• “Тәкфирчи вә Екстремист Ҹәрәјанлар” адлы Үмумдүнја Конгресин Хәбәрләри

  “Тәкфирчи вә Екстремист Ҹәрәјанлары Ислам Алимләринин Бахымында” адлы Үмумдүнја Конгреси – Фото 1

  Конгрес Гум шәһәриндә јүксәк сәвијјәдә өз ишинә башлајыб.

  Гејд олунан конгресин әсас һәдәфи “тәкфирчилик вә екстремистлик” сектасынын маһијјәтини, мәгсәдләрини, төрәтдији хәтәрләри бәјан етмәк вә ејни заманда бу проблемин һәлли јолларыны ачыгламагдыр.

  Давамы ...
 • Бәһрејн Олајлары

  Али Хәлифә режиминин Шиәләрин сајыны азалдыб тәкфирчиләрин сајыны чохалтмаг сијасәти ифша олунду

  Хәлифә сүлаләси Шиәләрә гаршы апардығы сијасәт ејни илә ганунсуз сионист режиминин Фәләстин халгына гаршы јүрүтдүјү сијасәтдир.

  Ҹәлал Фируз вә Доктор Сәид Шәһаби даһа сонра вурғулајыблар: “Али Хәлифә режими бу ҝүнә кими он минләрлә јерли Шиә халгынын вәтәндашлығыны ләғ едиб. Бунунла јанашы режим минләрлә Шиәни ја һәбс етмиш вә јахуд да өлкәдән сүрҝүн етмишдир. Әҝәр режимин ганунсуз сијасәтләри давам едәрсә, үзүн мүддәтдән сонра 90%-ни Шиә тәшкил едән өлкәдә Сүнниләрин хүсуси илә дә, тәкфирчиләрин сајы кәскин сүрәтдә артаҹаг. Вә Шиәләр азлыг тәшкил едәҹәкләр.”

  Давамы ...
 • Азәрбајҹан

  Исламчы мәһбусарын аилә үзвләри етираз бәјанаты гәбул едибләр

  «Зүлм едәнләр тезликлә биләҹәкләр ки, неҹә бир дөнүш јеринә гајыдаҹаглар» (Шүәра сурәси, ајә 227).

  Өзләрини Мүсәлман сајан вә бир тәрәфдән Мүсәлманларын мүгәддәс ҝүнләрини гејд едиб халгына сәбр диләјән бир сыра һакимијјәт нүмајәндәләри, диҝәр тәрәфдән мүгәддәс Мәһәррәм ајында Мүсәлманларын ичиндә сајылыб-сечилән Ислами дәјәрләри, елми, әхлагы вә әдәби илә танынан, өз халгынын азадлығы уғрунда өз азадлығындан кечән бу шәхсләрә гаршы гәрәзли рәфтар етмәклә јанашы, халгын ҝөзүндә өзләрини Мүсәлман вә әдаләтли бир шәхсләр кими ҝөрсәнмәјә чалышырлар. Амма, тарих буну да хатырладыр ки, мәзлумијјәтдә, зинданда, сүрҝүндә олмаларына бахмајараг һагг әһли һәмишә галиб вә иззәтлидир. Ашура мәктәби буну вурғулајан ән мүгәддәс мәктәбдир. Бәли, һәр ҝүн Ашура вә һәр јер Кәрбәладыр.

  Давамы ...
 • НАТО Ишғалчы Гүввәләрин Сәнҝимәјән Ҹинајәтләри

  Натонун Русијадакы нүмајәндәси: “Америка Бирләшмиш Штатларынын Ирагдакы әмәлијјатлары бир сәһв иди”

  Роберт Пишел: Ирагда һәрби әмәлијјатларара башламаздан өнҹә Шимали Атлантика Алјансы бу һагда мүзакирәләр апармалы иди.

  Хатырладаг ки, Ирагда мүһарибә 2003-ҹү илин јазында, Америка Бирләшмиш Штатлар вә онун мүттәфигләри тәрәфиндән “Ирага Азадлыг" ады илә башлады. АБШ вә мүттәфигләри сабиг диктатор Сәддам Һүсејн режимини девирмәк мәгсәди илә ону бјнәлхалг террор тәшкилатларла әлагәдә олмагда вә кимјәви силаһлар әлдә етмәкдә ҝүнаһландырараг рәсмән Ирагы ишғал етдиләр.

