• Карикатура / Суданда сијаси разылашма

  Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Хәбәр Аҝентлији АБНА: Судан, чеврилишдән тәхминән бир ај сонра һәрби вә мүлки лидерләр арасында ҝөрүнмәмиш сијаси разылашманын шаһиди олду...

  Давамы ...
 • Карикатура

  Сионист режимин Фарс көрфәзинин ҹәнубундакы ики өлкә илә бирҝә һәрби маневри - Карикатура

  Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Хәбәр Аҝентлији АБНА-нын вердији мәлумата әсасән, Фарс көрфәзинин ҹәнубунда илк дәфә олараг сионист режимин ики өлкә илә бирҝә һәрби маневри кечирилир. Дәниз тәлиминә Исраил, АБШ, Бәһрејн вә Бирләшмиш Әрәб Әмирликләри дә гатылыб. Һәрби тәлим Гырмызы дәниздә башлајыб вә әсас диггәт дәниз тәһлүкәсизлијинә јөнәлиб. Фарс көрфәзинин ҹәнубунда сионист режимин ики өлкә илә бирҝә һәрби маневр кечирмәси Бејнәлхалг Әл-Гүдс Әл-Әрәби гәзетинин карикатурасынын мөвзусуна чеврилиб.

  Давамы ...
 • Әл-Гүдс Әл-Әрәби Гәзети:

  Сионистләрин Фәләстин әразиләриндә мәскунлашмасы / Карикатура

  Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Хәбәр Аҝентлији АБНА-нын вердији мәлумата әсасән, Сионист режимә бағлы мәнбәләр бу режимин Иордан чајынын гәрб саһилиндә 1355 јени мәнзил тикмәк нијјәтиндә олдуғуну ачыглајыблар. Бу гәсәбә сон 20 илдә ишғалчыларын Хеврондакы илк шәһәридир. Әл-Хәлил Иордан чајынын гәрб саһилинин ән бөјүк шәһәридир вә ишғал олунмуш Фәләстин әразиләриндә Исраил јашајыш мәнтәгәләринин инкишафы бејнәлхалг иҹтимаијјәтин ҝөзү өнүндә, диггәтсизлији сајәсиндә һәјата кечирилир. Бу мәсәлә Бејнәлхалг Әл-Гүдс Әл-Әрәби гәзетинин карикатурасынын мөвзусуна чеврилиб.

  Давамы ...
 • Карикатура

  ҺӘЛАК ҜӘМИСИ

  Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Хәбәр Аҝентлији АБНА: Данышан шәкил!

  Давамы ...
 • АБШ вә Сионизим Мәһвә Мәһкумдур

  АБШ -ын сионист режимә һәрби дәстәји / Карикатура

  Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Хәбәр Аҝентлији АБНА-нын вердији мәлумата әсасән, Бејнәлхалг "Әл-Гүдс Әл-Әрәби" гәзетинин карикатурачысы АБШ-ын сионист режимә һәрби дәстәјләриндән вә она етдији хидмәтләриндән бәһс едән бир әсәр јарадыб.

  Давамы ...
 • Карикатура

  АБШ гошунлары Әфганыстандан ҝери чәкилир - Карикатура

  Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) Хәбәр Аҝентлији –АБНА-нын вердији хәбәрә әсасән, 11 сентјабр тарихинә гәдәр давам едән АБШ әсҝәрләринин Әфганыстандан чыхарылмасы АБШ-ын ән узун мүһарибәсинә сон гојду, лакин Әфган торпагларындакы гаршыдурма давам едир вә мүнагишәнин сонунун јахынлашаҹағына даир үмидли бир прогноз јохдур. Бу мәсәлә Бејнәлхалг Әл-Гүдс Әл-Әрәби гәзетинин карикарторчусунун әсас мөвзусу олуб.

  Давамы ...
 • Ишғалчы Сионизим Хәбәрләри

  Ушаг Гатили сионист Исрал режимин маһијјәти - Карикатура

  Гејд едәк ки, ҹинајәткар Исраил режимин рәсми дөвләт адамларынын әксәријјәти о ҹүмләдән Б. Нетанјаһо, Иһуд Барак вә с сабиг баш назирләр Сајерет Маткалын мәзунлары олублар.

