• Бејнәлхалг Гүдс Ҝүнү Карикатура Фестивалынын үчүнҹү бурахылышына зәнҝ един - Постер вә гејдијјат формасы

  Һиҹри 1443-ҹү илин мүбарәк Рамазан ајы илә ејни вахтда вә Үмумдүнја Гүдс Ҝүнү әрәфәсиндә “Үмумдүнја Гүдс Ҝүнүнүн Үчүнҹү Бејнәлхалг Карикатура Фестивалы” адландырылыб.

  Давамы ...
 • Украјна мүһарибәсиндә Гәрбин икили стандартларынын нүмајиши - Карикатура

  Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Хәбәр Аҝентлији АБНА-нын вердији мәлумата әсасән, Гәрб медиасы дүнја мүһарибәләри вә проблемләрини тәһлил едәркән һәмишә ајры-сечкилик призмасыны ејниләшдириб вә Украјна мүһарибәси икили Гәрб стандартларынын там тәзаһүрүдүр. Инсанларын бәрабәрлијини вә һүманистлијини даим дүнја халгларына тәлгин едән Гәрб медиасы украјналы мүһаҹирләрин аҹынаҹаглы вәзијјәтинә, мави ҝөзлүлүјүнә, јәһуди вә христиан олдугларына, һабелә авропалы тәбиәтинә истинад едир. Ҝөрәсән һүманизим иддиасында булунан Гәрб сивлизасијасынын ҝөзүндә Јәмән, Ираг, Сурија вә Әфганыстандакы гачгынлар “инсан” дејилләрми?. Гәрблиләр үчүн “инсан” олмағын мејары сач рәнҝи, ҝөз рәнҝи вә дәри рәнҝи, бир сөзлә, јәһуди вә христиан авропалы олмагдыр.

  Давамы ...
 • Јәмән, Сурија, Ираг, Фәләстин вә Әфганыстан сојгырымларыны ҝөзардына ала дүнјанын һеҝемон медиасы Карикатура

  Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Хәбәр Аҝентлији АБНА-нын вердији мәлумата әсасән, бу ҝүнләрдә империалист гүввәләрә бағлы дүнјанын һеҝемон медиалары вар ҝүҹү илә Јәмән, Сурија, Ираг, Фәләстин вә Әфганыстан сојгырымларыны ҝөзардына алараг диггәти Укранијаја јөнәлтмәјә чалышырлар...

  Давамы ...
 • Корона илә динҹ һәјат! / Карикатура

  Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Хәбәр Аҝентлији АБНА-нын вердији мәлумата әсасән, мүхтәлиф өлкәләрдә чохсајлы ковид далғаларынын артмасы бу тәһлүкәли вирусун инсанлар тәрәфиндән нормал гәбул едилмәси нәтиҹәсиндә, инсан ҹәмијјәти каронавирусла динҹ һәјат сүрмәји сечиб.

  Давамы ...
 • ИШИД-ин гајыдышы? \ Карикатура

  Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Хәбәр Аҝентлији АБНА-нын вердији мәлумата әсасән, Суријада АБШ-ын ссенариси илә минләрлә ИШИД мәһбусунун галдығы һәбсханаја һүҹум олунур вә вәһһаби террорчулар һәбсханалардан гачыздырылырлар; Гоншу Ирагда һәрби гүввәләрә гаршы силсилә һүҹумлар заманы гачырылан Ираг полисинин башынын кәсилмәсини әкс етдирән видео јајымланыр. Бүтүн бунлар ИШИД-ин Сурија вә Ирагда сон әрази базаларыны итирмәсиндән үч ил сонра јенидән мејдана чыхдығыны ҝөстәрир.

  Давамы ...
 • Сионист режим ордусунун ишғалчы јәһуди көчкүнләрә дәстәји - Карикатура

  Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Хәбәр Аҝентлији АБНА-нын вердији мәлумата әсасән, сионист көчкүнләр ишғалчы ордунун дәстәји илә ишғал олунмуш Фәләстин әразиләриндә ҹинајәтләр төрәдирләр. “Әл-Гүдс әл-Әрәби Интернатионал” гәзетинин карикатурачысы сионист режим ордусунун ишғалчы јәһудиләрин гәсәбәсинә дәстәјини ҝөстәрән карикатура нүмајиш етдириб.

  Давамы ...
 • Карикатура

  Суријалы гачгынлара јардым

  Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Хәбәр Аҝентлији АБНА-нын вердији мәлумата әсасән, Суријанын шималындакы гачгын дүшәрҝәләриндә јаған човғун вә ҝүҹлү гар бөлҝәдәки бир чох чадыры сырадан чыхарыб. Бејнәлхалг тәшкилатлар һазырда сығынаҹаг ахтаранлара һуманитар јардым ҝөстәрмәк үчүн “чалышырлар”.