  Давамы ...
 • Һаҹы Мөвсүмә гаршы апарылан репресијалара етиразлар сәнҝимир

  Исламчыларын Һүгугларыны Мүдафиәси Комитәси бәјанат јајараг, М.Сәмәдов олмагла Исламчылара гаршы репресијалары мәһкум етди

  ИҺМК: М.Сәмәдова гаршы мәлум сијаси, физики вә мәнәви террор һәрәкәтләрини дәрһал дајандырмағы, тәҹили сурәтдә тәләб едирик.

  Етиразлара гошулан Исламчыларын Һүгугларыны Мүдафиәси Комитәси дә өз нөвбәсиндә гејд олунан һаггсызлыгларла бағлы бәјанат јајымлајараг, өлкәдә вә өлкә хариҹиндә инсан һүгугларынын мүдафиәси илә мәшғул олан јерли вә бејнәлхалг тәшкилатлардан мәсәләни нәзарәтә ҝөтүрмәјә вә Мөвсүм Сәмәдовун һәјаты үчүн јаранмыш тәһлүкәнин арадан галдырылмасы үчүн сәјләрини артырмағы риҹа едиб.

  Давамы ...
 • Инҹәсәнәтин Тәблиғатдакы Ролу

  “Гүдс Ҝүнү Бејнәлхалг Карикатура Фестивалы”нын мәтбуат конфрансы – Фото

  Конфранс бу ҝүн, 27 Сентјабр, 2014-ҹү ил, сәһәр радәләриндә пајтахт Теһранда өз ачылышына рәсмән старт вериб.

  Дүнјада илк дәфә олараг, кечирилән “Үмүмдүнја Гүдс Ҝүнү Бејнәлхалг Карикатура Фестивалы” Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлији олмагла бир сыра рәсми дөвләт вә гејридөвләт даирәләри тәрәфиндән тәшкил олунуб.

  Давамы ...
 • Анти-Мүгавимәт үнсүрләр, сионист нөкәрләри

  Гондарма “коалисија” рәһбәри: “Јахын Шәргдә исраил дејил мәһз Һизбуллаһ вә Б. Әсәд дөвләти деврилмәлидир”

  Ишғалчы исраил режиминә сәфәр етмиш Сурија “мүхалифәтчиси” Кәмал Ләбван: Бизим әсас дүшмәнимиз Һизбуллаһ вә Б. Әсәд дөвләтидир.

  Ләбвани, АБШ вә НАТО ишғалчы гүввәләринин Јахын Шәргдә иштирак етмәләрини дәстәкләјәрәк билдириб: “Тәҹрүбә ҝөстәриб ки, тәкҹә Һава Һүҹумлары илә кифајтләнмәк еффект вермәјиб. Бунун үчүн мүтләг АБШ вә НАТО-нун гуру гошунлары да, Јахын Шәрг өлкәләринә јеридилмәлидир”.

  Давамы ...
 • Мүгавимәт Һәракатынын Баш Спонсуру

  Теһранда “Ислам Үләмаларынын Фәләстин Мүгавмәтинә Дәстәк” адлы бејнәлхалг конранс кечирдилиб – Видео

  Ислам Үләмаларынын Фәләстин Мүгавмәтинә Дәстәк” адлы бејнәлхалг конрансда дүнјанын 53 Мүсәлман өлкәсинин нүмајәдәси иштирак едиб

  Конфрансын әсас һәдәфи Ислам Дүнјасынын Фәләстин Халгынын “Мүгавимәт Һәракатына” бүтүн зәминәләрдә јардым ҝөстәрмәсидир.

  Давамы ...
 • Сионист нөкәрләринин хам хәјаллары

  Иран Ислам Республикасынын Дөвләт Катиби: Гондарма “ИШИД” үнсүрләри ИИР-а һүҹум етмәк нијјәтиндәдир

  ИШИД артыг Ираг Республикасында әлә кечиртдикләри мәнтәгәләрдән ҝери чәкилмәк зорундадырлар.

  Журналистләрин “Аја ИШИД тәкфирчиләри ИИР-а һүҹум едәҹәкми?” суалына ҹаваб верән Иран Ислам Республикасынын Дөвләт Катиби, Әбдул Рза Рәһмани Фәзли билдириб: “Гејд олунан террор тәшкилатынын мәнтәгә әтрафы өыкәләрдә ҝениш мигјаслы һәрби әмәлијјатлар кечиртмәк планлары вардыр. Бизим әлдә етдијимиз сәнәдләрә әсасән, гондарма “ИШИД” террор тәшкилаты һәм Иран Ислам Респубнликасына һәм дә гоншу өлкәләрә һүҹум етмәк нијјәтиндәдир. Лакин гејд етмәлијик ки, Иран Ислам Республикасы хырда террор тәшкилатыны јериндәҹә лајигли ҹаваб вермәк үчүн кифајәт гәдәр ҝүҹлүдүр”.