  Давамы ...
 • Ишғалчы Сионизим Хәбәрләри

  Нафтали Бент – Карикатура

  Нафталы Бент ҹинајәткар Исраил режиминин Силаһлы Гүввәләри Баш Гәрарҝаһынын Хүсуси Тәјинатлы Бөлмәси олан, кәшфијјат, “терроризмлә” мүбаризә вә “өлкә” һүдудларындан кәнарда ҝировларын азад едилмәси әмәлијјатларында иштирак едән Сајерет Маткал хидмәт ҝөстәриб вә оранын мәзунудур.

  Давамы ...
 • Гузу Ҹилдинә Ҝирмиш Гурдлар!

  Маса архасында отуран ҹентлеменләр Бағдад һава лиманынын террорчуларыдыр - Видео

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) Хәбәр Аҝентлији АБНА-нын вердији мәлумата ҝөрә, КҺАМЕНЕИ.ИР сајты Үмүмдүнја Мүсәлманларынын Али Лидери һәзрәт Ајәтуллаһ Сејјид Әли Хаменеинин "Данышыглар масасы архасында отуран ҹентлеменләр Бағдад һава лиманынын террорчуларыдыр!" кәламыны јајымлајыблар.

  Давамы ...
 • Ҹинајәткар Террорчу Үчүн Мәһкәмә Ачанда...

  Трамп мүһакимә олунур – Карикатура

  Вашенгтон вахты илә 13 саат давам едән мәһкәмә просесиндә республикачылар партијасы 11 дәфә демократлар партијасынын АБШ-ын кечмиш милли тәһлүкәсизлик мүшавири Ҹон Болтонун Трамп әлејһинә шәһадәт вермәси үчүн мәһкәмәјә чағырылмасы гәрарына гаршы сәс верәрәк мане олублар.

  Давамы ...
 • Карикатура

  Инфографик \ Јалныз Бир Шиллә

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) Хәбәр Аҝентлији АБНА-нын вердији мәлумата ҝөрә, КҺАМЕНЕ.ИР порталы Ислам Ингилабынын бујурдугларына әсасән "Јалныз Бир Шиллә" адлы портрет јајымлајыб. Бу портретдә Имам Хаменеи ҹәнабларынын минләрлә Гум сакинләри гаршысында етдији чыхышынын бу ҹүмләси јазылыб: "Интигам вә бунун кими сөзләр башга мәсәләдир, ҝеҹә онлара бир шиллә вурулду бу исә башга бир мәсәләдир. Һәрби әмәлијјатларын бу формада апарылмасы кифајәт етмир. Гаршыдурмада мүһүм мәсәлә Американын бөлҝәдәки фасид һүзуруна сон гојулсун." 8.1.2020

  Давамы ...
 • Бура Америкадыр!

  Трамп вә аиләси тиҹарәт махинасиаларынын ифша олунмасындан ниҝәрандыр – Карикатура

  Трамп: Онлар мәним бүтүн тиҹарәт ишләримдән хәбәрдар олмаг истәјирләр. Артыг јетәр!

  Бу карикатурада Трамп вә аиләси вар гүввәси илә сәј ҝөстәрирләр ки, Трампын тиҹарәт тәшкилатынын гапылары мүфәттишләрин үзүнә ачылмасын.

  Давамы ...
 • Африка Хәбәрләри

  Сионист исраил режим рәсмиси Мисирдә кечирилән Газ Конфрансында - Карикатура

  Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) - АБНА – Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, АБШ, Русија, Гәрб өлкәләри вә с өлкәләрдән ахышыб ҝәләрәк Фәләстин торпагларны ишғал етмиш сионист режим Енерҝетика вә Су назири, ҹүһүд Јувал Штајнч Мисирдә кечирилән Јахын Шәрг Газ Конфрансында иштирак едиб (!).