  Давамы ...
 • Карикатура

  Јәһуди ганичәнләри Гүдсдә фәләстинлиләрин евләрини сөкмәкдә давам едирләр

  Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Хәбәр Аҝентлији АБНА-нын вердији мәлумата әсасән, АБШ, Гәрб өлкәләри, Русија вә с дөвләтләрдән ҝәләрәк Фәләстин торпагларыны ишғал едән јәһуди сионистләри јаратдыглары ишғалчы Исраил режиминин рәсмиләринин бир-баша ҝөстәриши илә сојуг һавада, ишғал алтындакы Гүдсүн Шејх Ҹәрраһ мәһәлләсинин бир сакининин евини ҝеҹә саатларында булдозерлә дағыдараг вә аилә үзвләрини һәбс едибләр. Сионист һәрбчиләр Маһмуд Салиһијәнин аиләсинин бүтүн үзвләрини, о ҹүмләдән 9 јашлы ушагларыны еви сөкмәздән әввәл һәбс етмишләр. Сионист режим ајлардыр ки, бу мәһәллә сакинләрини зорла көчүрүр вә евләрини сионистләрә верир ки, бу да өтән илин мај ајындан етибарән әрази дахилиндә ҝениш гаршыдурмалара вә Гәззада мүгавимәт групларынын реаксијасына сәбәб олуб вә 11 ҝүнлүк мүһарибәнин оловланмасына ҝәтириб чыхартды... Бу мәсәлә Бејнәлхалг Әл-Гүдс Әл-Әрәби гәзетинин карикатурасынын мөвзусуна чеврилиб.

  Давамы ...
 • Карикатура

  Дүнјанын медиа нәһәнҝләри тәрәфиндән Фәләстиндәки вәзијјәтин алт-үст едимәси

  Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Хәбәр Аҝентлији АБНА-нын вердији мәлумата әсасән, сионист ишғалчы гүввәләрин ҝүндәлик репрессија вә һүҹумларыны давам етдирдији бир вахтда дүнјанын медиа нәһәнҝләри ишғал олунмуш әразиләрдә вәзијјәти там әксинә јајымлајырлар.

  Давамы ...
 • Карикатура

  Мәшһур бразилијалы карикатурачынын фәләстинли әсирлә һәмрәјлији

  Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Хәбәр Аҝентлији АБНА-нын вердији мәлумата әсасән, мәшһур бразилијалы карикатурачы Карлос Латов сон карикатурасында хәрчәнҝ хәстәси олан мәһбус “Насир Әбу Һәмид”лә һәмрәј олдуғуну билдириб. Латов бу карикатуранын алтында әрәбҹә јазыб: Маскалы Аслан кими танынан Насир Әбу Һәмидлә һәмрәјлик.

  Давамы ...
 • Карикатура

  Әрәб өлкәләринин сионист режимлә мүнасибәтләринин нормаллашмасы јолу - Карикатура

  Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Хәбәр Аҝентлији АБНА-нын вердији мәлумата әсасән, Бејнәлхалг Әл-Гүдс Әл-Әрәби гәзетинин карикатурачысынын тәсвир етдији карикатурада әрәб өлкәләринин сионист режимлә әлагәләринин мәрһәләли шәкилдә нормаллашмасы ҝөстәрилир. Әввәлки принсипләрдән әл чәкмәклә башлајан бу јол ишғалчы режимлә разылыға вә мүнасибәтләрин нормаллашмасына ҝәтириб чыхарды вә нәтиҹәдә әрәб өлкәләринин сүгуту вә тәнәззүлү олаҹаг.

  Давамы ...
 • Гәрби Асија

  Күвејт сионист ҝәмиләринин кечмәсини гадаған едир / Карикатура

  Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Хәбәр Аҝентлији АБНА-нын вердији мәлумата әсасән, Күвејтин иҹтимаи ишләр назири, рабитә вә информасија технолоҝијалары назири Рена Әл-Фарс Исраил малларыны дашыјан тиҹарәт ҝәмиләринин өлкәјә ҝиришини гадаған едән сәрәнҹам имзалајыб.

  Давамы ...
 • Карикатура / Суданда сијаси разылашма

  Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Хәбәр Аҝентлији АБНА: Судан, чеврилишдән тәхминән бир ај сонра һәрби вә мүлки лидерләр арасында ҝөрүнмәмиш сијаси разылашманын шаһиди олду...