  Давамы ...
 • Әһли Бејт (әлејһим сәлам) Мәктәбинин Давамчылары

  Бангкокда “Әләви Әдаләти” адлы семинар кечирилиб + Фото

  Семинарын сонунда мәгалә саһибләринә вә семинар иштиракчыларына гијмәтли һәдијјәләр верилиб

  Имам Әлинин (әлејһи сәлам) һәрәми тәрәфиндән Тајланда јолланмыш мүхбир, һејәтин сәдринә истинадла вердији хәбәрдә билдириб: “Гејд олунан семинар илк дәфәдир ки, Әмирәл Мөминин (әлејһи сәлам) вә Әһли Бејт (әлејһи сәлам) һаггда Тајланда кечирилир. Бу өлкәнин узаг вилајәтләриндән пајтахт Бангконка бөјүк һәвәслә ҝәлән Шиәләр, Әһли Бејтә (әлејһи сәлам) олан ешгләрини вә Елми –Мәдәни програмлара гаршы диггәтли олдугларыны бир даһа сүбута јетирдиләр.”

  Давамы ...
 • “Исламчы Мәһбусларла Һәмрәјлик”

  Иран Ислам Инсан Һаглары Комитәси Тәбриздә Исламчы Мәһбусларла бағлы семинар кечирди

  Елми Иҹласда Тәбризин ән танынмыш һүгугшүнаслары иштирак етмишләр

  Семинар әслиндә, Азәрбајҹан Республикасында Һиҹаб вә Һиҹаб Гадағасы Мәһбусларынын Мүдафиә Комитәсинин “Исламчы Мәһбусларла Һәмрәјлик” онҝүнлүјү програмларына дәстәк олараг тәшкил олунмушду.

  Давамы ...
 • Гардашлыг Әлагәләри

  Рәсми Теһран “Суријанын Достлары” иҹласына евсаһиблији етди

  “Суријанын Достлары” адлы икинҹи сесијада 28 өлкә нүмајәндәләри иштирак едиб

  Сесијада АБШ режиминин террорчу груплашмалара бир даһа силаһ вә азугә јардымлары ајырмасы кәскин сүрәтдә мәһкум едилмиш вә бу аддымын АБШ режими үчүн нөвбәти утанҹвериҹи бир һәрәкәт олдуғу билдирилиб.

  Давамы ...
 • Шиә Аләминин Али Тәглид Мәрҹәси

  Ајәтуллаһ Фазил Ләнкәрани азғын тәкфирчиләри кафир адландырды

  Бу ҝүн “тәкфирчиләр” јени дин јарадыблар вә бу да өз нөвбәсиндә онларын МҮШРИК олмагларынын даһа бир нүмунәсидир.

  Шиә Аләминин Бөјүк Алимләриндән бири олан Ајәтуллаһ Фазил Ләнкәрани билдириб: “Кәлимәји Шәһадәти (админ: јәни Аллаһын шәриксиз олдуғуна вә Ислам Пејғәмбәринин дә (сәлләллаһу әлејһи вә алиһ) Аллаһын Елчиси олдуғуна шәһадәт вермәк) дилинә ҝәтирәрән шәхс бахмајараг ки, гәлбиндә буна инамы олмаја, онун ҹаны, малы вә намусу мөһтәрәмдир (админ: јәни тохунумамазлыг һүгугуна малик олур). Бу гајда һәр ики мәзһәбдә Сүнни вә Шиә мәзһәбләриндә ејнидир. “Тәкфирчиләр” Шиәләри Гурани Кәрими тәһриф етмәкдә (админ: јәни дәјишмәкдә) ҝүнаһландырырлар. Бу да өз нөвбәсиндә “тәкфирчиләрин” һәва вә һәвәс үзүндән данышдыгларыны вә Аллаһ Тәаланын дејил мәһз өз истәкләри, һиссијјатлары үзәриндә һөкм чыхартдыгларыны сүбута јетирән нүмунәләрдән биридир.”

