• Өлмәз Ҝенерал Шәһид Сүлејмани!

  Шәһид ҝенерал Сүлејмани дүнјанын азадруһлу инсанларыны бирләшдирди

  Шәһид ҝенерал Сүлејманинин өлдүрүлмәсинә мүнасибәт билдирән ниҝеријалы иҹтимаи фәал, бунлары сөјләди: “АБШ терроризми тәкҹә Иран халгына дејил, бүтүн дүнјадакы мүсәлманлара гаршы јөнәлиб. Бу ҝүн АБШ дүнјада пислијин, Иран исә бүтүн дүнја үчүн ишыг символуна чеврилиб”.

  Давамы ...
 • Бејнәлхалг Ислами Вәһдәт Конфрансынын 32-ҹи Топлантысы

  Руһанидән Сәудијјәјә мараглы тәклиф: Биз сизи горујарыг пулунузу да истәмирик

  Иран президенти Һәсән Руһани дејиб: “Сиз 450 милјард доллар верирсизниз ки, тәһлүкәсизлијинизи АБШ тәмин етсин?! Сизин бу пулларынызы тараҹ едән шәхс, бу сағмал инәји сағаҹағам дејир. Һеч олмаса өз ағаныздан истәјин ки һөрмәтинзи сахласын. Биз һазырыг ки, Сәудијјә халгынын тәһлүкәсизлијини һеҝемон гүввәләрин, тәҹавүзкарларын вә террорчуларын гаршысында тәмин едәк вә һәмин 450 милјард доллары да истәмирик. Биз сизи тәһгир етмәрик вә сизи гардаш билирик.”

  Давамы ...
 • Дүнја Халглары вә Имам Һүсејн Тәзијјәси

  Азәрбајҹанлы шаирләрТәбриздә "Ашура Әдәбијјатынын Горунмасы" семинарында иштирак едибләр

  Әсғәр Фарси: "Тәбриз семинарында иштирак едәҹәк һејәт Азәрбајҹанын танынмыш вә ҝәнҹ шаирләриндән ибарәтдир. Сәнан Бәдәлов, Елҝүн Салаһлы, Јашар Абдуллајев, Ҝүлбала Әһмәдов, Рәшад Новрузов вә Беһруз Әмиров бу һејәтин тәркибинә дахил олан шаирләрдирләр."

  Давамы ...
 • Гарабағ Мүсәлман Торпагларыдыр

  Иранлы нүмајәндә: Бизим үчүн ишғал едилмиш Шуша, Ханкәнди вә Зәнҝиланын Тәбриз, Әрдәбил вә Зәнҹанла бир фәрги јохдур

  “Гарабағ мүһарибәси заманы Иран Ислам Республикасы Азәрбајҹан ордусундакы мүсәлман гардашларына лоҝистик вә силаһ јардымлары етмишдир, сонра да бу јардымлары мүхтәлиф јолларла давам етдирмишдир. Дипломатик саһәдә дә даим Азәрбајҹанын бу әразиләрә саһиблик һаггыны дәстәкләмишдир.”- дејә Р. Мүтәфәккиразадә билдириб.

  Давамы ...
 • Гәдир Хум вә Мүбаһилә Бајрамлары мүнасибәтилә

  "Рәсули Әкрәмин (ә) Һимајәдары Һәзрәт Әбу Талиб (ә)" һаггда Бејнәлхалг Конфрансын елми чағырышы

  Үмүдүнја Әһли-Бејт (ә) Ассамблејасы диҝәр елми тәшкилатларла бирҝә "Рәсули Әкрәмин (с) Һимајәдары Һәзрәт Әбу Талиб (ә)" адлы Бејнәлхалг Конфрансы тәшкил едәрәк, тарих, метот, әгаид, кәлам, риҹал, әрәб әдәбијјаты, библиографија вә с. фәнләр үзрә чалышан дәјәрли алим вә тәдгигатчыларын ҝөстәрәҹәкләри фәалијјәтләри сајәсиндә Шејхул-Әбатиһ (Мәккәнин Шејхи) Һәзрәт Әбу Талибин (ә) тарих боју мәзлумијјәтә уғрамасыны сүбута јетирәрәк гисмән дә олса О Бөјүк Шәхсијјәтә вурулан иттиһамлар арадан галдырылсын.

