

Һәзрәт Әбүлфәзл (ә) “Ашура” ҝүнү дәфәләрлә имам Һүсејнин (ә) һүзуруна ҝәлиб мејдана ҝетмәк үчүн иҹазә истәди. Лакин о һәзрәт иҝид вә горхмаз бир шәхс олмасы илә јанашы, һагг ордусунун шәрәфли бајрағы онун әлиндә далғаландығындан, һәр дәфә өз нијјәтини билдирдикдә, имам Һүсејн (ә) иҹазә вермир, ону фикриндән дашындырараг бујурурду: “Сән мәним бајрагдарымсан!...” Нәһајәт, имам Һүсејнин (ә) әтрафындакыларын һамысы шәһадәтә јетдикдән сонра һәзрәт Әбүлфәзл (ә) ушагларын сусузлугдан чәкдикләри наләләри ешидиб, имам Һүсејнин (ә) дә дүшмәнин ордусу гаршысында тәк галдығыны ҝөрдүкдә, сәбир касасы долду. Јенә Имамын (ә) һүзуруна ҝәлиб мејдана ҝетмәк үчүн изн истәди. Имам (ә) она изн верди. “Мәгтәл”ләрдә јазылыр ки, һәзрәт Әбүлфәзл (ә) дәфәләрлә мүраҹиәт едәрәк имам Һүсејндән (ә) мәнфи ҹаваб ешитдикдә деди: “Артыг синәм сыхылыр, мејдана ҝетмәк истәјирәм.” Имам (ә) онун шәһадәт бағына пәрваз етмәк истәдијини ҝөрдүкдә, изн вериб бујурду:

“Инди ки, ҝетмәк истәјирсән, ҝет, анҹаг бир аз су ҝәтир!”

Һәзрәт Әбүлфәзл (ә) су тулуғуну әлинә алыб, ата минәрәк Фәрата сары јолланды. Дүшмән сәфләрини јарыб “Фәрат”а дахил олду. Тулуғу су илә долдурду. Өзү дә су ичмәк үчүн овҹуну су илә долдуруб гурумуш додагларына јахынлашдырды. Лакин дәрһал сују бошалдыб, өзүнә мүраҹиәтлә белә деди: “Еј нәфс, Һүсејн (ә) дөјүш мејданына ҝирдији һалда, сән сәрин су ичирсән? Анд олсун Аллаһа! Мәним мәсләким мәнә бу иҹазәни вермир!”

Һәзрәт чалышырды ки, тез бир заманда сују сусузлугдан ҹијәрләри јанан, додаглары гурујан ушаглара чатдырсын. Долу тулугла чадырлара тәрәф гајыдаркән, өзүнү дүшмәнин ҹошгун сели гаршысында ҝөрүб, бу рәҹәзи охумаға башлады: “Өлүмүн сәси гулағыма чатса да, бәдәним дөјүш мејданында, гылынҹлар арасында ҝөздән итсә дә, мән өлүмдән горхмурам. Мәним ҹаным Мүһәммәд-Мустафанын (с) пак өвладына гурбандыр...”

О һәзрәт сују сонсуз мәһәббәтлә чадырлара тәрәф апарырды. Бу заман Нофәл әл-Әзрәг, башга рәвајәтә ҝөрә, Зејд ибн Вәрга адлы бир дүшмән хурма ағаҹынын архасында пусгу гурду. О, Әбүлфәзл-Аббаса һүҹум едәрәк, Һәзрәтин сағ голуну кәсди. О һәзрәт сағ әлини итирдикдә, өз әгидәсини ики бејтдә белә билдирди: “Анд олсун Аллаһа! Сағ голуму кәсдијинизә бахмајараг, нә гәдәр ки, сағам, мән өз ајиними, Пејғәмбәрин (с) өвладыны, сәдагәтли Имамымы вә рәһбәрими мүдафиә едәҹәјәм.” Бәли, һәзрәт Әбүлфәзл (ә) голунун кәсилмәсинә етина етмәдән јолуна давам едирди. Бу заман Һәким ибн Түфејл адлы башга бир дүшмән пусгудан чыхараг о һәзрәтин сол голуну да кәсди. Елә бу ан дүшмән охлары јағыш тәк һәр тәрәфдән о һәзрәтин үстүнә ахышды. Ох Һәзрәтин синәсинә дәјди. Бундан истифадә едән дүшмән јахындан һүҹум едәрәк әмуд зәрбәси илә Һәзрәтин баш сүмүјүнү әзди. Һәзрәт јерә јыхылыб әрз етди: “Мәндән сәнә салам олсун, еј Әба-Әбдиллаһ!”

Имам Һүсејн (ә) гардашынын сәсини ешитҹәк, өзүнү она јетирди. Вәфалы гардашынын гана бәләнмиш, парча-парча ҹәсәдинин кәнарында отуруб куфәлиләрә хитабән бујурду: “Бу ҹинајәтлә Аллаһ рәһмәтиндән узаг дүшдүнүз вә өзүнүзү шиддәтли ода атдыныз...”

Бәли, имам Һүсејн (ә) милләтин бәдбәхтлији үчүн јаныр, һәзрәт Әбүлфәзл исә, өзүнү өз рәһбәринә, динин шамына пәрванә һесаб едир!Диггәт: Хәбәрдән истифадә етдикдә мәнбәјә истинад лазымдыр


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*