  Давамы ...
 • ...Хачпәрәст вә јәһудиләри өзүнүзә дост тутмајын..! Маидә сүрәси Ајә 51

  Авигдор Либерман: "Исраил илә Азәрбајҹан арасында мүнасибәтләрин баниси мәһз Һ. Әлијевдир”

  Сионист режимин Дағлыг Гарабағ мәсәләсинин Азәрбајҹан Республикасынын хејринә бтирмәк мәгсәди илә Минск групунда иштиракы мәсәләсинә даир суалы ҹавабландыран гондарма назир долајысы јолла ишғалчы Ермәнистан режиминин тәрфәиндә дураҹағыны билдириб: "Инанмырам ки, Исраилин Минск групунда иштиракыны кимсә бизә тәклиф едә. Амма тәклиф олса, биз ону ҹидди мүзакирә едәрик. Лакин бу тәклифин һансы тәрәфдән ҝәлдијини билмәлијик (!)".

  Давамы ...
 • Мүсәлманлар һәмҹинсбазлыға етираз етди

  Франсада Мүсәлманларын кечирдәҹәкләри иллик сесијанын мөвзусу “Аилә Дәјәрләриндән Мүдафиә”-дир

  “Франса Ислам Тәшкилатлары Бирлији”нин катиби Әммар әл-Сифр јарамаз лајиһәјә етираз әламәти олараг өвладларынын орта тәһсил мәктәбләринә ҝетмәләринин гаршысыны алмаг истәјән бир груп инсанлара билдириб: “Биз, ушагларын бөјүкләрин ишләринә гатылмасына гаршыјыг. Биз, дискусија тәрәфдарыјыг, галмагалдан да узаг олан инсанларыг.”

  Давамы ...
 • ИИР вә Азәрбајҹан президентләринин мәтбуат чыхышында

  Һәсән Руһани Азәрбајҹан Республикасыны гардаш вә һәммәзһәб өлкә адландырды

  Һәсән Руһани: “Биз ики өлкә халгларынын мәдәни әлагәләринин инкишаф етдирилмәси үчүн ҝедиш-ҝәлишин даһа да јахшылашдырылмасы истигамәтиндә лазыми аддымлар атылмасы барәдә разылыға ҝәлдик. Ејни заманда һәр ики өлкәнин Ислам вә мәзһәбә бахышлары ејнидир вә Исламын васитә кими екстремист һәрәкәтләрдә истифадә олунмасыны реҝион үчүн тәһлүкә һесаб едирик. Она ҝөрә дә реҝионда сабитлијин горунмасы үчүн мөтәдиллик вә терроризмлә мүбаризәдән башга јолумуз јохдур”

  Давамы ...
 • Азәрбаjҹан

  АИП Гадынлар Шурасы Имам Әли(ә) вә Ханым Зәһранын(с.а) издиваҹы вә гаршыдан ҝәлән Гурбан баjрамы мүнасибәтилә тәдбир кечиртди +

  Топлантыда АИПГШ-нын сәдр мүавини Фатимә Сәлимова, ӘАДИБ ҝәнҹләр тәшкилатынын сәдри Үлкәр Сәлимова, Ислам Шәһиди Вагиф Абдуллаjевин һәjат jолдашы Ҝүлзар ханым вә “Фатимә” журналынын редактору Кәклик Һеjдәрли чыхышлар етмиш вә бу ҝүнләр мүнасибәтилә тәдбир иштиракчыларыны тәбрик етмишләр.

  Давамы ...
 • Илаһи Инҹиләрин Нур Сил-Силәси

  Милли Конфрансад иштирак едән ҹаван елми елитанын Имам Хаменеи илә ҝөрүшү + Фото

  Ики саат давам едән ҝөрүшдә, Үмүмдүнjа Мүсәлманларыын Али Лидери һәзрәти Аjәтуллаһ Узма Хаменеи ҹәнаблары университет тәләбәләринин фикирләри илә бөлүшүб онларын вердиjи тәклифләрини динләjәрәк Ислам Республикасынын рәсмиләриндән елм уғрунда бүтүн манеәләрин тез бир заманда бәртәрәф олунуб, елмин әмәли вә практика мәрһәләсиндә иҹра олунмасынын тезләшдирилмәсини истәjиб.

  Давамы ...
 • Үләмалар вә Ислам Ојанышы Конфрансы

  Вилајәти конфранс һашијәсиндә азәрбајҹанлы Илаһијјатчыны гәбул едиб

  Нур Нәшријјат евинин тәсисчи вә директору Исҝәндәр Һүсејнзадә Ассамблејанын баш катиби Әли Әкбәр Вилајәтијә дүнја вә Азәрбајҹан мүсәлманларына ҝөстәрилән диггәтә ҝөрә тәшәккүрүнү билдириб, хүсусилә һиҹаб мәһбусларынын, дини зәминдә һәбс едилән инсанларын азадлыға бурахылмасы үчүн конкрет аддымлар атылмасыны хаһиш едиб.