  Давамы ...
 • Вәһдәт Һәфтәси...

  Тајландда Мәһәммәд (с) Аләмләрә Рәһмәт семинары тәшкил едилди / ФОТО

  Уҹа Ислам Пејғәмбәринин (с) мүбарәк доғум ҝүнү мүнасибәтијлә Тајландын Банко шәһәриндә шиә вә сүнни мүсәлманларын гатылдығы бир семинар тәшкил едилди. Мәһәммәд Аләмләрә Рәһмәт башлығыјла кечирилән семинар бөјүк марага сәбәб олуб.

  Давамы ...
 • Иран Ислам Республикасы

  Теһран "Әгса илә Сәс-Сәсә" бејнәлхалг конфрансынын евсаһибидир

  Конфранс Фәләстинин мәзлум халгына дәстәк мәгсәдини дашыјыр вә 2 ҝүнлүк тәдбирин сонунда гәтнамә вериләҹәк.

  Вашингтон шәһәринин имам ҹүмәси Мәһәммәд әл-Аси, Ливан Һизбуллаһы Һәрәкатынын Гадынлар Шөбәсинин рәһбәри ханым Ифаф Һәким, һәмчинин Америка вә Инҝилтәрәдән анти-сионист јәһудиләр бу бејнәлхалг конфрансда иштирак едирләр.

  Давамы ...
 • Илаһи Инҹиләрин Нур Сил-Силәси

  “Имам Муса Сәдрин Тәҹрүбәләрини Арашдырмаг” адлы Һәјат Үчүн Мүзакирә Форуму - Фото

  Форума Имам Муса Сәдрин баҹысы вә Имам Муса Сәдрин 31 Август 1978-ҹи илдә сионист исраил режими тәрәфиндән оғурландыгдан сонра өзүнүн Ливан Шиәләри үчүн тәсис етдији бир нечә мүәссисәләринин рәһбәри Ханым Рүбаб Сәдр дә, чыхыш едиб.

  Давамы ...
 • “Тәкфирчи вә Екстримист Ҹәрјанлары 2-ҹи” Бејнәлхалг Конфранс Хәбәрләри

  2"Тәкфирчи Ҹәрәјанларын тәһлүкәси вә Ислам Алимләринин Мәсулијјәти" бејнәлхалг конфранс- Фото

  Хатырладаг ки, биринҹи үмумдүнја конгрес 23 Нојабр, 2014 тарихдә, Иран Ислам Республикасынын тәшкилатчылығы илә, Мүгәддәс Гум шәһәриндә “Тәкфирчи вә Екстремист Ҹәрәјанлар Ислам Алимләринин Бахышында” ады илә өз ишинә башламышдыр.

  Давамы ...
 • Иран Ислам Республикасы

  Илһам, Ашура мәдәнијјәтинин ҝенишләнмәсинин гаршысыны ала биләҹәк барәдә сәһв фикирдәдир

  Зәнҝин Ашура әдәбијјат вә мәдәнијјәти илә фәхр едирик. Бу әдәбијјат вә мәдәнијјәти ҝәнҹләр арасынҹа јајмалыјыг.

  Ә. Фәршбафијан: "Азәрбајҹан һөкумәти, Әһли-бејт (ә) јазычы, шаир вә мәддаһларынын бу конфрансда иштиак етмәмәси үчүн онларын өлкәдән кәнара чыхмасына мане олмагла Ашура мәдәнијјәтинин ҝенишләнмәсинин гаршысыны ала биләҹәкләри барәдә сәһв фикирдәдир. Биз бу ҝүнләри мәнтәгә өлкәләриндә тәзјигләрин шаһидијик. Танынмыш шәхсләрин бу конфрансда иштиракына гадаға гојулмасы мәғлубијјәтә мәһкумдур вә бу һәрәкәтләри илә Ашура мәдәнијјәти илә мүбаризә апара билмәзләр. Иншаллаһ, белә конфранс вә мәрасимләр шаир вә мәддаһларын иштиракы илә елми, тәдгиги сурәтдә давам едәҹәк".