  Давамы ...
 • Карикатура

  Сионист режимин Фарс көрфәзинин ҹәнубундакы ики өлкә илә бирҝә һәрби маневри - Карикатура

  Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Хәбәр Аҝентлији АБНА-нын вердији мәлумата әсасән, Фарс көрфәзинин ҹәнубунда илк дәфә олараг сионист режимин ики өлкә илә бирҝә һәрби маневри кечирилир. Дәниз тәлиминә Исраил, АБШ, Бәһрејн вә Бирләшмиш Әрәб Әмирликләри дә гатылыб. Һәрби тәлим Гырмызы дәниздә башлајыб вә әсас диггәт дәниз тәһлүкәсизлијинә јөнәлиб. Фарс көрфәзинин ҹәнубунда сионист режимин ики өлкә илә бирҝә һәрби маневр кечирмәси Бејнәлхалг Әл-Гүдс Әл-Әрәби гәзетинин карикатурасынын мөвзусуна чеврилиб.

  Давамы ...
 • Әл-Гүдс Әл-Әрәби Гәзети:

  Сионистләрин Фәләстин әразиләриндә мәскунлашмасы / Карикатура

  Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Хәбәр Аҝентлији АБНА-нын вердији мәлумата әсасән, Сионист режимә бағлы мәнбәләр бу режимин Иордан чајынын гәрб саһилиндә 1355 јени мәнзил тикмәк нијјәтиндә олдуғуну ачыглајыблар. Бу гәсәбә сон 20 илдә ишғалчыларын Хеврондакы илк шәһәридир. Әл-Хәлил Иордан чајынын гәрб саһилинин ән бөјүк шәһәридир вә ишғал олунмуш Фәләстин әразиләриндә Исраил јашајыш мәнтәгәләринин инкишафы бејнәлхалг иҹтимаијјәтин ҝөзү өнүндә, диггәтсизлији сајәсиндә һәјата кечирилир. Бу мәсәлә Бејнәлхалг Әл-Гүдс Әл-Әрәби гәзетинин карикатурасынын мөвзусуна чеврилиб.

  Давамы ...
 • Карикатура

  ҺӘЛАК ҜӘМИСИ

  Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Хәбәр Аҝентлији АБНА: Данышан шәкил!

  Давамы ...
 • АБШ вә Сионизим Мәһвә Мәһкумдур

  АБШ -ын сионист режимә һәрби дәстәји / Карикатура

  Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Хәбәр Аҝентлији АБНА-нын вердији мәлумата әсасән, Бејнәлхалг "Әл-Гүдс Әл-Әрәби" гәзетинин карикатурачысы АБШ-ын сионист режимә һәрби дәстәјләриндән вә она етдији хидмәтләриндән бәһс едән бир әсәр јарадыб.

  Давамы ...
 • Карикатура

  АБШ гошунлары Әфганыстандан ҝери чәкилир - Карикатура

  Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) Хәбәр Аҝентлији –АБНА-нын вердији хәбәрә әсасән, 11 сентјабр тарихинә гәдәр давам едән АБШ әсҝәрләринин Әфганыстандан чыхарылмасы АБШ-ын ән узун мүһарибәсинә сон гојду, лакин Әфган торпагларындакы гаршыдурма давам едир вә мүнагишәнин сонунун јахынлашаҹағына даир үмидли бир прогноз јохдур. Бу мәсәлә Бејнәлхалг Әл-Гүдс Әл-Әрәби гәзетинин карикарторчусунун әсас мөвзусу олуб.

  Давамы ...
 • Ишғалчы Сионизим Хәбәрләри

  Ушаг Гатили сионист Исрал режимин маһијјәти - Карикатура

  Гејд едәк ки, ҹинајәткар Исраил режимин рәсми дөвләт адамларынын әксәријјәти о ҹүмләдән Б. Нетанјаһо, Иһуд Барак вә с сабиг баш назирләр Сајерет Маткалын мәзунлары олублар.

  Давамы ...
 • Ишғалчы Сионизим Хәбәрләри

  Нафтали Бент – Карикатура

  Нафталы Бент ҹинајәткар Исраил режиминин Силаһлы Гүввәләри Баш Гәрарҝаһынын Хүсуси Тәјинатлы Бөлмәси олан, кәшфијјат, “терроризмлә” мүбаризә вә “өлкә” һүдудларындан кәнарда ҝировларын азад едилмәси әмәлијјатларында иштирак едән Сајерет Маткал хидмәт ҝөстәриб вә оранын мәзунудур.

  Давамы ...
 • Гузу Ҹилдинә Ҝирмиш Гурдлар!