  Давамы ...
 • Ҝүҹ Бирликдәдир

  Үләма вә Ислам Ојанышы Конфрансы”нда Имам Хаменеинин охудуглары бәјанатын там мәтни

  Мүгавимәт, дөзүмлүлүк, аҝаһлыг вә "Аллаһ Она јардым едәнләрә, шүбһәсиз ки, јардым едәр. Һәгигәтән, Аллаһ јенилмәз гүввәт, гүдрәт саһибидир!" вәдинә ҝүвәнмәк Ислам сивилизасијасынын зирвәсинә чатана гәдәр Ислам үммәти үчүн бу шәрәфли јолу ачыг сахлајан амилдир.

  Давамы ...
 • Исламчылар имам Һүсејн (ә) јолунда

  АИП сәдринин һәбсинин 2-ҹи илдөнүмү мүнасибәтилә Тәбриздә мәрасим кечирилди

  Һөҹҹәтүл-ислам Бәрҝи: "Доктор Сәмәдов мәһз дини етигадлары бәјан вә дөвләтин илсамофобија сијасәтләрини тәнгид етдији үчүн 12 ил һәбсә мәһкум олунду".

  Давамы ...
 • Конфранс

  Азәрбајҹан Ислам Партијасында кечирилән мәтбуат конфрансында Иҹтимаи хадимләр һөкүмәтә сәсләндиләр

  Әслиндә шәрләнәрәк, ади бир чыхыша ҝөрә 12 ил һәбс олунан инсанлар-исламчылар һәбсдә галмагда давам едирсә, демәли Азәрбајҹан вәтәндашынын һагг вә һүгугларынын танынмасындан, һуманистликдән сөһбәт ҝедә билмәз. Биз онда алгышлајардыг бу аддымы ки, ҝүнаһсыз һәбс олунанлардан һәбсдә зорла сахландыглары үчүн үзр истәниләрди вә һәбсханалардан евләринә, аиләләринин јанына бурахылардылар.

  Давамы ...
 • Кечмиш динләри тәһриф едәнләр Ислам илә баҹара билмәдиләр

  Ганлы Кәрбәла фаҹиәси вә јәһудиләрин ролу

  Теһран вә Гум әјаләтин фәалијјәт ҝөстәрән “Мо`уд” елми арашдырма мүәссисәси өтән илләрдә олдуғу кими бу ил дә, Кәрбәла һадисәси барәсиндә гәфләт олунан бир чох мәсәләләрә, Имам Һүсејнин (әлејһи сәалм) әсас һәдәфләринин бәјан олунмасына ајдынлыг ҝәтирәрмәк мәгсәди илә “Имам Меһди (Аллаһ онун зүһурун тезләшдирсин) мәдәнијјәтинин силсилә ҝөрүшләри”нин 67-ҹи сесијасын тәшкил едир

  Давамы ...
 • Азәрбајҹан Ислам Партијасы

  АИП- Сијәзән вә Хачмаз рајонларына јени сәдрләр тәјин етди

  Мәшәди Ҹәбијев Азәр Ҹәмаләддин оғлу јекдилликлә АИП Сијәзән РК-нин сәдри вәзифәсинә, Әлијев Әлигулу Әлислан оғлу исә јекдилликлә АИП Хачмаз РК-нә сәдр вәзифәсинә сечилиб

  Давамы ...
 • Виҹданы Олан Шәхс Һәр Бир Мәсәләјә Дүзҝүн Реаксија Верәр

  Әли Кәримли һаггы деди

  ИИР-да милјонларла азәрбајҹанлынын дини лидер кими гәбул етдији дин хадиминин бурда бу шәкилдә тәнгид вә тәһгир олунмасы милли марагларымыза зиддир

  Давамы ...
 • Зијалылар Форумунун топлантысында

  "Һакимијјәт «жулик»ләрин әлиндәдир"

  Һакимијјәтин үнванына кәскин иттиһамлар сәсләнди. «Дөвләт нәдир?! Беш-алты «жулик» отуруб орада, бөјүк шејләрдән данышыр, әслиндә исә өз марагларыны ҝүдүрләр...» «Азәрбајҹанда сијаси һакимијјәтин сәвијјәси һеч заман бу гәдәр ашағы олмајыб»

  Давамы ...
قدس راه شهداء
Ексклүзив Бурахылыш Ислам Сәрдарлары Һаҹ Гасым Сүлејмани вә Әбу Меһди әл Муһәндисин Шәһадәти
We are all zakzaki
conference-abu-talib