  Давамы ...
 • Маһи Мүһәррәм Ҝәлди

  Ајәтуллаһ Ширази: “Мәһәррәмдә гырмызы хәттләрә риајәт един!”

  Ајәтуллаһ Мәкарим Ширази, Гум Шаирләри вә мәддаһлары һејәтинин үзвләри илә ҝөрүшүб.

  Ҝөрүшдә Ајәтуллаһ Ширази билдириб ки, "Имам Һүсејн (әлејһи сәлам) үчүн јас тутмаг чох проблемләри һәлл едә биләҹәк бир сәрмајәдир".

  Давамы ...
 • Азәрбајҹан вә Ислам

  Бакыда “Нәфсин һиҹабы” адлы конфранс кечирилди - Фото

  Конфрансда чыхышлардан сонра суаллара ҹаваблар верилиб

  Конфрансын әсас мөвзусу ҹәмијјәтдә баш верән гадын-ҹәмијјәт мүнасибәтләриндә ахсаглыг, аилә проблемләри, камиллијә апаран нәфсин һиҹабланмасы, һиҹабын горунмасы, тәблиғи вә башга мөвзулар олуб.

  Давамы ...
 • Азәрбајҹанлы Тәләбәләр Хоҹалы Сојгырымыны Јад Едиб

  Мүгәддәс Гум шәһәриндә Хоҹалы Сојгырымы илә әлагәдар бејнәлхалг конфранс кечирилиб – Фото

  Конфрансда Африка, Асија вә Авропа өлкәләринин тәләбәләри иштирак едибләр.

  Сәнәдли филмин нүмајишиндән сонра чыхыш үчүн сөз Африка тәләбәләринин нүмајәндәси Һөҹҹәтүл Ислам Зул Кифл Конгоијә верилиб. Сәнәдли филмә бахдыгда долухсунуб, кәдәрләндијини билдирән ҹәнаб Зүл Кифл, Христиан вә Јәһуд дүнјасынын Гурани Кәримин бујурдуғу кими әл-әлә верәрәк Ислама гаршы олдуғуну вурғулајыб вә бунун мүгабилиндә чыхыш јолунун јалныз Мүсәлман халгларын бирләшиб ваһид бир иттифаг јаратмагларында вә башлыҹа тәләбәләрин тәлим, тәдрис, тәблиғ вә мүгавимәтли олмагларында олдуғуну бујурблар.

  Давамы ...
 • Иран Ислам Республикасы

  Теһран 28-ҹи Бејнәлхалг Ислами Вәһдәт Конфрансына рәһбәрлик етди – Фото

  Теһранын Һөкумәт Башчыларынын Иҹлас Салонунда кечирилән бејнәлхалг конфранс ҹари һәфтәнин Ҹүмә ҝүнүнә кими давам едәҹәк.

  Конфрансын бағланыш мәрасими јерли вахтла 16:00 радәләриндә ИИР Радио вә Телевизија Конфранс Залында кечириләҹәк.

  Давамы ...
 • Иран Ислам Республикасы

  Үмүмдүнја Әһли Бејт (ә) Ассамблејасынын Али Шурасынын 160-ҹы Иҹласынын Бәјанаты

  Бәјанатда Ираг мәсәләси, тәкфирчи ҹәрәјанлар вә с. кими Ислам Дүнјасында баш верән ҝүнүн мөвзуларына тохунулуб.