  Давамы ...
 • Африка Хәбәрләри

  Һүснү наМүбарәк мәһкәмә залында М. Мурсинин үзүнә дурду - Карикатура

  Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) - АБНА – Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Мисирин 90 јашлы сабиг диктатору Һүснү наМүбарәк Мисирдә Ислам Баһары Ингилабынын президенти Муһәммәд Мурсинин әлејһинә ачылмыш "мәһбуслар" адлы ишин мәһкәмә проссесиндә Мурси әлејһинә шаһид гисминдә үзәдурмаг үчүн һаким тәрәфиндән мәһкәмәјә дәвәт едилиб...

  Давамы ...
 • Ҝүндәм!

  Трамп: Бин Салмана дәскәјимизи давам етдирәҹәјик / Карикатура

  Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) - АБНА – Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Америка Бирләшмиш Штатларынын президенти вә әсрин "бамбылысы" Доналд Трамп 12 декабр 2018 тарихдә вердији мүсаһибәсиндә билдирмишдир: "Сәудијјә режиминин тәнгид журналисти Ҹамал Гашыгчынын гәтлә јетирилмәсинә рәғмән шаһзадә Муһәммәд бин Салмана вердијимиз дәстәји давам етдирәҹәјик. Чүнки Ријад Вашенгтонун јахшы мүттәфигидир..."

  Давамы ...
 • Белә Белә Ишләр!!!

  АБШ вә Фәләстин өлкәсинин мәһв едилмәси үчүн әсрин тиҹарәти - Карикатура

  АБШ тәрәфиндән верилән ејни заманда Сәудијјә режими, Иорданија вә с. Әрәб өлкәләри тәрәфиндән дәстәкләнән бу лајиһә гондарма исраил режиминин тәһлүкәсизлијинин зәманәтидир.

  Давамы ...
 • Сәуд Режиминин Хәбәрләри

  Ики шаһзадәнин әлагәләри - Карикатура

  Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) - АБНА – Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, сосиал шәбәкә активистләри Сәуд режиминин шаһзадәси Муһәммәд бин Сәлман Сәуди илә Муһәммәд бин Зајид шаһзадә Әбу Зудејјин бир бири илә олан әлагәләрини карикатура шәклиндә шәрһсиз пајлашым едибләр...

  Давамы ...
 • Шејтани үнсүрләр

  Ҝүнүн Карикатурасы: Ван Минут!

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Әроған Исраилин Баш Назири Бенјамын Натанјаһунун әлини сыхыр. Фәләстинли ушаг да дејир "Ван минут". Јани нә олду сәнин Шимон Пересә Давос конфрансында "ван минут" демәјин?

  Давамы ...
 • Ҝүнүн Карикатурасы

  Муһәммәд Әлинин Сон Јумруғу Әрдоғана Дәјди...

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, мәшһур америкалы Мүсәлман боксчу мәрһум Муһәммәд Әлинин дәфн мәрасиминдә Р. Т. Әрдоғана јер верилмәдији дүнја медиаларынын хәбәр лентинә чеврилди. Түркијәдә медјанын бүтүн јајындырма сијасәтләринә рәғмән, Рәҹәб Тәјјиб Әрдоған дүнјада “Диктатөр вә Гатил” кими танынмагда галыр..!

  Давамы ...
 • АБШ сијасәти... – Карикатура

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Америка Бирләшмиш Штатлары ганунсуз исраил режиминин мәнтәгәдәки мөвҹудијјәтини горујуб һифз етмәкдән өтрү дәридән-габыгдан чыхыр...

  Давамы ...
 • Америка Хәбәрләри

  АБШ сијасәтләрини ифша едән Трамп! Карикатура

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, АБШ президент сечкиләринә намизәд Доналд Трамп тәблиғат компанијасыны башлајан ҝүндән иргчи вә дүшмәнчилик тәбли чалмагдадыр...

  Давамы ...
 • Карикатура

  “Ағабала Мүәллим”ин сәрҝүзәштләри...

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Азәрбајҹан Республикасында баш верән Ҝүнәшли газ вә нефт секторунун јанмасы вә девалвасија кими һадисәләрдән сонра “Ағабала Мүәллим” истефа тәләбинә чыхыб :).

  Давамы ...