  Маса архасында отуран ҹентлеменләр Бағдад һава лиманынын террорчуларыдыр - Видео

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) Хәбәр Аҝентлији АБНА-нын вердији мәлумата ҝөрә, КҺАМЕНЕИ.ИР сајты Үмүмдүнја Мүсәлманларынын Али Лидери һәзрәт Ајәтуллаһ Сејјид Әли Хаменеинин "Данышыглар масасы архасында отуран ҹентлеменләр Бағдад һава лиманынын террорчуларыдыр!" кәламыны јајымлајыблар.

  Давамы ...
 • Ҹинајәткар Террорчу Үчүн Мәһкәмә Ачанда...

  Трамп мүһакимә олунур – Карикатура

  Вашенгтон вахты илә 13 саат давам едән мәһкәмә просесиндә республикачылар партијасы 11 дәфә демократлар партијасынын АБШ-ын кечмиш милли тәһлүкәсизлик мүшавири Ҹон Болтонун Трамп әлејһинә шәһадәт вермәси үчүн мәһкәмәјә чағырылмасы гәрарына гаршы сәс верәрәк мане олублар.

  Давамы ...
 • Карикатура

  Инфографик \ Јалныз Бир Шиллә

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) Хәбәр Аҝентлији АБНА-нын вердији мәлумата ҝөрә, КҺАМЕНЕ.ИР порталы Ислам Ингилабынын бујурдугларына әсасән "Јалныз Бир Шиллә" адлы портрет јајымлајыб. Бу портретдә Имам Хаменеи ҹәнабларынын минләрлә Гум сакинләри гаршысында етдији чыхышынын бу ҹүмләси јазылыб: "Интигам вә бунун кими сөзләр башга мәсәләдир, ҝеҹә онлара бир шиллә вурулду бу исә башга бир мәсәләдир. Һәрби әмәлијјатларын бу формада апарылмасы кифајәт етмир. Гаршыдурмада мүһүм мәсәлә Американын бөлҝәдәки фасид һүзуруна сон гојулсун." 8.1.2020

  Давамы ...
 • Бура Америкадыр!

  Трамп вә аиләси тиҹарәт махинасиаларынын ифша олунмасындан ниҝәрандыр – Карикатура

  Трамп: Онлар мәним бүтүн тиҹарәт ишләримдән хәбәрдар олмаг истәјирләр. Артыг јетәр!

  Бу карикатурада Трамп вә аиләси вар гүввәси илә сәј ҝөстәрирләр ки, Трампын тиҹарәт тәшкилатынын гапылары мүфәттишләрин үзүнә ачылмасын.

  Давамы ...
 • Африка Хәбәрләри

  Сионист исраил режим рәсмиси Мисирдә кечирилән Газ Конфрансында - Карикатура

  Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) - АБНА – Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, АБШ, Русија, Гәрб өлкәләри вә с өлкәләрдән ахышыб ҝәләрәк Фәләстин торпагларны ишғал етмиш сионист режим Енерҝетика вә Су назири, ҹүһүд Јувал Штајнч Мисирдә кечирилән Јахын Шәрг Газ Конфрансында иштирак едиб (!).

  Давамы ...
 • Африка Хәбәрләри

  Һүснү наМүбарәк мәһкәмә залында М. Мурсинин үзүнә дурду - Карикатура

  Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) - АБНА – Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Мисирин 90 јашлы сабиг диктатору Һүснү наМүбарәк Мисирдә Ислам Баһары Ингилабынын президенти Муһәммәд Мурсинин әлејһинә ачылмыш "мәһбуслар" адлы ишин мәһкәмә проссесиндә Мурси әлејһинә шаһид гисминдә үзәдурмаг үчүн һаким тәрәфиндән мәһкәмәјә дәвәт едилиб...

  Давамы ...
 • Ҝүндәм!

  Трамп: Бин Салмана дәскәјимизи давам етдирәҹәјик / Карикатура

  Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) - АБНА – Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Америка Бирләшмиш Штатларынын президенти вә әсрин "бамбылысы" Доналд Трамп 12 декабр 2018 тарихдә вердији мүсаһибәсиндә билдирмишдир: "Сәудијјә режиминин тәнгид журналисти Ҹамал Гашыгчынын гәтлә јетирилмәсинә рәғмән шаһзадә Муһәммәд бин Салмана вердијимиз дәстәји давам етдирәҹәјик. Чүнки Ријад Вашенгтонун јахшы мүттәфигидир..."

  Давамы ...
 • Белә Белә Ишләр!!!

  АБШ вә Фәләстин өлкәсинин мәһв едилмәси үчүн әсрин тиҹарәти - Карикатура

  АБШ тәрәфиндән верилән ејни заманда Сәудијјә режими, Иорданија вә с. Әрәб өлкәләри тәрәфиндән дәстәкләнән бу лајиһә гондарма исраил режиминин тәһлүкәсизлијинин зәманәтидир.

  Давамы ...