  Али Шуранын үзвләри террорчу вә тәкфирчи үнсүрәрин дүнјанын һәр бир јериндә хүсуси илә дә Сурија вә Ирагда ҝүнаһсыз вә мүдафиәсиз инсанлара гаршы төрәтдикләри ҹинајәт һалларыны кәскин мәһкум едәрәк, Ирагда Силаһлы Гүввәләрин, шүҹа көчәри гәбиләләрин, Көнүллү Дәстәләрин бирликдә әлдә етдикләри гәләбәләр, гондарма “ИШИД” адлы террорчулар гаршысында сәрҝиләдикләри мүгавимәтләр вә јараглылары ишғал етдкләри Ираг торпагларындан говараг ҝеријә чәкилмәләјә мәҹбур етдикләрини гијмәтләндирир вә онлара Гәрб-Јәһуди-Әрәб үнсүрләри тәрәфиндән дәстәкләнән тәкфирчиләри ишғал етдикләри әразиләрдән тезликлә тәмизләјәрәк сүлһ вә сабитлији бу дијарда бәрпа етмәјә арзу едирик.

  Давамы ...
 • “Тәкфирчи вә Екстремист Ҹәрәјанлар” Үмумдүнја Конгресинин Хәбәрләри 15

  “Тәкфирчи вә Екстремист Ҹәрәјанлар Ислам Алимләринин Бахышында” үмумдүнја конгресинин бағланыш мәрасими – Фото

  Мәрасимин сонунда Гурани Кәрим тилавәт олундугдан сонра, Али Тәглид Мәрҹәси Ајәтуллаһ Ҹәфәр Сүбһани чыхыш едиб.

  Иран Ислам Республикасынын тәшкилатчылығы илә, Мүгәддәс Гум шәһәринин Имам Мусаи Казым (әлејһи сәлам) адына Елми Һөвзәнин Конфранс Залында кечирилән “Тәкфирчи вә Екстремист Ҹәрәјанлар Ислам Алимләринин Бахышында” үмумдүнја конгреси 24 Нојбар тарихдә сона чатыб.

  Давамы ...
 • “Тәкфирчи вә Екстремист Ҹәрәјанлар” Үмумдүнја Конгресин Хәбәрләри 14

  Күрдүстанын Сүнни алими: “Еј Сүнни алимләри! ИШИД-ин әмәлә ҝәлмәсиндә бир баша тәгсиримиз вар”

  ИШИД тезликлә мәһв олаҹаг. Она ҝөрә ки, екстримизимин өмрү аздыр. Лакин тәкфирчилик идеолоҝијасы исә, галаҹаг...

  Павә шәһәринин Сүнни Имам Ҹүмәси: “Иран Ислам Республикасында Сүнни вә Шиә бир-бири илә, гардсаш кими јашајыр, араларында һеч бир проблем јохдур. Ирандакы сабитлик бир нечә амилин нәтиҹәсидир: 1- Ағыллы вә мүдиријјәтә лајиг Вәлијји Фәгиһ. 2- Сүнни вә Шиә алимләринин бир-бири илә, һәмфикр олмалары. 3- Халгын даим сәһнәдә активлијидир”.

  Давамы ...
 • “Тәкфирчи вә Екстремист Ҹәрәјанлар” Үмумдүнја Конгресин Хәбәрләри 13

  “Тәкфирчиликин көкләри” комиссијасы–Шејх Муһәммәд Шәриф: Тәкфирчилик савадсызлыгдан ирәли ҝәлир

  Тәкфирчиләрин ҝетдији јолу Пејғәмбәрин (с) ҝетдији јол илә, там фәрглидир.

  Шејх Әһмәд Кәфтур Ассамблејасынын кадиби: “Хырда вә ҹүзи фикир ајрылығы үзәриндә дајанмаг тәкфирчи ҹәрәјанларын ҝедишатыны ҝүҹләндирир. Вә Мүсәлманлары әсас һәдәфдән ајырараг бир-бириләри илә мәшғул едир”.

  Давамы ...
 • “Тәкфирчи вә Екстремист Ҹәрәјанлар” Үмумдүнја Конгресин Хәбәрләри 12

  Тунисли алим: “Мүсәлманлар вәһдәтләрини горумагла тәкфирчилик хәрчәнҝиндән гуртулмалыдырлар”

  Әбдүл Гадир Гуһһә: Шиә вә Сүнниләр арасындакы фикир ајдынлыглары ҹүзидир. Биз бир-биримиз илә гардашыг.

  Тунисин танынмыш алими: “Тәкфирчиләр Әһли Тәсәннүнүн бөјүк алимләринин гәбирләринә дә белә рәһм етмәјибләр. Онлар Тунисдә 50 Сүнни алиминин мәзар вә мәгбәрәләрини виран едибләр. Һазырда Ислам аләми үчүн ән хәтәрли үнсүр тәкфирчиләрдир. Биз Мүсәлманлар бир ҹәрҝәдә дајанараг вәһдәтимизи горумалыјыг”.

  Давамы ...
 • “Тәкфирчи вә Екстремист Ҹәрәјанлар” Үмумдүнја Конгресин Хәбәрләри 11

  Јәмән шафеиләринин мүфтиси: Мүсәлманлар бир-бириләрини тәкфир етмәкдән чәкинмәлидирләр

  “Ислам өлкәләринин сәрвәтләри тәкфирчи ҹәрәјанлара тәзриг едилмәкдән исә, халгын ихтијарында гојулмалыдыр”.

  Шејх Сүһејл дејиб: “Гуран Кәрим ајәләри Мүсәлманлары диҝәр сәмави динләрин ардыҹыллары илә сүлһамиз һәјат тәрзи сүрмәјә дәвәт едир. Демәли белә олан тәгдирдә Мүсәлманларын бир-бириләри илә, динҹ һәјат тәрзи сүрмәләри вә бир-бирини тәкфир етмәкдән чәкинмәләри даһа да ваҹибдир”.

  Давамы ...
 • “Тәкфирчи вә Екстремист Ҹәрәјанлар” Үмумдүнја Конгресин Хәбәрләри 10

  “Тәкфирчи вә Екстремист Ҹәрәјанлар” үмумдүнја конгреси медиа васитәләриндә ишыгландырылмасы – Фото

  Әһли Бејт (ә) -АБНА- Хәбәр Аҝентлији конгресин хәбәрләрини дүнјанын 20 дири дилиндә ишыгландырыр.

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, ҹари илин 23 – 24 Нојабр тарихдә Иран Ислам Республикасынын Гум шәһәриндә кечирилән “Тәкфирчи вә Екстремист Ҹәрәјанлар Ислам Алимләринин Бахымында” Үмумдүнја Конгреси.

  Давамы ...
 • “Тәкфирчи вә Екстремист Ҹәрәјанлар” адлы Үмумдүнја Конгресин Хәбәрләри 9

  Нәзир Әһмәд Һәнәфи: Әфганыстанда Шиә вә Сүнни гардашлар сүлһ ичиндә јашајырлар

  Бүтүн Мүсәлманлар ваһид әгидәјә маликдирләр. Фикир ајрылыглары исә, садәҹә хырда мәсәләләр әтрафындадыр.

  Әфганыстан Үләма Шурасынын үзвү бир даһа Мүсәлманларын бирлијинә вурғулајараг дејиб: “Гәрбдә ваһид игтисад, ваһид пул сајәсиндә сәрһәдләр арадан галдырылды. Амма Ислам өлкәләриндә исә, мүһарибә вә гырғынларын шаһидијик. Мүсәлман сијасәтчиләри мүһарибә етмәкдән әл чәкәрәк, Ислам мејарлары әсасында бүтүн Мүсәлманларын вәһдәтини горумалыдырлар”.

  Давамы ...
 • “Тәкфирчи вә Екстремист Ҹәрәјанлар” адлы Үмумдүнја Конгресин Хәбәрләри 8

  Аллаһшүкүр Пашазадә “Тәкфирчи вә Екстремист Ҹәрәјанлар” адлы Үмумдүнја Конгресиндә - Фото

  Шејхүлислам ИИР-а икиҝүнлүк сәфәри чәрчивәсиндә дүнјашөһрәтли Ислам алимләри илә ҝөрүш кечириб.

  Тәдбир чәрчивәсиндә Шејхүлислам Аллаһшүкүр Пашазадә Ајәтуллаһ Мәкарим Ширази илә дә ҝөрүшүб. ГМИ сәдри тәдбирин тәшкилатчысына сәмими гәбула ҝөрә өз миннәтдарлығыны билдириб вә Азәрбајҹан Республикасынын Президенти Илһам Әлијевин саламларыны чатдырыб.

  Давамы ...
 • “Тәкфирчи вә Екстремист Ҹәрәјанлар” адлы Үмумдүнја Конгресин Хәбәрләри 7

  Шејх “Тәкфирчи вә Екстремист Ҹәрәјанлар” адлы Үмумдүнја Конгресиндә сәләфиләрә тәпинди

  "“Аллаһу әкбәр!” нидасы илә Мүсәлманларын башы кәсилир, гоҹа вә гадынлара рәһм олунмур"

  Аллаһшүкүр Пашазадә: "Мүасир дүнјамызда “Аллаһу әкбәр!” нидасы илә Мүсәлманларын башы кәсилир, ушаг вә јенијетмәләрә гоҹа вә гадынлара рәһм олунмур. Бәшәријјәт бөјүк тәһлүкә гаршысындадыр вә ән горхулусу да одур ки, Исламын һәм хариҹи, һәм дә дахили дүшмәнләри бирләшәрәк дүнјанын ҝөзүндә ислами дәјәрләри нүфуздан салмаг, мәнәвијјатымызы әлимиздән алмаг истәјирләр”.

  Давамы ...
 • “Тәкфирчи вә Екстремист Ҹәрәјанлар” адлы Үмумдүнја Конгресин Хәбәрләри 6

  Һаҹы Аллаһшүкүр Пашазадә Сәһәр ТВ-јә вердији мүсаһибәсиндә “тәкфирчиләри” кафир адландырды

  Аллаһшүкүр Пашазадәнин Иран Ислам Республикасына рәсми сәфәри давамедир.

  24 Нојабрда А. Пашазадә Үмүмдүнја Мүсәлманларынын Али Лидери Ајәтуллаһ Сејјид Әли Хаменеи ҹәнабларынын ҝөрүшүнә мүшәррәф олаҹағы билдирилиб.

  Давамы ...
 • “Тәкфирчи вә Екстремист Ҹәрәјанлар” адлы Үмумдүнја Конгресин Хәбәрләри 5

  Ҹавади Амоли: “Чалышын ки, “екстремист ҹәрәјанлар”ла бағлы кечирилән конгресә 83 өлкәдән ҝәлән гонаглар әлидолу ҝери дөнсүнләр”

  Гәдимдә дејиләрди “елм Чиндә олса да ҝедин өјрән”, инди исә, Шәрг вә Гәрб дејир ки, “елм өјрәнмәк үчүн Гума ҝедин”.

  Бүтүн Тәглид Мәрҹәләри, мәсул шәхсләр, Гум Елми Һөвзәси, университетләр әл-әлә верәрәк 83 өлкәдән гонагларынын ҝәлишини сәһмана салыблар. Сиз исә, еһтијатда сахладығыныз дәрин Товһиди бәһсләри онлара өтүрмәлисиниз. Әҝәр иҹласда иштирак етмәк зәрурәт јарадырса, ҝедин иштирак един, мәгалә вермәк лазымдырса, мәгаләләринизи тәгдим един... Шүбһәләрә ҹаваб верин. Она ҝөрә ки, бизим Гуран вә ривајәтләр кими ҝениш Илаһи потенсиалларымыз мөвҹуддур. Вә кифајәт гәдәр онлара ҹаваб вермәк игтидарындајыг”.

  Давамы ...
 • “Тәкфирчи вә Екстремист Ҹәрәјанлар” адлы Үмумдүнја Конгресин Хәбәрләри 4

  Нју-Јурк Ҹүмә Намазынын Рәһбәри: “Тәкфирчиләр Мүсәлман аләминин һәгигәтләрини көлҝә алтына сахламагдан өтрүдүр”

  “Күфрүн” мәнасына диггәт јетирән шәхс тәкфирчиләрин бу термин ады алтында һансы ҹинајәтләри төрәтдијинин шаһиди олур.

  Тәкфирчиләр бу ҝүн “күфр” миссијанын давамчыларыдыр. Онлар чарәсиз инсанлар илә, мүбаризә апарырлар. Амма мәсәлә бурасындадыр ки, Аллаһ Тәала чарәсизләрин көмәјинә бу групларын исә, ахырына чатаҹаг. Елә буна ҝөрә дә, күфр едән шәхс илә, зүлм едән арасында фәрг мөвҹуддур... Бу сәбәбдән дә үмүд едирәм ки, тәкфрчиләрин истинад етдикләри ајә вә дәлиләр үзәриндә даһа ҝениш арашдырмалар апармагла бу инһирафа уғрамыш ҹәрајан илә, ҹидди мүбаризә апара биләк”.

  Давамы ...
 • “Тәкфирчи вә Екстремист Ҹәрәјанлар” адлы Үмумдүнја Конгресин Хәбәрләри 3

  Ајәтуллаһ Ҹәннәти: “Тәкфирчиләр илә јалныз маарифләндирмә јолу илә мүбаризә апармалыјыг”

  Тәкфирчиләрин һеч кимә рәм етмәдикләри үчүн онлара гаршы мүбаризәдә мүтләг јәһуди вә христиан алимләри дә иштирак етмәлидир.

  Иран Ислам Республикасынын Нәзарәт Шурасынын Катиби әлавә олараг вурғулајыб: “Онлар (дүшмән гүввәләри) Ислам Ојанышынын нәтиҹәсиз галмасы вә Ислам Ојанышы илә үзләшән өлкәләрин Исламдан безикмәләри үчүн әлләриндән ҝәләни әсирҝәмирләр. Она ҝөрә дә, бүтүн Мүсәлманлара вә ҝүҹү чатан инсанлара лазымдыр ки, тәкфирчиләр гаршысында баҹардыгҹа мүгавимәт ҝөстәриб маарифләндирмә ишләри апарсынлар”.

  Давамы ...
 • “Тәкфирчи вә Екстремист Ҹәрәјанлар” адлы Үмумдүнја Конгресин Хәбәрләри 2

  Ајәтуллаһ Мәкарим Ширази конгресин ачылыш мәрасиминдә билдириб: “ИШИД нә дөвләтдир вә нә дә ки, Исламчы” – Фото 2

  Али Тәглид Мәрҹәси М. Ширази: “Һачана кими әјләшиб тәкфирчиләрин төрәтдикләри ҹинајәтләрә тамаша етмәлијик?”

  Конгресин баш тәшкилатчыларындан олан Ајәтуллаһ Мәкарим Ширази билдириб: “Ислам Дини һәтта гејриМүсәлмана гаршы белә мәһәббәт вә меһрибанчылыг сәрҝиләјән диндир. Биз мүтләг дүнјаја исбат етмәлијик ки, онларын (тәкфирчиләрин) тутдуглары вә ҝетдикләри јол Ислам Дини илә һеч бир ылагәси јохдур. Тәкфирчиләрә алданмыш ҹаванлара ҝәлдикдә исә, онларын һесаблары тәкфирчиләрдән там фәрглидир. Азғын груплашмаја гаршы силаһлы мүбаризә апармаг ваҹибдир амма бу кифајәт етмир. Онларын көкү мүтләг Ислам Алимләринин әли илә гурудулмалыдыр”.

  Давамы ...
Mourining of Imam Hossein
Asura mystery of creation
پیام رهبر انقلاب به مسلمانان جهان به مناسبت حج 1441 / 2020
We are all zakzaki
conference-abu-talib